Nieuws van Aed Levwerd 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail aedlevwerd@planet.nl Aed Levwerd Pommeranten Pries 2005 Jaarvergadering Aed Levwerd, 23 juni 2005. Han Janssen (links) krijgt de Pommeranten Pries 2005 uitgereikt uit handen van Aed Levwerd-voorzitter Meindert Schroor (mid den) en jury-voorzitter Hylke Wierda (rechts) Foto: Ad Fahner De voorzitter van de jury, de heer Hylke Wierda, heeft tijdens de Algemene Leden vergadering op 23 juni 2005 de derde Pommeranten Pries uitgereikt aan Han Janssen. Een citaat uit het juryrapport: Han Janssen toont in alles wat hij aan pakt grote betrokkenheid en solidariteit. Deze nieuwsgierige Leeuwarder die nooit de hoofdrol heeft gezocht maar hem ook nooit uit de weg is gegaan, combineert ambachtelijkheid met bestuurlijke kracht. Zijn vak was stukadoor. In zijn vrije tijd vervulde hij functies in het bestuur van de Bouwbond, was bestuurslid van de Partij van de Arbeid, raadslid van de Gemeente Leeuwarden, één van de oprichters én pre sident-commissaris van de N.V. Stadsher stel en één van de adviseurs bij de uitgave van het Leeuwarder woordenboek door de Fryske Akademy. Algemene ledenvergadering 2005 Het thema én de bijzondere locatie van de algemene ledenvergadering 2005 bracht op 23 juni 2005 ongeveer 75 leden op de been ondanks de verlokkingen van het ter rasweer. Gastvrij werden de leden van Aed Levwerd ontvangen in het Van Hall In stituut, Agora 1 te Leeuwarden. Voor de pauze werd de ledenvergadering gehouden met o.a. de punten: bestuurs samenstelling en de uitreiking van de Pommeranten Pries 2005 (zie hierboven). Bestuurssamenstelling: afgetreden is het bestuurslid Anneke Hellinga. Anneke was vanaf de oprichting van de vereniging bestuurslid. Zij is daarnaast ook actief als redactielid van Leovardia en nauw betrokken bij de organisatie en inhoud van de jaarlijkse Open Monumentendag. Bij deze activiteiten blijft zij voorlopig betrokken. Haar plaats wordt ingenomen door Henk Mulder, die penningmeester was. Als nieuwe penningmeester is be noemd Sjoerd Jelle Munniks. Na de pauze kwam het thema Leeuwar den waterstad aan de orde. Onze voor zitter, Meindert Schroor nam ons, mee door de geschiedenis van de waterwegen in en rond de stad eindigend met het noemen van recente waterprojecten als: de Potmarge, de museumhaven en het bevaarbaar maken van de stadsgrachten. Mevrouw Ir. Erica Schaper, directeur van het Van Hall Instituut vertelde ons over de grootste groene hogeschool van Nederland met een vestiging in Leeuwar den, Deventer en Velp: Van Hall biedt o.a. opleidingen in integraal waterbeheer en interactief waterbeheer. Van Hall werkt samen met de Provinsje Fryslan, de Gemeente, het Wetterskip Fryslan, it Fryske Gea, Staatsbosbeheer én Wetsus. De heer Johannes Boonstra, zakelijk directeur vertelde het een en ander over Wetsus. Wetsus is een nieuw universitair onderzoeksinstituut waarin toonaange vende bedrijven en vooraanstaande ken nisinstellingen hun krachten op water gebied bundelen. Het richt zich op de ontwikkeling van nieuwe technologieën op het gebied van duurzame waterbe handeling. Het instituut heeft 45 forma tieplaatsen en wil uitgroeien tot het European Centre of Excellence. Onder lei ding van beide directeuren werden wij rondgeleid door het opleidings- en onder zoeksinstituut. We werden ook nog gewe zen op het gebruik van uitsluitend duur zame materialen waarmee gebouwd is zoals Europees hardhout en de energiebe sparende maatregelen die genomen zijn. Saakje Zijlstra, secretaris Leeuwarder Historische Reeks Op 29 oktober werd deel 8 van de Leeu warder Historische Reeks gepresenteerd. In de bundel zijn artikelen opgenomen over de kermis in de 19e eeuw, boek drukkers in de 17e en 18e eeuw, pastoors voor de hervormingstijd en over de voor aanstaande patriot Wopke Wopkens. De prijs in de boekhandel bedraagt 19 euro. Oproep van de penningmeester Velen van u hebben de contributie voor dit jaar al betaald en/of een machti gingskaart ingestuurd. Onlangs is er geïnd via de machtigingen. Willen echter degenen die nog niet be taald hebben dit alsnog doen met ver melding van het lidmaatschapnummer, vermeld op de enveloppe van dit blad? Leovac3tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 32