Romein wilde beloond worden als architect 14 Albert Bosch Het ontwerp van het Paleis van Justitie te Leeuwarden leidde tot een conflict tus sen de ontwerper van dat gebouw, Th. Romein, en het Provinciaal Bestuur van Friesland over het honorarium. Tenslotte moest het Provinciaal Gerechtshof er aan te pas komen. In Leovardia 12 beschreef ik de geschiedenis van het Paleis van Justitie. Dit artikel gaat over het conflict. Het geeft een goed inzicht in conflicto plossing in de 19e eeuw. Het moet voor Thomas Romein, stadsar chitect te Leeuwarden een hard gelag zijn geweest toen hij in het voorjaar van 1846 bemerkte dat hij niet meer bij de bouw van het Paleis van Justitie te Leeuwar den betrokken zou zijn. Het had er toch allemaal zo mooi uitgezien. Bij de invoe ring van de nieuwe rechterlijke organi satie in 1838 zou Leeuwarden een Paleis van Justitie krijgen ter huisvesting van het toen opgerichte Provinciaal Gerechts hof en de arrondissementsrechtbank. Ook Provinciale Staten zouden daar hun vergaderingen houden. Romein, die toen opzichter van openbare werken in de pro vincie Friesland was, had van de Gouver neur (nu Commissaris van de Koningin) van Friesland, J.A. baron van Zuylen van Nyevelt opdracht gekregen een dienstreis te maken ter bezigtiging van de voornaam ste gebouwen en de destijds in aanbouw zijnde lokalen voor Provinciale Geregts- hoven in ons vaderland. Romein maakte verschillende ontwerpen voor een Paleis van Justitie. Het eerste werd afgewezen als te monumentaal, maar toch verkozen boven ontwerpen van anderen. Latere ontwerpen waren meer ingetogen. Voor zijn werk had de Gouverneur, nog voor zijn dood in 1840, Romein een gratificatie beloofd. In 1843 had Romein de provinci ale dienst verlaten om stadsarchitect van Leeuwarden te worden, tegen een salaris van 1000 per jaar. Daarbij had hij aar dige emolumenten als vrij wonen in een huis met een grote tuin, vrij huisbrand en verlichting alsmede gratis kantoorbehoef ten. Hij zou tot zijn dood stadsarchitect van Leeuwarden blijven. Buitenspel In 1845, acht jaar na de invoering van de nieuwe rechterlijke organisatie, begon de provincie haast te maken met de aanbe steding van het gebouw. De hoofdingeni eur van de waterstaat in Friesland, A.C. Kros, die om assistentie verlegen zat, was eens met Romein komen praten. Romein herinnerde zich later van het gesprek dat hem aangeboden was om buitengewoon opzichter te worden voor de begeleiding van de bouw tegen een daggeld van drie gulden en vijftig cent. Dat was niet bij zonder veel, maar waar de bouw een aantal jaren zou duren toch een niet te verwaarlozen bijverdienste. Kros had ver volgens Gedeputeerde Staten, het dage lijks bestuur van de provincie, medege deeld dat hij het te druk had om veel aan de voorbereiding van het Paleis van Justi tie te doen en dat Romein bereid was hem bij te staan voor 3,50 per dag. Gedepu teerde Staten besloten Romein voor veer tien dagen in dienst te nemen om Kros te helpen. Hij moest in die tijd tekenin gen voor het nieuwe Paleis van Justitie maken en de voorbereiding van het bestek verzorgen. Daarna zou men verder zien. Kros zou dat verder met Romein afwer ken. Dat is mondeling gegaan. Ik vrees dat Romein het besluit van Gedeputeerde Staten nooit heeft gezien. Romein, die als stadsarchitect, wij zou den nu zeggen directeur van gemeente werken, zijn handen vol had, kwam tijd te kort. Op 2 oktober 1845 begon hij zijn werkzaamheden, die hij niet na 14 maar eerst na 130 dagen voltooide. Op 2 febru ari 1846 leverde hij de gevraagde werk stukken bij Kros in. Kros had toen met de hulp van twee opzichters nog veel aan die Uitsnede van een kleurenlitho uit 1869 waarop het Paleis van Justitie door ranken omgeven staat weergegeven

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 16