ieuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Nieuws van Aed Levwerd Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Gemeentelijke kunstcollectie Het HCL krijgt een leidende rol bij het beheer van de beeldende kunst die in het bezit is van de gemeente Leeuwarden. In het nieuwe gebouw van het HCL dat aan de Groeneweg gerealiseerd wordt, komt ook depotruimte voor gemeentelijke kunst. Voor een periode van twee jaar is een kunsthistoricus benoemd die de supervisie krijgt over de collectie. Archiefinventaris Sint Anthony Gasthuis gepresenteerd Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhouderlijk Hof op vrijdag 14 janu ari 2005 werd de nieuwe uitgave van de inventaris op het archief van het Sint Anthony Gasthuis, één van de belang rijkste archieven van het HCL, gepresen teerd. De presentatie vond plaats ter gele genheid van het afscheid van mevrouw G.G. Vlas-Bontekoe als voorzitter van het gasthuisbestuur. Opening Stadhuis met festiviteiten De officiële opening van het gerestaureer de Stadhuis is op vrijdag 27 mei 2005. Op zaterdag 28 mei wordt Open Huis gehou den voor inwoners van Leeuwarden. In hetzelfde weekeinde staat op zaterdag het Straatfestival gepland, op zondag doet Leeuwarden mee aan de landelijke 'Dag van het Park'. Foto's Bas den Oudsten Een belangrijke aanwinst vormt de foto verzameling van de Leeuwarder journalist Bas den Oudsten (1927-1989). De collectie is op 10 december door zijn zoon Peter den Oudsten overgedragen aan het HCL. Plattelandsvrouwen op excursie in Turkstra's Beschuitfabriek in 1962 Bas den Oudsten Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail aedlevwerd@planet.nl Leden Eind 2004 telde onze vereniging 1.339 leden. Hun woonplaatsen zijn: Leeuwar den 772; Fryslan, exclusief Leeuwarden, 281; overige plaatsen Nederland 263; bui tenland 23. Prijs lidmaatschap en losse nummers Het bestuur heeft de prijs van het lidmaat schap van de vereniging voor 2005 op 18 kunnen houden. De prijs van losse num mers van ons tijdschrift Leovardia is daar entegen verhoogd tot 6. Zoals op de leden vergadering van 2004 is aangekondigd zal met het oog op besparing van kosten en werk een verzoek tot automatische incas sobetaling uitgaan aan alle leden worden verzonden. Leeuwarden Toen op lokatie en op tv Het succesvolle Mercurius radioprogram ma 'Leeuwarden Toen', waarin Ad Fahner en Jesse Wassenaar elke week een uur lang een oudere Liwwadder interviewen, is nog interactiever geworden. Sinds februari vinden er elke laatste donderdag van de maand tussen ca. 17.30 en 18.30 uur tv-registraties plaats in het Oranje-Bier huis. Het aanwezige publiek mag boven dien vragen stellen en sprekers aanvullen. In de eerste afleveringen, op 24 februari en 24 maart, stonden de jeugdherinneringen van respectievelijk Leo Dijkstra (Vogel- buurt e.o.) en Hendrik ten Hoeve (IJs- baankwartier) centraal. 'Leeuwarden Toen Op Locatie' wordt op de zaterdag volgend op de opnamen tussen 11.00 en 12.00 uur uitgezonden op de lokale radio en tv. Op zondag tussen 10.00 en 11.00 uur wordt de show herhaald op tv. Het programma is ook via internet te volgen (www.mercu- riusrtv.nl). Op 28 april, 26 mei en 30 juni is er zeker weer zo'n gezellig 'Liwwadder' treffen in het Oranje-Bierhuis. 'Leeuwar den Toen op Locatie' is een activiteit van Lokale Omroep Mercurius in samenwer king met Aed Levwerd en HCL.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 34