Marten Bouma en verzendhuis Mercurius La» it 9 Kees Siccama Marten Bouma (1889-1951) was het eerste kind van vijf uit het huwelijk van koper slager en ketelhersteller Jacob Jans Bouma en Librig Oosterhof uit Arum. Zijn vader had als bijnaam 'jappie ketellapper' en zijn moeder werd 'ketellapperliebe' genoemd. Marten hielp zijn vader al op jonge leeftijd met het halen van potten, pannen en klokken uit de wijde omgeving van het dorp. Een vervolgopleiding na de lagere school bleek voor hem niet weggelegd. Dit gemis diende eens te meer als motor van zijn ambitie. Deze energie dreef hem uit zijn milieu de handel in. De eco nomische moeilijkheden van het Interbellum doorstond hij met glans. De Tweede Wereldoorlog bracht hem in eerste instantie voorspoed maar brak hem uiteindelijk lichamelijk. Hij stierf in zijn 62e levensjaar. Marten begint als vertegenwoordiger in autobanden bij het Belgische merk Ber- gougnan. Hij kiest een vrouw uit een voorname familie in Zoetermeer, Gerritje Waardenburg. De huwelijkssluiting toont zijn idee van vooruitgang, zoals het vol gende verslag uit een plaatselijke courant aangeeft: Mantgum, 8 October 1912. De wereld gaat vooruit! Zaterdagmorgen verschenen hier voor het gemeentehuis twee auto's, waar uit achtereenvolgens bruid en bruidegom, ouders en familie stapten; de eersten om zich in het huwelijk te begeven, de laatsten om getuigen te zijn van de plech tigheid. Het was de eerste maal dat zulks aan ons raadhuis geschiedde. In vlie gensvlugge vaart tuften de rijtuigen onder het schelle geluid der sirene's door het dorp en onttrok een stofwolk den trouw- stoet weldra aan ieders gezicht. Ger en Marten krijgen twee kinderen; Maria (Miep) en Librig (Ellie). Marten leert het bandenvak in de praktijk en organiseert voor zijn vrouw een kruide nier swinkeltje in de toenmalige buurt schap Wytgaard. Helaas Gerritje krijgt TBC. Haar heimwee staat herstel in de weg. Zij overlijdt in 1917, kort na de derde verjaardag van haar oudste kind. Men ontbiedt in allerijl haar zuster Geertruida uit Zoetermeer teneinde het gezin draaiende te houden. Ze vertrekt niet weer en wordt Martens tweede echt genote en de moeder van nog eens vijf kin deren, van wie de eerste zoon Jacob als 5-jarige overlijdt aan een astma-aanval. Marten kort voor zijn deteritie in Duitsland bij het huwelijk van zijn dochter Ger. Aan zijn arm de moeder van de bruidegom. Die bruide gom, Cor Passchier, was overigens de vertegen woordiger van de Fanto benzine in Nederland Collectie K. Siccama Zakelijk gaat het Marten voor de wind. Hij verkoopt nu zijn banden als zelfstan dig ondernemer. Niet meer in Wytgaard maar vanuit een pand aan de Oostersin gel in Leeuwarden. Binnenvaartschepen meren in de singel af, met de in olieach tig papier omwikkelde banden voor alle typen auto's en vrachtauto's. Aan het eind van de jaren twintig moet bij hem de idee zijn gegroeid zijn succes in de bandenhan- del uit te breiden. Hij maakt gebruik van zijn inzicht in de (nog voorzichtig) con sumerende mens en in de toekomst van het automobiel. Hij zoekt naar ideeën en besluit automaterialen en huishoudelijke artikelen aan zijn voorraad toe te voegen. Hij heeft zich de Engelse taal zover eigen gemaakt dat hij kranten in die taal kan lezen en daarin moet hij, denk ik, reclame van de mail- of postorder bedrijven zijn tegengekomen. Een nieuw en aanspre kend initiatief. In de Verenigde Staten waren deze bedrijven in de jaren dertig al zeer succesvol. Meer dan duizend pagina's zware catalogi van bijvoorbeeld Montgo mery Ward of Sears Roebuck ontbrandden tweemaal per jaar de consumptiedrift in Amerikaanse huishoudingen. Duitsland kende het postorderbedrijf van Karl Joel, een joodse eigenaar, wiens bedrijf in de oorlog door Josef Neckermann werd 'over genomen'. In Nederland was het feno meen ook bekend. Zo kreeg ik inzage in een verbluffend uitgebreide catalogus van Karei Lengs en Zn. te Tegelen uit 1915! Een prijscourant of catalogus van een postorderbedrijf geeft informatie die de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 11