De familie Burger op een foto van circa 1875. Van links naar rechts Hendrik (lid van het Leidse Leovardia), Antonia Jacoba, Dionijs, Adriaan, moeder, juf Elisabeth Beverland, Wilhelmina Louise Petronella, Karei, vader, Combertus Pieter (directeur van de RHBS) en Huibert. Het gezin woonde Bij de Put in het huis dat nu de vrijmetselaarsloge huisvest. 28 Behalve Leovardia bestond in Leiden nog een Fries gezelschap dat van oudere datum was: Frisia. Daarvan was de offi ciële taal het Fries. Het is waarschijnlijk voor het eerst opgericht in 1833 en op 19 oktober 1852 opnieuw. Volgens de Almanak van het Leidsche Studen tencorps van 1892 waren er in Leiden zeventien 'Locale gezelschappen'. Volgens H. Burger in Avondrood werd er bij Fri sia en Leovardia niet al te zwaar getild aan de taalvoorschriften: 'Het enige doel was de vriendschap, het jolijt. Buiten de vergaderingen was het Nederlands de gewone omgangstaal'. In Tresoar is in het archief Verzameling H.J. Murray Bakker nog een brief in het Luwarders, gedateerd 7 november 1882 van A. Burger aan G. Murray Bakker bewaard gebleven. Murray Bakker was naar Amsterdam verhuisd en kon daarom niet langer lid blijven. Zijn eerdere enthou siaste aanwezigheid in het gezelschap was evenwel voor de andere leden aanleiding om hem tot erelid te benoemen. An Meneer G. Murray Bakker in Amsterdam Weerde Leovardiaan! je kenne begriepe, wat een treurigheid 't gaf inne Fegadering fan ons dierbaar geselskap Leovardia, doe daar jou brief foarlezen wudde, dat je bedanke musten as lid. Want al wisten we allemaal wel dat 't er toe kommen sude, soa iets komt toch altieden nog te vroeg. Mar je hewwe wel gelièk, en soa is 't: 't het soa weze mutte," en dat begrepen wei ook, en we hewwe ons 'r mar over heen set. Doch kennen wei niet fedrage, dat jou soa heelemaal fen ons oafskeurd wudden sude, as 'r mar nog soa'n bitsje kans waar, om 't an te houwen. Doe hewwe jou tot Eerelid maakt fan ons dierbaar geselskap, om je daardeur metien sien te laten hoe we waardeere wat jou foar Leovardia deent hewwe. 't Is foar mei 'n besonder plesier dat ik 't bin, die jou dat fertelle mag, en ik fisseleteer je d'r wel met. Toan nou, datje 't op pries stelle, en kom faak is over om ouwerwets met ons te fergaderen. Hiermet is mien taak nog niet oafloopen. We hope dat we heel gauw gelegenheid hewwe selle om je weer is bei ons te sien. Gien gele genheid is daarfoar soa mooi as de Jaardag fan ons geselskap, die we, jou weet 't wel, de 24e Nevember fiere. We hewwe besloten op die dag eerst in Leiden een Feestfergadering te hou den, en dan met de heele boel naar Amsterdam te gaan. We selle daar samen een dine'tsje en feerdere fermakelijkhedens hewwe, en we reke- ne d'r op, dat jou dat met make selle. Skrief mei nou is gauw of je die uutnoadiging annimme; en kom foaral as 't mar ienigzins ken oek oppe Feestfergadering hier, want al is dat miskien niet 't prettigste, 't is doch 't offesjeelste deel fanne heele feestfiering, en we hope dat dan oek te bewiezen foar de Eereleden klaar weze selle, om je d'r ien te geven as gedachtenis. Nou kom foaral hoor! Ik bin jou dw. dr. A. Burger CPzn secretaris fan Leovardia.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 31