19 Plattegrond van het stationsgebouwtje bij de Harlingerstraatweg klad er in: vrachtauto's doen hun intree en werken sneller en flexibeler dan de trein en busmaatschappijen leggen een veel fijn maziger verbindingsnet over de provincie. In 1928 wordt voor laatst winst gemaakt. Jaar na jaar lopen de reizigersaantallen terug en stukje bij beetje worden de lijnen gesloten voor personenvervoer. Op 1 juli 1936 wordt als laatste de lijn Leeuwarden - Dokkum voor die vorm van vervoer geslo ten. Goederenvervoer blijft er wel, met name voor bulkvervoer zoals suikerbie ten, aardappelen en kolen. Even nog, in de eerste maanden van de oorlog, rijden weer personentreinen over de NFLS-tracés. Het is maar van korte duur want omdat een deel van het spoor vlak langs het vliegveld loopt, en de Duitsers juist daar geen potten kijkers willen, wordt in december 1940 het personenvervoer weer beëindigd. Een alarminstallatie voor de Kei 'Leeuwarden-Halte' zoals het station veelal genoemd wordt (een enkele maal Leeuwar den-Rijksweg), heeft met het verdwijnen van het personenvervoer zijn functie ver loren. Enige tijd biedt het gebouw huis vesting aan een kleuterklas en vindt een zondagsschool er onderdak. Waarschijnlijk is het gebouw kort na de oorlog, in de tijd van woningnood, verbouwd en geschikt gemaakt voor bewoning door meerdere gezinnen. Volgens de stratengids van 1954 wonen er drie NS-beambten, naar alle waarschijnlijkheid met gezinnen, in het gebouw. Werkzaamheden ten behoeve van de overweg behoeven ze niet te verrich ten: het sluiten en openen van de bomen geschiedt door de rangeerders die op de treinen meerijden. In februari 1971 wordt het oude haltegebouw gesloopt en later komt er luxe nieuwbouw voor in de plaats. Tegenwoordig liggen de rails er nog, goed deels bedolven onder de rails en bielzen die uit de oversteek met de Harlingerstraat weg zijn weggehaald. En verstopt onder hoog opschietend onkruid kan een geoefend oog nog de opstand van het oude perron terugvinden. De eerste jaren na de oorlog zijn de lijnen volop in gebruik voor allerlei goederenvervoer. Maar eind jaren vijftig begint de bedrijvigheid langzaam terug te lopen tot in 1975 alleen op het in 1974 als werkgelegenheidsproject opgeknapte deel tussen Leeuwarden en Stiens nog treinen rijden. Alle andere lijnen zijn bui ten gebruik gesteld en vaak al opgeruimd. Tussen Leeuwarden en Stiens rijden goederentreinen die aardappelen ophalen bij de ZPC in Stiens. De laatste trein naar Stiens passeert de Harlingerstraatweg op 11 april 1995. Het is een trein met slechts één wagon die bedorven aardappelen, teruggestuurd bij de Franse grens, naar Stiens terugbrengt. Een dag later komt de wagon terug in Leeuwarden: het is het laatste ritje, de lijn is gesloten. Van de NFLS is dan al lang geen spra ke meer. De spoorlijnen zijn in 1935 door de Nederlandse Staat genaast waardoor de NFLS z'n laatste bezit kwijtraakte en de HIJSM, die in de NS opging, van zijn veel te dure exploitatie werd afgeholpen. Een late echo klinkt in 1972 als de NFLS formeel geliquideerd wordt. De gemeente Leeuwarden blijkt nog recht te hebben op een bedrag uit het batig liquidatiesaldo: 2.782,65. De gemeenteraad besluit op voorstel van B&W het bedrag te besteden aan een alarminstallatie in de bejaarden flat in de Kei. Voor belangstellenden: de hierboven genoemde website is: http://home.wanadoo.nl/ntm.nflsl. Deze site geeft een mooi beeld van de spoor- en tramwegen in Friesland en staat vol boeiende feiten en fraaie foto's. De beheerder van de site komt graag in contact met personen die nog gegevens hebben over dergelijke oude lijnen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 22