Leeuwarder synagoge bestaat 200 jaar La» it 31 Klaas Zandberg Op 1 maart was het twee eeuwen geleden dat de synagoge aan de Sacraments straat werd ingewijd. In mei zal de 'stichting behoud voormalige synagoge' met de joodse gemeente stil staan bij dit heuglijke feit. Deze herdenking zal een heel ander karakter hebben dan de vieringen in 1905 en 1935. In 1670 is voor de eerste maal sprake van de aanwezigheid van een joodse gemeen schap in Leeuwarden. Een halve eeuw later is er al een sjoeltje in gebruik, dat waarschijnlijk in een achterhuis in de buurt van de Voorstreek was gevestigd. Omstreeks 1745 worden twee huizen aan de Sacramentsstraat ingericht tot synago ge. Ondanks verbouwingen is het gebouw na enkele decennia weer te klein gewor den voor de sterk groeiende gemeente. Het lukt om nog enkele naast gelegen huizen aan te kopen en er wordt gekozen voor totale nieuwbouw op de plaats van de oude synagoge. Het nieuwe door Ger- rit van der Wielen ontworpen gebouw, dat in 1805 gereed komt, herinnert met zijn fronton en koepeltoren enigszins aan de 17e eeuwse Grote Sjoel in Amsterdam. De synagoge, die ruimte bood aan bijna driehonderd mannen beneden en twee honderd vrouwen boven, moest in 1865 worden uitgebreid. Toen verdween ook de koepeltoren en kreeg de synagoge het huidige uiterlijk. Van de viering van het 50-jarig en het 75-jarig bestaan weten we niet veel, maar het eeuwfeest in 1905 werd groots opgezet 'om het feest van het Heiligdom zoo schitterend mogelijk te vieren'. In aanwezigheid van een aantal hoogwaar digheidsbekleders werd een prachtig nieuw voorhangkleed gepresenteerd in de gerestaureerde en versierde synagoge. Opperrabijn Rudelsheim vertelde over de 100-jarige geschiedenis van de gemeente en besloot 'met de bede tot den Allerhoog ste, dat de tweede eeuw nog heerlijker, nog schitterender zou zijn.' Op het hoogtepunt, enkele jaren daar voor, bestond de gemeente uit 1400 zie len en werd er zelfs een hulpsynagoge en Tekening van de inwijding van de Synagoge in de Sacramentsstraat op 1 maart 1805 cultureel centrum in de Speelmansstraat ingericht. Het eenige kleed In 1935 werd het 125-jarig bestaan van de synagoge gevierd. De ochtenddienst op zaterdag 1 maart begon een uur vroeger dan gebruikelijk. Onder koorzang wer den drie wetsrollen uit de Heilige Arke gehaald en naar de Biema gedragen, waarna er uit de thora werd voorgele zen. Opperrabijn Dasberg hield vanaf de kansel een rede, waarin hij refereerde aan het krimpen van de orthodox-joodse gemeenschap in Leeuwarden: 'iets hebben we over, dat we behouden als het eenige kleed. Dat is onze sjoel. Die beschermt ons en verwarmt ons als het nacht is in en om ons. Gaven we haar prijs, de vrij heid zou te duur zijn.' Zo'n tachtig kinde ren bezochten op zondagochtend een feest in Hotel Klein aan de Lange Marktstraat, terwijl voor de ouderen die avond in Zalen Schaaf een feestelijke bijeenkomst werd georganiseerd met medewerking van de joodse Damesgymnastiekvereeniging en de joodse toneelvereeniging Leeuwarder Vriendenclub. Tijdens de herdenking werd ook stil gestaan bij de 'vernietiging' van syna-gogen in Sovjet-Rusland en "hoe in Duitsch-land synagogen worden bezoe deld en be-smeurd'. De voorzitter van de kerkeraad constateerde: 'Hier kan geluk kig zooiets niet gebeuren'. 'Zooiets' gebeurde dus wel in de peri ode 1940-1945! De synagoge werd in 1942 gesloten. De meeste gemeenteleden wer den weggevoerd naar werk- of vernieti gingskampen en keerden niet terug. De synagoge en ook de inventaris bleven vrij wel ongerept. Na de oorlog werd de sjoel door de weinigen die waren overgebleven als te groot ervaren. Een kleine ruimte voor het houden van diensten werd in 1949 door middel van tussenmuren afge schut van de hoofdruimte. Bij de sobere herdenking van het 150-jarig bestaan in 1955 telde Leeuwarden nog slechts 81 Joodse inwoners. Velen waren inmiddels naar Amsterdam of Israël vertrokken. De inventaris is in 1964/65 overgebracht naar K'far Batya in Israël. In 1978 werd de synagoge onder leiding van Abe Bonnema tot cultureel centrum verbouwd. Nu is er een dansschool gevestigd. In 1980 werden enkele woonhuizen aan de Slotmakers straat ingericht als nieuwe synagoge voor heel Friesland.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 33