21 Johannes verstrekt op 22 oktober 1798 als keurmeester van het gilde der Goud- en zilversmeden inlichtingen omtrent de aard en de bezittingen aan de Raad der gemeen te Leeuwarden. Deze bezittingen, waaron der het eerder genoemde gildebord zijn aan het stadsbestuur overgedragen. Het uitvoerend bewind van de Bataafse Repu bliek had toen de gilden, waaronder die van de Goud- en zilversmeden opgeheven. Op 4 december 1799, toen het gilde reeds was opgeheven stelde de keurmeester- generaal van het voormalig gewest Fries land de burger Johannes Feddema aan tot keurmeester van het opgeheven Goud- en zilversmidsgilde binnen de stad Leeuwar den. Wij denken dat dit een belangrijke functie moet zijn geweest. Het kantoor van de waarborg der gouden- en zilveren voorwerpen was van 1811 tot 1839 geves tigd in een achterhuis aan de Pijlsteeg, na 1839 was de waarborg gehuisvest in een pand in de Doelestraat. Johannes zal als keurmeester het achterhuis in de Pijlsteeg regelmatig hebben bezocht. Dieuwke Coenradi is overleden op 12 mei 1815, zij was toen 71 jaar. Johannes overlijdt op 9 maart 1825 en was 77 jaar. Uit het huwelijk zijn twee dochters gebo ren te weten: Aaltje, geboren 10 mei 1775 en Trijntje geboren op 26 juli 1784. Aaltje is in Huizum (toen gemeente Leeuwar- deradeel) geboren en is gedoopt op 4 juni 1775. Trijntje is in Leeuwarden geboren en op 15 augustus 1784 gedoopt in de Grote Kerk door dominee C.C. van Tricht. Bij de volkstelling van 1830 woont ze samen met haar zuster Aaltje in de Korfmakersstraat B-40. Trijntje wordt dan naaister genoemd en; zuster Aaltje, die dan 54 jaar is, is inlandsche kramersche. Aaltje overlijdt op de leeftijd van 83 jaar op 30 september 1858. Trijntje was bijna 57 jaar toen ze op 2 maart 1841 overleed. Onbekend Om nog even terug te komen op de geveil de kaatsbal. Het is niet duidelijk geworden bij welke gelegenheid hij als prijs is uitge reikt, niet in welke plaats en niet wanneer. Jammer. In november 2003 meldde de Leeuwarder Courant dat de bal in Fries land blijft en dat de nieuwe eigenaar 4000 moest betalen vermeerderd met de veilingkosten. C.L1^ j t' .r- r l Cs. U f -r i- 'j rf' f'W V .- 4 s- j. 1r» F i-f-* .ir- ■*- ■<-» fS ji.. t- U. L~~ jL '1^4 -.L -r - Ar- d *-'/ St* -- l_ - .CL 4U>-<- J S f -L i. iT- i"-"' <.™r M I- U j. Jf «Li. 4. Llt-ri-C-q Op 29 november 1793 legde Johannes Feddema, meester Zilversmid op het Zaailand, een getuigen verklaring af inzake vermeende verduistering van collectegeld door de weesdiaken Dirk Struiving, welke verklaring eigenhandig door hem werd. ondertekend Deze zilveren bal uit 1828 ?net een jniddellijti van 6,75 cm. laat een kaatser zien voor een herberg met naast zich een 'keats' of stuit Collectie Fries Museum J-iC0VAV<)tA» i

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 23