22 over dat men op hun 8-daagse Friesland reis honderd mensen moest teleurstellen door een gebrek aan hotelruimte. We had den toen alleen keus uit hotel De Pauw met de heer Boelens en De Klanderij, eigenaar de heer Blankestein. De VW- Leeuwarden ontwikkelde zich tot een con gresbureau. Het aantal congressen nam toe, waardoor we weer met het probleem te kampen kregen dat de hotelruimte was afgenomen. De nevenactiviteiten van congressen gaven Leeuwarden een pré. Vooral de middenstand profiteerde van die activiteiten. We slaagden er naast kleinere, enkele grote congressen naar de stad te trekken. Zo werd op 26 april 1967 Leeuwarden overspoeld door 800 vrouwen op de landdag van de Nederlandse Vrou wen Electriciteits Vereniging in De Har monie. Ze noemden zich de Electrische Vrouwen. Naast de organisatie, bood de VW tijdens de lunch een optreden aan van de Ljouwerter Skotsploech. Daar naast organiseerden we hun middag excursie per boot over de Friese Meren van/naar Grouw. In die tijd was het onge kend dat we met 20 bussen vanaf De Harmonie naar Grouw en terug reden onder begeleiding van de politie. In Grouw hadden we alle rondvaartboten van Friesland gecharterd. Ik herinner me ook nog goed toen we op 29 september 1971 1600 leden van de Koninklijke Nederlandse Zuivelbond drie dagen in de Frieslandhal voor hun con gres konden verwelkomen en dat we hen het Friese paspoort overhandigden. Om de hotelbezetting in Leeuwarden op te voeren startten we een samenwerking met de Belgische Spoorwegen voor een groot aantal weekendreizen naar Fries land, waarbij de gasten in de stad logeer den. Zweedse voetballers Scandinavische voetbalclubs hadden vaak problemen met de trainingen in eigen land vanwege de lange winters met stren ge vorst. Nederland had een gematigder klimaat waar het wel mogelijk was te trainen en dus kregen ze interesse in ons land. Na clubs te hebben benaderd kwam de eerste in april 1968 met 40 personen naar Leeuwarden. We hadden eerst al onderhandeld met het gemeente bestuur en het bestuur van Cambuur voor Sent Soepboer, directeur van de Provincia le Friese WV van 1966 tot 1971, op een foto van Sjoerd Andringa de trainingsmogelijkheden. Het werd een geslaagd evenement voor de stad en uiter aard de hotels. Er waren in de jaren '60 ook andere aar dige initiatieven. Zo hebben we in septem ber 1966 met burgemeester Harmsma en een aantal wethouders een boottocht door de Leeuwarder grachten gemaakt met de bedoeling de mogelijkheden te onderzoe ken voor een vaste toeristische rondvaart- dienst. Hoewel het enthousiasme groot was, net als de stank, bleek dat er veel gebaggerd zou moeten worden. Het is er toen, helaas, niet van gekomen; noch van het baggeren noch van het varen. Wat wel gebeurde, was dat we in 1966 het Rus sisch Staatscircus naar onze stad haal den. Het werd een geweldige trekpleister voor Leeuwarden. Niet alleen de grote kenners van het circuswezen, huisarts Wiemer en mijn, helaas veel te vroeg over leden vriend, Hennie Keikes van de stads redactie van de Leeuwarder Courant, waren enthousiast, ook het publiek stond 's morgens om 7 uur al bij de VW in de rij voor kaartjes. Alleen al bij de première waren 3000 bezoekers in de Frieslandhal. Alle autoriteiten uit Friesland waren aan wezig, zoals burgemeesters, notabelen, de Commissaris der Koningin en andere genodigden. Wij boden de Russen als dank voor hun komst kleine monsterflesjes jenever aan die ik van mijn jeugdvriend Piet Bokma kreeg en een optreden van de Ljouwerter Skotsploech. Wat mij, naast dit grootse evenement voor Friesland, altijd is bijgebleven is de speech in het Russisch die ik heb gehouden, door een tolk fonetisch opgeschreven. Leeuwenkuil We hebben eens een enquête gehouden onder gasten die in Leeuwarden logeer den om te weten te komen hoe men over de stad dacht. We kregen de volgende ant woorden: -gezellige stad met mooie grach ten en niet zo druk als in Den Haag - gezellige stad met mooie parken - vrien delijk aandoend met z'n mooie grachten, jammer dat ze met warm weer zo stinken - een prachtige stad, ontdek altijd iets nieuws en kom zeker terug - de reinheid van de stad tegenover het westen valt sterk op - gedisciplineerd verkeer - de prettige sfeer en bediening in de winkels, waar men echt vrijblijvend kan winkelen - bijzonder leuk stadje, rustig en niet groot. In 1967 bestond de VW 70 jaar en we presenteerden een uniek plan: de Leeu wenkuil. We wilden de stad iets geven om zich te onderscheiden van andere steden. Een soort handelsmerk dus. De associatie van de naam en het stadswapen spraken ons aan. Leeuwarden moest een leeuwen kuil hebben! Nergens in Europa en vrij wel zeker nergens in de wereld was een stad met een leeuwenkuil te vinden. Met de zeer vooruitstrevende VW-voorzitter Hessel Pols ging een gezelschap zaken lieden, gemeenteraadsleden en ik naar het Burgers Dierenpark van Antoon van Hooff in Arnhem om ons te oriënteren op de mogelijkheden. We kregen zelfs drie leeuwtjes voor de show op de Recre- ana van april om bezoekers te interesse ren voor het plan en om het bedrijfsleven financieel warm te maken. 'De leeuw hoort in Leeuwarden' zei Commissaris der Koningin Mr. H.P. Linthorst Homan bij de opening van de Recreana. De locatie, 40 x 40 meter met rotsparkjes en een gracht er Leovac3tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 24