Meester zilversmid Johannes Feddema (1747-1825) Lcovor^ J? 20 Sierk de Vries Toen in het najaar van 2003 in Sneek bij het veilinghuis Aid Fryslan een zilveren zogenaamde konings-kaatsbal te koop werd aangeboden, die blijkens de merk tekens in 1800 was gemaakt door de Leeuwarder zilversmid Johannes Feddema, was dat de aanleiding om een bijdrage aan hem te wijden. Johannes werd geboren op 6 september 1747, althans hij is op die datum in de Grote- of Jacobijner kerk door domi nee Cornelis Blom gedoopt. Hij was de zesde zoon van Johannes Douwes Fedde ma meester 'glasemaker' en Aaltje Jouws. Bij het huwelijk van Johannes op 1 mei 1774 geeft hij op zilversmidsgezel te zijn. Het huwelijk met Dieuwke Coenradi wordt ten overstaan van dominee Theod. te Bokkel gesloten in de Galileërkerk. Dieuwke is gedoopt in Leeuwarden op 19 juni 1743 en is de dochter van Nicolaas Coenradi en Trijntje Overnij. Johannes moet worden beschouwd als een belangrijke telg uit het geslacht Feddema en zal in zijn tijd een bekende Leeuwarder zijn geweest. Hij heeft reeds in 1780 onder zijn eigen merkteken werk gemaakt, hoewel hij op het gildebord, nu aanwezig in het Fries museum, pas als gildemeester in 1783 voorkomt. Dit is overigens wel merkwaardig. De gilden stonden, dacht ik, als uiterst zorgvuldig bekend en de voorschriften waren nogal streng. Johannes Feddema wordt ook nu nog tot de meest vooraanstaande Friese zilversmeden gerekend. In het Fries museum zijn een aantal door hem vervaar digde voorwerpen aanwezig, waaronder een paar bekend geworden suikerstrooiers. Ook in andere musea, zoals het Groninger Museum en het Hannemahuis te Harlin- gen zijn werkstukken van hem aanwe zig. In een advertentie in de Leeuwarder Courant van 30 maart 1783 vraagt hij twee zilversmidsknechten. Hij heeft een huis gekocht op het Zaailand en nam daar op 31 oktober 1789 een hypotheek op van f 200, in die tijd een aanzienlijk bedrag. In een artikel over de familie Funcke Leovardia 11) komt de naam van Johan nes voor als een van de naaste buren. Keurmeester Johannes was in zijn hoedanigheid als wees-diaken op 29 november 1793 getui ge in een zaak tegen Direck Struiving, die collectegeld zou hebben verduisterd. Als mede-getuige trad op ene Wijbrand Feddema, een zoon van neef Willem Feddema. Wijbrand wordt in deze zaak eveneens wees-diaken genoemd. Wees diakenen waren door het stadsbestuur aangewezen personen, die in de kerken een tweede collecte moesten houden ten behoeve van de stadswezen. Deze tweede collectes zijn gehouden van 1675 tot 1799. ASsAlm if j» vy yt jH* -> - Js i jJr - - A J TA - è>- ''J'. V- Ü-y- - In het Silversmidts Gilde Boek van de Aantekening der Boeten komt Johannes Feddema ook enige keren voor wegens te laat komen. Op 30 november 1795 vergaderde het Gilde 's ochtends in herberg De Wijnberg, waarna de vergadering 's middags werd voortgezet in het Stadhuis. Hier schoof Johannes Feddema te laat aan, hetgeen hem op een boete van 3 stuivers kwam te staan la»;

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 22