Brievenbus/mailbox 32 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Verdrinking Jelle Robijn Dat herinneringen niet altijd prettig zijn, ondervonden wij bij het lezen van het ar tikel over de Indische buurt in Leovardia 17. Daarin wordt melding gemaakt van het verdrinken van Jelle Robijn, een oom- en tantezegger van ons. Jelle was een zoontje van Dirk en Tinie Robijn uit de Lombokstraat. Zij hadden een motorboot en met mooi weer gingen zij in de week ends het water op, meestal richting Eerne- woude en Prinsenhof. Op eerste pinkster dag 1952 lagen zij in de Lange Sloot aan de polderdijk bij Eernewoude. Hoe het gebeurd is, is nu moeilijk meer te achter halen. Jelle is in een onbewaakt ogenblik in het water terecht gekomen en verdron ken. Hij is dus niet in het Vliet verdron ken. Natuurlijk is de plaats van het onge luk niet belangrijk. Het is misschien nog interessant om te vermelden dat Dirk tot 1979, het jaar van zijn overlijden, in dienst was van de gemeente als tonnenman. Hij was de laatste tonnenbezorger van Leeuwarden en zou omgeschoold worden tot chauffeur van een vuilnisophaalwagen. Helaas is het daar niet meer van gekomen. Oudere Leeuwarders kunnen zich de ton nen nog wel herinneren. De verzamel plaats voor de inhoud van de tonnen was op het 'asland' aan het eind van de Greunsweg. Bij oostenwind kwam de stank over Achter de Hoven. F. Hoeksma, Heerenveen Goed of fout In Leovardia 16, maart 2005 staat een artikel over Marten Bouina en verzend huis Mercurius. In dat artikel wordt ook aandacht geschonken aan zijn rol bij de uitbreiding van het vliegveld Leeu warden. Ikzelf heb na publicatie enkele gesprekken gehad met enige verzetsmen sen uit Leeuwarden, die duidelijk opmerkten niets te weten van de gelever de benzine aan het verzet in die tijd. 'Wie was in de jaren 1940-1945 goed' en wie was in die tijd 'fout'? Deze vraag is nog steeds actueel. In de loop der jaren zijn de inzichten hierover veranderd. Onder invloed van de geschiedschrijving door dr. Lou de Jong is tot in de jaren tachtig het onderscheid tussen 'goed' en 'fout' vrijwel absoluut. 'Goed' was alles wat zich tegen de Duitse bezetter keerde. 'Fout' was het Duitsgezinde deel van onze bevolking en natuurlijk de bezettende macht en haar handlangers zelf. Deze eenvoudige tweedeling is later genuan ceerd. In verzetskringen leeft sterke weer stand tegen het in de jaren tachtig geïntroduceerde begrip 'accommodatie' ter gedeeltelijke vervanging van het eer der gangbare 'collaboratie'. De oorsprong van het kwaad ligt bij de Duitse agressor. Hun ideologie was on menselijk en in strijd met algemene men selijke waarden, die praktisch zijn gefor muleerd in de Verklaring van de Rechten van de Mens. Het wisselen van tonnen in de Mozartstraat in 1962 Leovac3tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 34