Een verdwenen halte aan de Harlingerstraatweg 17 Leendert Plaisier Hebt u dat ook wel eens, dat u iets leest of iemand vertelt u iets en dat u dan denkt: Heden dat hev ik nou noait weten! Zo kwam ik laatst via internet terecht op een boeiende website over spoor- en tramlijnen in Friesland waarop een foto met als bijschrift: 'Leeuwarden- halte'. Nu meende ik mijn stad een beetje te ken nen maar deze foto kon ik dus echt niet plaatsen. Ik heb daarop contact gezocht met de webmaster van de betreffende website die mij vertelde dat het wel degelijk een stationshalte in Leeuwarden betrof. En wel aan de oude spoorlijn Leeuwarden-Stiens, ter hoogte van de Harlingerstraatweg. Kiek, dat hev ik nou noait weten! de zegen (en de bijbehorende subsidies) van de Leeuwarder gemeenteraad krijgt. Nadat op 29 mei 1899 de koninklijke goedkeuring op de statuten is afgekomen, wordt op 31 mei de N.V. Noord Friesche Locaal Spoor wegmaatschappij (NFLS) officieel opge richt. Bank Theodoor Gillissen in Amster dam verzorgt de aandelenemissie groot 1.100.000 die volledig wordt volgestort. Als tenslotte in januari 1900 de Staat concessie verleent om de lijnen aan te leg gen, kan de NFLS aan de slag. Stations en haltes van le tot 3e klasse De uitvoering van de plannen wordt met grote voortvarendheid ter hand genomen en op 22 april 1901 is er al zoveel gerealiseerd dat voor het eerst over de lijn Leeuwarden-Stiens-Ferwerd gereden wordt. En amper een half jaar later is de lijn al doorgetrokken tot aan Metslawier. In 1902 wordt de westelijke aftakking van Stiens naar Tzummarum in gebruik genomen, later nog gevolgd door twee lijnen vanuit Tzummarum naar Franeker en Harlingen. Langs de spoorlijnen bouwt de NFLS stations in twee klassen en zogenaamde haltes in drie klassen. De werkzaamheden voor het trajectdeel Leeuwarden-Ferwerd worden gegund aan de aannemers Bakker en Van der Veen. De aanneemsom bedraagt 229.773,00. Een architect is niet bekend. Het enige station der eerste klasse verrijst in Stiens dat zo'n beetje als centrum van de NFLS- lijnen fungeert. Holwerd, Dokkum, Het stationsgebouwtje bij de Harlingerstraatweg rond 1950. De twee wachtkamers, tweede klasse en derde klasse, liggen aan de linkerkant Collectie Wytze Wijbenga De 'grote' spoorwegverbindingen in Fries land komen in de tweede helft van de 19e eeuw tot stand: van Leeuwarden naar Harlingen in 1863, naar Groningen in 1866, naar Heerenveen in 1868 en de lijn naar Sneek (later nog verlengd naar Stavoren) is in 1883 gereed. Daarna rijzen er plannen om meer delen van de provincie via het spoor te ontsluiten. Niet via grote lijnen, maar met de kleinere zogenaamde lokaalspoorlijnen en met trams. Voor het gebied benoorden Leeuwarden worden plannen ontwikkeld door een commissie met als stuwende kracht de Leeuwarder bankier Reitze Bloembergen. Het idee is een lokaalspoorweg aan te leggen van Leeuwarden naar Stiens en voorbij Stiens een splitsing te maken. Eén lijn globaal naar het noord-oosten, richting Holwerd, Ternaard en Dokkum en een andere lijn naar het westen, naar Tzummarum en Harlingen. Ook de Nederlandse Tram weg Maatschappij (NTM) komt met plan nen voor de aanleg van tramwegen in dat gebied. Het is tenslotte de lokaalspoorlijn- commissie die, na lange beraadslagingen,

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 20