Bri0v0nbu.s/ma.llbox33 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van 33 lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Tuinman Vaartzicht en Hopperus Buma In aanvulling op zijn reactie in Leovardia 15, stuurde Mr. W.W. Hopperus Buma ons een kopie van zijn geboorteakte uit 1926. Hieruit blijkt de vriendschappelijke band tussen heer en knecht, waarvan sprake is in het artikel 'De trouwe Tuinman van Vaartzicht'. Als getuigen bij zijn geboorte traden in de gemeente Ermelo name lijk op Wiardus Willem Hopperus Buma, zijn grootvader, oud 61 jaar en Johannes Jakobus van Hattem, tuinman, oud 63 jaar. Tevens kregen we van hem een bericht uit de Leeuwarder Courant van 16 juni 1904 over de herbenoeming van zijn groot vader als burgemeester van Hennardera- deel. Omdat dit een leuke aanvulling is op het eerder genoemde artikel, nemen we dat hier integraal over: 'Het was heden voor onze gemeente een buitengewone dag. Dat bleek wel uit het feit dat van verschillende torens in de gemeente de nationale driekleur wapperde. En geen wonder ook. Het had H.M. behaagd, den heer W.W. Hopperus Buma op nieuw tot het hooge ambt van burgemeester te benoemen. Van daar de vreugde die er heerschte. Toch was de blijdschap niet onverdeeld. Acht leden van den Gemeenteraad, waaronder de twee wethouders hadden zich tot de kroon gewend, met het verzoek, den heer Buma niet weer te benoemen. Te begrijpen is het dus, dat men in de laatste dagen nog al in spanning verkeerde. Met deze herbenoeming is de spanning gelukkig weer verdwenen en heeft plaats gemaakt voor blijdschap.' De redactie Geesje Hoekstra Op de vraag van Judith van der Star uit Utrecht in Leovardia 15 die op zoek is voor haar opa naar Geesje Hoekstra het volgende. Ik heb 50 jaar geleden Geesje goed gekend. Zij was het meisje van mijn vriend Chris Posthumus, met wie ze trouwde op 25 februari 1952. Zij zijn verhuisd na hun trouwen naar Heemskerk; toen is het contact wat verwaterd. R.J. Bron, Leeuwarden Overgrootvader en grootvader De Boer Verrast was ik in Leovardia 15 op de foto op pagina 9 (artikel Jarig Haasdijk, Ondanks de beschermende kleding hield Broer Pieters de Boer toch een longaandoening aan zijn werkzaamheden op de zandblaas- inrichting over Collectie M. de Boer glazenier te Huizum), waarop het bedrijfs- orkest Van der Meulen afgebeeld staat, mijn overgrootvader Broer Pieters de Boer (1865-1918) te ontdekken (zittend links naast de dirigent, Jarig Haasdijk zelf). In de middelste klarinettist (achterste rij, staand) meen ik mijn grootvader Martin de Boer, die in het artikel ook nog wordt genoemd, te herkennen. Broer werkte o.a. op de zandblaaasinrichting, een afdeling waar hij, ondanks beschermde kleding (zie foto) toch een longaandoening aan overhield aan de gevolgen waarvan hij op 52-jarige leeftijd overleed. Martin begon, evenals Jarig Haasdijk, in de jaren twintig een eigen glazeniers- bedrijf aan de Tuinen 8, later (jaren vijftig) tevens op nr. 42. Het zou aardig zijn als met behulp van lezers wat meer namen van de orkestleden zouden kunnen worden herleid. Wellicht is een oproep hiertoe een idee? Martin de Boer, Houten Vee- en Koestraat voor 1940 Ik ben geboren in de 5e Vegelindwarsstraat en in 1934 naar de le Koestraat nummer 25, het nieuwe deel, verhuisd. Een taxi van taxibedrijf Jelle de Vries heeft ons 12 mei 1940 naar Jubbega gereden. Voor de oorlog was in de fïetsenwerkplaats van Okkema en Ypma, Veestraat 9 de oud ijzerhandel van de joodse Benno de Vries gevestigd. De Vries had een kleine blauwe Opel. Hij en zijn familie zijn in 1942 weggevoerd naar Duitsland en niet meer teruggekomen. Mud, de brandstofleverancier had een drie- wielig vrachtwagentje, Tempo geheten. Anton van der Werf, Davenport, South Australia

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 35