Grand Spectacle Concert Yarié IM Uil Huilt ïfflj, 11: 1<>bki8T- it HOTEL „CENTRAAL" nu ze. 17 dit Leeuwarder hotel. Naast de welkome afwisseling van het optreden door een muzikale negerkomiek en een Javaans acrobatentrio bracht het echtpaar Carels, dat zich later in Leeuwarden zou vesti gen, in wisselende kostuums een aantal geestige duetten en zangstukken. Vrijwel elk jaar was de grote bovenzaal goed bezet en met de rust in de bene denverdieping was het vanaf 1900 ook gedaan. Daar werd de gezelligheid inmid dels verhoogd door de opgewekte klanken van een Weense Kapel of het geluid van een grote Edison Phonograaf. De benedenzaal van Hotel Centraal met biljart tafels circa 1895. Rond het biljart Thonet-stoe- len. De zaal werd verlicht met gas Toneel, voordrachten en bal Buiten de jaarlijkse kermisperiode en spe ciale feestdagen werd de grote toneelzaal voor diverse doeleinden gebruikt. Regel matig hielden verenigingen er feestavon den of toneelvoorstellingen. Soms von den er lezingen of vergaderingen plaats en door de aanwezigheid van een piano was de gelegenheid natuurlijk uitermate geschikt voor het geven van danslessen of het houden van een besloten bal. In het laatste geval werd de muziek vaak verzorgd door een 'goed bezet orkest' dat gewoonlijk vier tot vijf muzikanten telde. Vanaf 1903 trad ook de bekende Leeuwar der voordrachtskunstenaar Ype Schaaf er jarenlang regelmatig op met een programma van 'ernst en luim'. Daarbij werd hij soms bijgestaan door de lyrische zangeres Elly Voormey, die uit Zuid- horn afkomstig was, of de Leeuwarder humorist Sijtsma. Ook tijdens balavonden werd het dansen soms afgewisseld met komische liedjes of ernstige voordrachten die Schaaf zowel in het Hollands als het Fries opvoerde. De meeste aktiviteiten in de bovenzaal werden jarenlang op dezelfde wijze voort gezet. De wekelijkse toneelvoorstellingen, vanaf januari 1906, door het gezelschap van H.J. Hart werden na een succesvol eerste jaar langzamerhand minder goed bezocht. Voor vijfentwintig of vijftien cent entree kon het publiek al genieten van drama's als De wraak van een zeerover of De kinderen van de Visschersweduwe, gevolgd door een klucht als Jochrem Pezel wat ben je voor een ezel. Na afloop was er vaak een geanimeerd bal. In het voorjaar van 1908 komt er een einde aan deze regelmatige uitvoeringen. Wel gaf in 1911 het Nederlandsch Toneelgezelschap, dat geleid werd door Frans Hart, nog nu en dan een voorstelling. Toch viel het niet mee de grote toneelzaal zelf steeds met succes te exploiteren of te verhuren aan derden. Naast de min of meer besloten balavonden, die vaak door de dansleraar M.van der Boom werden geleid of georga niseerd, vond er vanaf de herfst van 1909 steeds vaker een zogenaamd openbaar bal plaats waarbij iedereen tegen betaling van vijftien cent welkom was. Rolschaatsen in de toneelzaal Nu en dan meldde zich een bijzon der gezelschap bij Hotel Centraal voor het gebruik van de bovenzaal. Zo presen teerde zich daar eind oktober 1909 een gezelschap negers van de Westafrikaanse Mandingostam. Een buitengewone attrac tie volgens de krant, waarbij het publiek kon genieten van allerlei strijd- en brui- loftsdansen, terwijl een 'vuurkoning' met verrassende zekerheid een voorstelling met brandende fakkels verzorgde. School kinderen onder geleide konden tegen reductie kennismaken met de aparte gebruiken en prestaties van deze interes- BVhrtial iuicdK t*u htt gewLieliap.Tpg DAGELIJKS DirectieH. VAN OS. VAIUEEHEND PRO ft R Ail irf A, dan rif)ff Si mm £ntw 42 at. LEJWIVAHDEN. neiii het ZoeH&hd tejaneitr 't OoduTMida Je kermis alten nvontl Directie VLEUGEL-S ran FLollerlam. Oikeet onder leiding tau den Heer JACUUSa BI AKER. PreRranima voor UcJen. la afhelling. 1 Maiach. „[iKEj-r Oaeertare, 9. Mis] J&L2A LUCIA. jq.iU aleo, t." STRAZIMt. S. i£e|. EiüïALlE. H:ll Soglirtlh. 0.' TW Fiiaiio AïïrMJL T. OB-tüST. 8. Mei JULIE HALLIARD 9. Ut. JOHN TOM. 10. O BEEN WICUTIJÖ,Cn.t door Wij. ROSALIE es den Heer dOESgAN. ie aTPEELLSG, 13. FrötfiMor CA. ULO BUUT-JÜ, d* kming Uttt bt*iJ-*jSrakwp«. it Wik. ÜHRETENNE. 16. Putt S0E5M1N. Hoi]- Xeraklsrl,,™. KI. Tot ocftiul MaTTOS WddcjI üown. 17. OREEHT ie. IJ»* aaaiotniickB WindernUdnitn, kflgo- Dttmd ie Bleagtnfcriqjew. ID. Hej. JULlC M AlLLAliDT, YLaMnflOh* Chutnw. on. He nsiOTNEELE lts vb*, ahtutwe. KLdbFl. tiitjrfTojrddcusrlgeaeeLefeieltth 11. TOP AlüRGEyói]np finale. BV lederen aror.i Tatieaiend pro^rarerrta. llendirbg 91. Vrjjdag 41, iiUrdic '11 tn MaaidaS dar lStfl. Groet MATINEE aar. ran geide 1 nar. rniJZEft DER FLAATSEU j Yo* 4* Heinte'i 1$ Ctutt, gsrtatrrttróe Im If emf, faer o* AtanDmil"HrCti,,}tK ttntlI geruarrwd* f>/ulxm 49 cmIi. GeiwerriKnlu plaaUen middle van l tot 3 Uur koC.alüoa te hnkrtrien aan iivt bar eau, PË PUIECTIE. I Een advertentie, waarin Hotel Centraal het programma gedurende de kermis van 1893 aankondigt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 20