21 Villa Vaartzicht Op de kwekerij aan het Molenpad: Jaap van Hattum met zijn moeder en zuster Kee, rond 1940. Op de achtergrond de huizen van de Bischopstraat ter Jac. van Hattum, kom ik daar later in dit verhaal op terug. De tweede zoon Hendrik Boltus (1864) werd tuinman in de Overtuin van Oranjewoud. In 1887 kwam hij naar Leeuwarden om te gaan werken bij zijn vader Dirk op de kwekerij. Hij kreeg een zoon, die later plantsoenar beider werd. In 1866 werd de grootmoe der en peetmoeder van mijn vrouw gebo ren, Anna Elisabeth, het derde kind van Dirk en Maria Elisabeth. Zij trouwde met Johannes Habekottee en hun zonen Jaap en Evert werden respectievelijk kwe ker aan de Groningerstraatweg en bloe mist op de Nieuwestad. Het vierde kind, Jacobus werd geboren in 1868 en werd ook al tuinman. Diens zoon Dirk was boswachter in Bennekom. Zoon Evert, het vijfde kind, kwam ter wereld in 1873. Het verhaal wordt ééntonig: hij werd gardenier en bloemist. Naar Leeuwarden In 1877 voegde Dirk zich bij zijn oudste zoon Johannes op de kwekerij aan de Droge Haven. Dirk was deze een jaar eerder begonnen, maar bleef nog tijdelijk werkzaam op de Klinze. De relatie met de bewoners, de familie Van Sminia en de familie Buma was erg goed, zo blijkt uit de verhalen van mijn schoonmoeder. De kinderen mochten wel eens mee rijden in de koets naar school. Opoe Anna Elisabeth was zo goed in het schenken van warme chocolademelk, dat zij nog jaren lang tijdens het Sinterklaasfeest voor dit werkje werd uitgenodigd ten huize van de familie Buma in het Burmaniahuis aan de Nieuwestad in Leeuwarden. Zoals gezegd vertrok Dirk van Hattem naar Leeuwarden, waar hij met zijn vrouw en kinderen aanvanke lijk kwam te wonen aan Werkmanslust, toen nog een toonbeeld van de sociale woningbouw. Al vrij snel verhuisde het gezin naar de Droge Haven. Toen Wibo Bernardus Buma in de jaren negentig een vrijwillige buurtbezoeker nodig had voor de wijk Oldegalilieën, dacht hij direct aan Dirk van Hattem. Als buurtbezoe ker bestond zijn taak uit het rapporteren over de gezinnen die een verzoek om ondersteuning bij de Armenkamer had den ingediend. Over zijn vaak trieste ervaringen in dit werk hoop ik een andere keer te verhalen. Zowel Dirk als zijn vrouw Maria Elisabeth overleden op hoge leeftijd in 1916 in Leeuwarden. Voor Dirk, dan bijna 88 jaar oud, was het een plotselinge dood. Hij redde een kind dat tijdens het spelen in de Dokkumer Ee was geraakt, door zelf tot aan de hals in het water te gaan en met zijn wandelstok het kind naar zich toe te halen. Kou en emotie bleken te veel, hij werd ziek en stierf kort daarna. Een trouwe tuinman Dat de latere dichter Jac. van Hattum niet in Huizum maar in Wommels ter wereld kwam, was het gevolg van een gebeurtenis die zelfs zijn vader, Johannes Jacobus, niet kon voorzien. Hij woonde in het tuinmanshuis van villa Vaartzicht aan de Potmarge met zijn vrouw en vijf kinderen toen die gebeurtenis plaats greep. Naast zijn werk op de kwekerij van vader Dirk aan de Droge Haven, behoorde tot zijn werk het onderhoud van de tuin van het Burmaniahuis en van villa Vaartzicht, beide eigendom van Wiardus Willem Hopperus Buma. De onvoorziene gebeurtenis was de benoe ming, in 1899, van Buma tot burgemees ter van Hennaarderadeel. Dat betekende zijn vestiging in Wommels, de geboor tegrond van zijn moeder, die daar op Sminiastate had gewoond. Deze villa was eerder al afgebroken, maar Buma liet een nieuw Sminiastate bouwen en de oude luister herleefde. Voor de aanleg van een park, een boomgaard en een groen tetuin rekende hij op Johannes, die toen 37 jaar was en een uitstekend vakman. En zo gebeurde het ook. Behalve het burgemeestersgezin woonde in de villa

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 24