Wasserij Rapenburg maakte plaats voor bungalows 1 Walter Kromhout In het uitbreidingsplan 't Aldlan uit 1963 werd op en rondom het terrein van was serij Rapenburg een bungalowbuurtje geprojecteerd. In de tweede helft van de jaren zestig van de vorige eeuw werd Nieuw Rapenburg ontwikkeld. In dit artikel een korte terugblik op het plan 't Aldlan en een impressie van het oude en nieuwe Rapenburg. Eind jaren vijftig van de vorige eeuw werd gestart met de voorbereiding van een nieuw uitbreidingsplan voor het gebied tussen het Van Harinxmakanaal, de Verlengde Schrans, de Schrans, Potmarge en Wijde Greuns. Een gebied oorspron kelijk behorend tot de gemeente Leeu- warderadeel, maar op 1 januari 1944 bij de gemeente Leeuwarden gevoegd. Een gebied met vooral ten zuiden van de Bad- weg een agrarische functie, met verspreid liggende bebouwing: de in de jaren tach tig gesloopte villa Gerrike, de boerderij van Hoekstra-Bonnema, de woningen van Botke en Nicolai aan de Hempenserweg, enkele woonschepen in de Wirdumervaart en ten oosten daarvan de woning van tuinder Mendel, Dijkstra State en Feits- ma State. Aan de zuidkant het Van Harinxmakanaal dat in 1951 officieel voor de scheepvaart werd opengesteld. Het nieuwe uitbreidingsplan voor woningen en voorzieningen werd opge steld door de Dienst Openbare Werken, in nauw overleg met Kuiper, stedenbouw kundige uit Rotterdam. 'Mede als gevolg van de vele mutaties op de afdeling van de Dienst OW' werd pas eind 1963 het uitbreidingsplan 't Aldlan in onderde len voorgelegd aan de gemeenteraad en vastgesteld. Door gewijzigde stedenbouw kundige inzichten werden eind jaren zestig voor bedoeld gebied nieuwe bestem mingsplannen in voorbereiding genomen. Het massale en gelijkvormige werd verlaten ten faveure van meer kleinscha ligheid, woonerven en tuingerichte woon kamers. De uiteindelijke totstandkoming van de wijk Aldlan is dan ook voorname lijk gebaseerd op de bestemmingsplannen Aldlan-west en Aldlan-oost van Bonne- ma-architecten, in samenwerking met Sterenberg uit Ter Apel, uit begin jaren zeventig. Wasserij Rapenburg In 1568 werd reeds melding gemaakt van een boerderij Rapenburgh. Vanaf de 17de eeuw woonden er blekers en in de 18de eeuw was er behalve een woning, een bleek en een was- en looghuis. Deze opstallen lagen aan de Rapenburger- dijk, zoals het eerste deel van de Hempen serweg, tot aan de Wirdumervaart vroeger nog werd genoemd. De Stoomwasscherij Rapenburg is opgericht in 1722. Gedu rende lange tijd werd gewassen in grote tobben, gebruikmakend van het water uit de Wirdumervaart. De binnenkomende smerige was werd gesorteerd en er werd een nummer in genaaid. De was werd gedroogd op zolders met lange verwar mingsbuizen. Op het omringende land Wasserij Rapenburg, 1970

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 3