Jarig Haasdijk, glazenier te Huizum 9 Jan Willem Suurendonk Vreemd genoeg zijn twee bouwprojecten in Leeuwarden aanleiding voor mij om een stukje te schrijven over mijn grootvader Jarig Haasdijk (1876-1952). Het gaat om de bouw van appartementen en stadswoningen op de locatie hoek Wijbrand de Geeststraat-Oostergrachtswal door de firma Noppert uit Heerenveen en de ver bouwing van de voormalige HTS aan de Molenstraat tot het appartementencom plex Wilheminastate door de firma Lont te Sint Annaparochie. Jarig Haasdijk werd geboren in Alde- boarn op 6 oktober 1876 waar zijn vader Jacobus Martinus een schildersbedrijf had en zijn moeder Trijntje Jarigs Rijp- kema 'winkeliersche in gelanteriën en sigaren' was. Er waren naast Jarig nog twee zonen, Pieter Wybe (1878) en Dirk Martinus (1880) en drie dochters. Twee meisjes zijn evenwel als baby al gestor ven en het derde meisje Sibbeltje, naar wie mijn moeder is vernoemd, is maar elf jaar geworden. Naast de dagelijkse werkzaamheden en beslommeringen besteedde het gezin veel tijd en aandacht aan muziek. Alle drie jongens werden door vader onder wezen in piano en viool, waarbij Pieter Wybe vooral veel talent toonde en hij is, na zijn opleiding aan het conservatorium van Amsterdam, leraar en later directeur geworden van het Music Institute van de universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika. De muziek was ook als bron van inkom sten voor het gezin belangrijk, want vader Jacobus en zijn zonen speelden samen geregeld op bruiloften en partijen. Zoon Dirk koos later voor het nieuwe beroep van fotograaf en begon een eigen fotozaak in Joure die nog steeds onder de naam Haasdijk bestaat. Jarig had voor zowel het schildersvak als voor de muziek belangstelling. Aan het eind van de negentiende eeuw werd hij aangenomen als decoratieschilder bij de spoorwegen, vestigde zich in Leeuwarden en trouwde in 1899 met Grietje van de Weij afkom stig uit Stiens. Na de spoorwegstaking in 1903 werd hij bij het spoor ontslagen en met een gezin met twee kinderen en een derde op Het harmonie-orkest van het personeel van de firma L. Johs. van der Meulen ?net in het midden dirigent Jarig Haasdijk. De namen van de muzikanten zijn niet bekend Collectie J.W. Suurendonk komst was werk dringend noodzakelijk. Jarig vond uiteindelijk werk bij de steen houwerij van L. Joh. van der Meulen aan de Oostergrachtswal te Leeuwarden, waar hij als tekenaar werd aangesteld en o.a. werd belast met het ontwerpen van grafstenen en andere stenen ornamenten en met het maken van tekeningen voor vensterglas met ingeëtste afbeeldingen, die je vroeger veel bij winkels zag. De firma Van der Meulen handelde in glas, steen en verf en had een winkel aan de Nieuwestad 76 en een fabriek met toon- kamer op de hoek van de Oostergrachts wal en de Wijbrand de Geeststraat. Repetities in de Harlingerstraat Het is mij niet bekend hoe en wanneer het harmonie-orkest is ontstaan, hoelang het heeft bestaan en of het ook een naam had. Wat rest is een foto en de herinnering van mijn moeder. De oprichting van het orkest zal omstreeks 1910-1915 zijn geweest; het bestond uit werknemers van de firma Van der Meulen en Jarig Haasdijk had de leiding. De familie Haasdijk woonde des tijds in de Harlingerstraat en op menige zondagmorgen werd er thuis gerepeteerd. Ze rolden het kleed in de huiskamer op, leenden stoelen van de buren en moeder Griet, door ervaring wijs geworden, zet-

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 12