3 De hoogste klas van de bewaarschool gaat in de zomer van 1941 met juf Gonzales op de foto. Zr. Gonzales, die van 1936 tot 1947 in Mariëngaarde woont is een lieve juf van wie alle kinderen veel houden. Dat blijkt wel uit deze foto, waarop naast de 43 kleuters ook een step, twee autopeds, een kiepauto, een beer, drie poppen, een bal, een knuffel en een poppenwagen worden vereeuwigd. Vijf jongetjes vinden de gebeurtenis zo belangrijk dat zij een overhemd met stropdas dragen de en de naastgelegen lagere school. In 1981 wordt de modevakschool opgeheven, terwijl een jaar daarvoor de kleuterschool al beëindigd is. Zo'n klooster als Mariën gaarde is toch een eilandje in de parochie geweest. Het was een hele actieve orde, de zusters deden veel voor de parochie, maar als gelovige had je nauwelijks toegang tot het klooster. Of je moest al een afspraak hebben met een van de kleuteronderwij- zeressen over je kind.' Schoolstrijd Syds Wiersma en enkele andere actieve parochieleden van de Sint-Jan de Doper, Tjebbe de Jong, Thea Meinderts, Elske Stellema en Joop Visscher zijn een half jaar voor de sluiting van de kerk aan een gedenkboek begonnen over de parochie, dat inmiddels is verschenen onder de titel Ite, missa est. Alle aspecten van de afgelopen zeventig jaar zijn daarin beschreven. Syds nam niet alleen de nonnen maar ook het lagere katholieke onderwijs voor zijn reke ning. 'Een van de opmerkelijkste zaken is voor mij toch wel de schoolstrijd die in Huizum gevoerd moest worden voor de Sint - Joan nes de Dooperschool (1937-1983) opgericht kon worden. Volgens de wet Marchand moest je 60 handtekeningen hebben om een school te kunnen stichten. Om aan het benodigde aantal te komen was het noodzakelijk dat ook de gezinnen die aan Achter de Hoven wonen hun kinderen naar de nieuwe school kunnen sturen. Er kwam dus een kerkenpad, een voetpad langs de Sint-Jan de Doperkerk en een ophaalbrug getje over de Potmarge. Later bediende parochiaan Brada die brug, even voor en na de kerk- en schooltijden, want de boten met groente en fruit moeten natuurlijk wel ongehinderd naar de veiling kunnen varen en de melkbussen voor de Lijempf werden ook over het water vervoerd. Volgens de latere hoofdmeester, Dirk van Balen heeft het bruggetje ook nog dienst gedaan tij dens de overval in 1944 op de Leeuwarder gevangenis. De brug stond toen midden in de nacht even open als vluchtroute voor de KP en de bevrijde gevangenen en werd toen daarna weer opgehaald alsof er niets Het hoofdgebouw van de Johannes de Doper- school was voorgevallen! Leeuwarden, maar ook burgemeester Jansonius van Leeuwarderadeel voelen overigens niets voor de nieuwe lagere school. Ze vrezen zware concurrentie voor de katholieke scholen in de Grote Kerk straat, en als gevolg daarvan wachtgeld verplichtingen aan overtollige leraren. Het schoolbestuur moet uiteindelijk zijn zaak in mei 1936 aan de Raad van State voor leggen, waar ze het pleit tenslotte winnen. De school begon dus drie jaar later dan het plan was geweest. Voor de kinderen uit Huizum, maar ook uit dorpen in de omge ving als Goutum en Wirdum was het een uitkomst dat ze nu eindelijk een school dichterbij hadden. De nonnen van Mariëngaard waren niet betrokken bij het onderwijs op deze school, dat helemaal in handen van katho lieke leken was. Wel waren ze natuurlijk bij allerlei kerkelijke activiteiten van de school betrokken. Ze begeleidden de leer lingen bijvoorbeeld bij de dagelijkse kin dermis. De lagere school krijgt in de jaren tachtig steeds meer concurrentie van de modernere Paulusschool in Huizum-West, waar Jenaplanonderwijs wordt gege ven. De gevolgen van de vergrijzing van Huizum-Dorp worden ook hier steeds meer zichtbaar. Als lokkertje worden leerlingen van ver zelfs met een busje opgehaald, maar ook dat houdt de leegloop niet meer tegen. In 1983 is het voorbij. Het Roomse bolwerk aan de Potmarge bestaat niet meer.' De foto's op pagina 2 en 3 zijn afkomstig uit Ite, missa est. 70 jaar Sint-Jan de Doper. Geschied enis van een parochie. Redactie Tjebbe de Jong, uitge geven door de Titus Brandsmaparochie. Bestellingen (058) 288 57 69, Thea Meinderts

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2004 | | pagina 6