Een werkje van een onbekende zondagsschilder 28 Johan Frieswijk 'Troelstra leidt de werklozenoptocht naar het armhuis in de Haniasteeg', dat was - uit het hoofd geciteerd - de omschrijving. Want dat het hier afgebeelde schilde rijtje bestond, wist ik al vele jaren. Maar ik had het nooit gezien en pogingen meer dan vijftien jaar geleden om de verblijfplaats te achterhalen hadden gefaald. Tot enkele maanden geleden Tom Sandijck mij verraste met een foto van het schilde rij. Het werkje van een onbekende zondagsschilder is in particulier bezit; het komt uit de nalatenschap van de Leeuwarder kunstenaar Jan Stroosma. Het origineel is ongeveer 70 bij 55 centimeter groot, geschilderd op papier en daarna op spaan plaat geplakt en ingelijst. Maar nu de afbeelding zelf. Inderdaad kan men de figuur in de ingang herkennen als de voorman van de Sociaaldemokratische Arbeiderspartij (SDAP), Pieter Jelles Troelstra. Hij is kennelijk het armhuis binnengegaan om namens de demon strerende werklozen met de regenten te praten. Het zou om werkverschaffing kunnen gaan, om een ruimere bedeling of het verstrekken van voedsel. Aan het begin van de jaren negentig van de negentiende eeuw, toen Troelstra nog in Leeuwarden woonde en lid was van de Sociaal-Democratische Bond van Domela Nieuwenhuis, zetten de Leeuwarder soci alisten zich regelmatig in voor deze zaken. Zij organiseerden tal van protestvergade ringen en -betogingen en dan toog een afvaardiging uit de vergadering naar het gemeentebestuur of naar de armvoogden. De grote man bij dergelijke acties was Vitus Bruinsma, leraar aan het Leeuwar der gymnasium en ideoloog van de Friese kiesrechtbeweging. De dikke, als een kapitalist ogende heer voor de deur - kennelijk een armvoogd - spreidt bezwerend zijn handen opzij. Misschien zegt hij dat hij er ook niets aan kan doen dat de winter zo streng is. Of hij vertelt dat de anderen niet naar bin nen mogen. Met enige goede wil zou men onder de demonstranten nog, als derde van links met grijze baard, Lourens Zand- stra kunnen herkennen, de 'vader' van het Leeuwarder socialisme. Een historische gebeurtenis is hier ech ter niet afgebeeld. Dat verraden al de bor den die worden opgehouden. 'Recht voor Allen' immers hoort bij de oude bewe ging van Domela Nieuwenhuis; het blad van die naam verscheen in 1900, het jaar waarin het SDAP-dagblad Het Volk onder redactie van Troelstra begon te verschij nen. Troelstra heeft bij mijn weten in Leeuwarden ook nooit een werklozen- optocht geleid. Het gaat dus om een sym bolische afbeelding, die op ontroerende wijze de sfeer van rond 1900 tekent. Wie de schilder was weten we niet, evenmin wanneer het werkje is gemaakt. LA» it

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 31