Rengerspark 100 jaar 12 Dirk Swierstra Op de plaats van het huidige Rengerspark stond vroeger een boerderij die omstreeks 1880 is gesloopt. Op 26 oktober 1902 boden Mr. W. J. van Weideren Baron Rengers en zijn echtgenote C.T. Baronnesse van Weideren Rengers-Looxma drie percelen weiland aan de gemeente Leeuwarden aan met de bedoeling op dit ter rein wandelgebied aan te leggen. Deze percelen weiland, van 3,5 hectare, lagen tussen de Bleekerstraat (nu Ren- gerslaan) en de Algemene Begraafplaats. Het gulle aanbod werd door de gemeente Leeuwarden met beide handen aangeno men. Voor de aanleg van het park schon ken de voogden van het Sint Anthony Gasthuis een bedrag van 5000 terwijl de directie van de Spaarbank een bedrag van 2500 schonk. Twee particulieren die onbekend wensten te blijven schonken 5000 en 1000. Voor de aanleg van het park was dus een totaal bedrag van 13500 beschikbaar. Dertien tuinarchi tecten,"vaklieden' werden door de gemeen te Leeuwarden uitgenodigd om een plan voor de aanleg van het park te maken. Helaas gingen al deze plannen de beschik bare financiële middelen te boven. Daarom bood een van de architecten, Copijn, aan om een vereenvoudigd plan in te leveren. Dit nieuwe plan van Copijn, met een toe gang aan de Bleekerstraat en aan de Span jaardslaan, kostte 14430. Na het afwijzen van een ingediend plan om op het terrein een sportveld aan te leggen, werd op 25 oktober 1904 door de gemeen teraad besloten tot de aanleg van het park volgens het laatste door Copijn ingediende plan. De noord-oosthoek van het terrein ongeveer tien are, werd tot kinderspeel tuin bestemd, en van het wandelgebied afgescheiden. In het midden van het park werd een vijver gegraven; de uitgegraven aarde werd gebruikt voor de ophoging van het omliggende terrein. Daarna werd begonnen met de aanleg van de paden, en de beplanting van het gehele terrein. Het bruggetje over de genoemde vijver was oorspronkelijk hol, later is dit bruggetje vervangen door een bol exemplaar. Tegen woordig ligt er een vlakke brug. Mr. Wilco Julius Baron van Weideren Rengers, Burgemeester van Leeuwarden (1877-1883) Vazen en beelden Op het toegangshek aan de Spanjaards laan stonden, behalve de naam van het park, ook de openings- en sluitingstijden van het park vermeld. Op het linkerdeel van het hek stond onder elkaar: Geopend 8 uur Rengers, terwijl op het rechter deel stond vermeld: Sluiting 9 uur Park. Pal achter het hek is in de bestrating het jaartal 1904 vermeld. In april 1906 werd het gehele park zonder een officiële plechtigheid in gebruik genomen, en was de gemeente Leeuwarden voor een totaal bedrag van 930 eigenaar van een schit terend park. Rond 1906 kende de Leeuwarder brand weer, verspreid over geheel Leeuwarden, acht brandspuithuisjes, een daarvan stond bij het Rengerspark. Dit huisje was groot genoeg voor een enkele brandspuit. Bij haar 25-jarig jubileum schonk de Vereeniging van Vreemdelingen Ver keer te Leeuwarden in 1922 een twee tal siervazen (urnen) op hoge piëdestals met voorstellingen van feestende putti met guirlandes. Deze beide urnen staan ter hoogte van de huidige ingang vanaf de Rengerslaan, vlakbij het monument voor de gevallenen in het voormalige Nederlands-Indië. Dit laatste monument is op 28 september 1993 onthuld door de toenmalige Commissaris der Koningin, Hans Wiegel. In het park hebben ook meerdere kleine gebouwtjes gestaan, bij het brugje hebben er, aan weerszijden, zelfs twee gestaan. Een daarvan, aan de kant van de Spanjaardslaan is ooit ver vangen door een nieuw exemplaar, en werd onder andere door de 'Tunplisie' gebruikt. Het andere gebouwtje staat er nu nog en is te vinden aan de kant van de Spanjaardslaan, het staat met de rug naar de begraafplaats. In 1965 werd voor het Rengerspark een bronzen beeldje aangekocht van de beeldhouwster Maria van Everdingen (1913-1985). Dit beeldje, jongetje met vogeltje gemaakt in 1961, kreeg al snel de bijnaam 'Us Jonkje'. Helaas hebben LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 15