Zestig jaar! FRIESCHE COURANT i.4 lVvv\ c_..;;rv 13 René Kuipers In de komende meidagen herdenken wij in Nederland dat het zestig jaar is geleden dat ons land van de onderdrukker werd bevrijd. In Leeuwarden was de bevrijding iets eerder. Op zondag 15 april 1945, even na twaalf uur, rolden -nadat de Binnen landse Strijdkrachten de stad al in handen hadden gekregen- de eerste gevechts wagens en tanks van de Royal Canadian Dragoons langs de Groningerstraatweg de stad binnen zonder een schot te hebben gelost. Op 13 april 1945 verscheen nog de foute Friesche Courant volgens aantekening van mijn vader 'laatste courant onder de moffen'. In het hoofdartikel Van de fron ten, ondertekend door Keitel, Himmler en Bormann werd bevolen dat "steden, liggende aan gewichtige verkeersknoop punten, moeten tot 't uiterste verdedigd en gehouden worden zonder acht te geven op beloften of dreigementen die door par lementairs of vijandelijke radiozenders overgebracht worden. Voor het opvol gen van dit bevel zijn de in iedere stad benoemde militaire commandanten per soonlijk verantwoordelijk. Handelen deze niet volgens hun plicht en de taak als sol daten dan worden zij evenals alle civiele functionarissen, die de militaire comman danten van hun plicht willen afbrengen of haar in de vervulling van die taak willen belemmeren, ter dood veroordeeld." 15 april 1945, de bevrijding Bij mijn ouders werd op 15 april, zoals een aantekening van mijn vader aangeeft, zondagochtend al het bevrijdingsnum mer van De Koerier, berichtenblad van i .Vierde Jaargang. No. 44 VRUDAG 13 APRIL 1945 VAN DE FRONTEN STRUD OM BREMEN EN BRUNSWUK Geallieerde doorbraak bQ Quakcnbriick mis lukte. Opdringende Anglo-Amerikanen In liet Roergebied. Koningsbergen o.apitu- leerde, doch deelen der bezetting veel)ten door. -.5.rAfifcing;fiCMiJCD,T.zidjrat.4M--dood~>r4:x.iMMrdMad,- De Friesche Courant van 13 april 1945 de verzetsgroep Je Maintiendrai bezorgd. Deze gestencilde, voorheen illegale uit gave (voorlopige oplaag 10000 exempla ren) zou de volgende dag voor de laatste keer verschijnen. De eerste zin in het hoofdartikel van het bevrijdingsnummer ondertekend met V. (Anne Vondeling, de latere minister) luidt als volgt: "Vrij! 0, eindelijk. Eindelijk vrij. We zouden wil len juichen en dansen, bidden en danken, lachen en schreien: elkaar omhelzen, het luid uitzingen: vrij, vrij....' En het artikel eindigt met: Wel heeft de Dood een hoge tol geëischt, ook van onze vrienden, maar het Leven heeft overwonnen en herneemt zijn rechten. Een waarlijk nieuwe tijd is begonnen." Het vrije woord Deze nieuwe tijd werd in Leeuwarden na de bevrijding verwoord door ondermeer de Leeuwarder Koerier, Friesch Dagblad, Trouw, Het Vrije Volk en De Waarheid. Hoe belangrijk vrijheid en de vrijheid van het woord is, besef je ook in deze tijd waarin sommigen die vrijheid willen onderdrukken door geweld of uit angst. Wij moeten hier nooit aan toegeven. Want om nog één maal met Vondeling te spre ken in genoemd hoofdartikel 'ons volk, het nederlandsche volk leeft, en een volk dat leeft moet aan zijn toekomst bouwen'. Zonder vrijheid kan dit niet. j v., i Js.UTL"-Lp v - J ir' f r? V' (ëJi 'ftSfi; i%Z- WU JIL .....Zi... r1&l<Z 'optWhfc «LjA TSclD ÜüGrt I ÊodL ?,(xi "U mitslt folate it Zijt pflij Ï2LL Viriji - I'ii!..-.1-ilLS ."-T: 4 M :i ;1- - en .-i k- Xa c'r. cü'ji.ürn al i-:n a f. Het bevrijdingsnummer van 15 april 1945 van De Koerier, van de verzetsgroep Je Maintiendrai

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 15