La> Lcovoc^ Inhoud Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 5 Redactie Paul Bron Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Jacob van Essen Johan Frieswijk Syb Grijpstra Hans Jorna Sjoerd Keulen Jelma Knol Jan te Nijehove Leendert Plaisier Jan Willem Suurendonk Kees Siccama Dirk Swierstra Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99, fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Lidmaatschap/abonnement 18 per jaar. Ledenadministratie Diaconessenpark 38 8917 GA Leeuwarden tel. (058) 212 63 29, e-mail ledenlevwerd@lycosmail.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex. Foto omslag: In strenge winters werden ook op de binnenstadsgrachten - veelal door de plaatselijke middenstand - schaatswedstrij den georganiseerd zoals hier in 1912 voor jongens tussen de Lange- en Tontjepijp naast de Waag nummer 15 november 2004 Mariëngaarde, een katholiek eilandje in Huizum 1 Ik hat nooit kunne denken dat zoo iets bestond 4 Olde Nije 3 8 Jarig Haasdijk, glazenier te Huizum 9 Rengerspark 100 jaar 12 J.P. Troelstra 'uit de vergetelheid opgeheven' 14 Een verdwenen halte aan de Harlingerstraatweg 17 Wel en wee in de Veestraat 20 Bruggetje De Swarte Plancke 24 Klein Schavernek was eens Klein Italië 25 Een werkje van een onbekende zondagsschilder 28 Nieuws Aed Levwerd 29 Historisch Centrum Leeuwarden 30 Brievenbus/Mailbox 31 Liwwadders, waar is dit? 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in maart 2005 Aüinvwoip Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verle den van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 2