Lcovoï^t Inhoud ML Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron Jan Faber Anneke Hellinga Corien Rattink Tom Sandijck Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Henk Antonisse Alida Beekhuis Albert Bosch Jacob van Essen René Kuipers Jan te Nijehove J.A. Mulder Kees Siccama Piet ten Thije Piet Tuik Sierk de Vries Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail historischcentrum@Leeuwarden.nl nummer 16 maart 2005 Kind in de Tweede Wereldoorlog 1 Luwaddes, hou de poat stief! 6 Vluchtende Duitsers op de Harlingerstraatweg 7 Marten Bouma en verzendhuis Mercurius 9 Zestig jaar! 13 Romein wilde beloond worden als architect 14 Gezicht op Leeuwarden in de 17e eeuw; in kleur 18/19 ter gelegenheid van 5 jaar Aed Levwerd Meester zilversmid Johannes Feddema 20 Verboden Haarlems bier leidt tot oproer 22 Generaties Das begeleidden veetransporten 26 Soatsje ongeregelde sjotterkes 29 Olde/Nije 30 Leeuwarder synagoge bestaat 200 jaar 31 Nieuws Historisch Centrum Leeuwarden Aed Levwerd 32 Brievenbus/Mailbox 33 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in juni 2005 Lidmaatschap/abonnement 18 per jaar. Ledenadministratie Diaconessenpark 38 8917 GA Leeuwarden tel. (058) 212 63 29, e-mail ledenlevwerd@lycosmail.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar Opmaak en druk Grafisch Bedrijf Hellinga Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex. Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verle den van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten. Foto omslag: De WA marcheert op de Wirdumerdijk voor Amicitia, zomer 1940

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 2