3 vormen'. De Directeur Openbare Wer ken wees daarnaast ook nog op het gegeven dat het bedrijf afvalwater op de Wirdumervaart loost. De raad heeft uit eindelijk het bezwaar van Van Raan ongegrond verklaard, met de aantekening dat bij aankoop of onteigening schadeloos stelling voldoende verzekerd moet zijn. Uiteindelijk is de wasserij in 1973 gesloopt. Van Raan zag af van nieuw- bouwplannen aan de Tynjedyk, waarvoor de gemeente een terrein beschikbaar had gesteld. Met een schadevergoeding van 862.350 werd de wasserij ondergebracht bij Van Raan BV te Harlingen en werd het vaste personeel, 28 personen, daar aangesteld. Bungalows voor de kleine beurs Voor het gebied tussen de Overijsselse- weg en de Wirdumervaart presenteerde de gemeente Leeuwarderadeel in 1941 een uitbreidingsplan. Waar later het Van Harinxmakanaal werd gegraven, was toen nog een verkeersweg voorzien, met op de plaats van het huidige bungalowbuurtje, een aantal sportvelden. In het plan 't Aldlan werd hier echter de mogelijkheid opgenomen tot bunga- lowbouw. In navolging van ruimte voor bungalows in de plannen voor 't Ielan (Bilgaard) en 't Nylan, werd ook met dit plan ingespeeld op de groeiende vraag naar dergelijke woningen. Die vraag hing samen met het feit dat direct na de oor log de woningbouwplannen vooral gericht waren op kwantiteit, voor een belangrijk deel tot uitdrukking komend in etagebouw. Dit leidde tot een tekort aan woningen in de duurdere prijsklasse. Met de welvaarts stijging in de jaren zestig werd de roep om meer eengezinswoningen, ook in de luxere sfeer, luider. Vanuit de industrie werd bovendien geklaagd dat er in Leeuwarden te weinig woningen werden gebouwd voor leidinggevenden en hoger personeel. Bij de vaststelling van het plan 't Aldlan door de raad eind 1963, gaf het geplande bungalowbuurtje aanleiding tot de nodige discussie. Vanuit diverse fracties werd aangedrongen op het bouwen van bun galows van kleinere omvang. 'Moeten we hier de mogelijkheid scheppen om ook degenen hier ter stede, die prijs stellen op een eigen huis met eigen erf en die niet beschikken over de grote kapitalen, Verkavelingsplan van het bungalovobuurtje Nieuw Rapenburg. Onder het Van Harinxma kanaal en links de karakteristieke vorm van de Pelikaanflat, Aldlanstate vereist voor de bungalows zoals die nu in enkele uitbreidingsplannen zijn opgeno men, in de gelegenheid stellen een bunga low te bouwen', aldus de raadsfractie van de PvdA. Ook de geplande schiphuizen in de zuidoosthoek van het plangebiedje, riepen diverse vragen op. Wethouder Van der Schaaf zegt toe de mogelijkheden voor kleinere bungalows (minimaal 85 m2) nader te onderzoeken. Twijfels over het schiphuis weerlegt hij: 'De bezitters van een bungalow zullen er stellig wel gelukkig mee zijn een aanlegplaats voor hun boot te hebben Men kan er ook nog wel iets anders bedenken op het gebied van de watersport'. Vooruitlopend op de goedkeuring van het plan 't Aldlan meldt het College in 1964 de raad de plannen tot ontsluiting van het gebied reeds ter hand te moe ten nemen. Dit houdt verband met het grote aantal gegadigden, ongeveer 50, om beschikbaarstelling van voor bungalows bestemde terreinen. Halverwege 1965 is het verkavelingsplan voltooid en is het stratenplan ter plaatse in uitvoering. Verondersteld werd dat de terreinen voor bungalowbouw een prijs kunnen opbren gen van 18.000 tot 42.000, al naar gelang grootte en ligging; een gemiddelde grondprijs van 22 per m2. De plannen voor het haventje met een gebouw voor de watersport, komen ver der onder druk te staan. Het hoofd van de afdeling Openbare Werken wijst erop dat het haventje bij het varen met een schip van enige omvang door het Van Harinxmakanaal, finaal wordt leeg gezogen. 'Bovendien lijkt een schiphuis of clubhuis op deze plaats te midden van bungalows ook niet bepaald ideaal'. Nieuw Rapenburg Halverwege 1965 ontvangt het College een nadere uitwerking van het uitbrei dingsplan Rapenburg. Afgezien wordt inderdaad van de bijzondere bebouwing. Dat biedt mogelijkheid voor uitgifte van twee extra (grote) kavels. Aangezien het pleintje behorend bij de gedachte bebouwing zo goed als klaar is, wordt dit toch maar voltooid. In 1966 zijn de eerste van de beschikbare bouwterreinen verkocht of in erfpacht uitgegeven. Realisering vond plaats op basis van een bebouwings- en verkavelingsplan dat nooit de status van een herziening van het oude bestemmingsplan heeft gekre gen. Het buurtje krijgt de naam Nieuw Rapenburg. In de periode 1967 tot 1975 wordt het bungalowpark gebouwd, met het accent op de eerste jaren. In totaal 38 woningen, met de grootste kavels, 1200 tot 1900 m2, aan het Van Harinxmakanaal. In het middendeel een serie geschakelde wonin gen op kavels van wat kleinere omvang, 500 tot 700 m2. Een paar woningen num meren aan de Hempenserweg. De families Blaauw, Eldering, architect van enkele bungalows op Rapenburg en Rosier waren in 1967 de eerste bewoners. Oudjaarsdag 1968 kwam de familie Haagsma in de door Willem Haagsma zelf gebouwde woning. Eind jaren '60 was Nieuw Rapen burg een geïsoleerd buurtje, 'ver van de bewoonde wereld'. Pionieren in een kale, rommelige omgeving, matig bereikbaar, met nog diverse open kavels. Voor de dagelijkse boodschappen was men aan gewezen op het Winkelcentrum Nylan met de Végé van Speelman en de in 1972 geopende MIRO aan de Drachtsterweg. Een prachtige illustratie van de geïso leerde ligging was het krantenbakje (een Telegraaf voor een kwartje?) dat een kor te periode aan een lantarenpaal op Nieuw Rapenburg was gekoppeld. Gaandeweg kwamen er meer voorzieningen aan de deur: melkboer Overdijk, bakker Zuider- veld (begin december ook als 'innemende' Sinterklaas), een groentenboer uit 't Bildt en mevrouw Breimer, het eiervrouwtsje. In de beginjaren zorgde de wasserij voor enige dynamiek, met de aan- en afvoer, en het gaan en komen van het personeel. In de directe nabijheid stond de verzor gingsflat Aldlanstate (Pelikaanflat) die in

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 6