33 Het verzet tegen de bezetter was een legi tiem antwoord op de ongehoorde provo catie door de Duitsers en hun handlan gers. Het diende een goede zaak. Uiteraard zijn er vele grijstinten tussen de uitersten. Sommige Leeuwarders waren meelopers die met werk voor de vijand hun brood verdienden of er hun voordeel mee deden. Deze mensen kozen voor steun aan de bezetter misschien van uit op zichzelf respectabele motieven en een gebrekkige kennis van Hitiers misda den in vooroorlogs Duitsland en waar schijnlijk raakten zij vervolgens ongewild in loyaliteitskwesties verstrikt.' Bovengenoemde regels staan in de in leiding van het boek Een laatste saluut geschreven door Jack Kooistra. Al in mei 1940 gingen Nederlandse aannemers en hun toeleveringsbedrijven aan het werk bij projecten van de Duitse bezetter. Een van die projecten was het vliegveld Leeuwarden. Daar is in korte tijd een Duits vliegveld uit de grond gestampt. Hier hebben vele bedrijven aan mee geholpen, zoals bij de aanleg, de toeleve ring van materialen, de verzorging van de brandstof voor het materieel en de voer tuigen. Allemaal werkzaamheden voor de Duitse bezetter, dus niet als 'goed' te noe men maar als 'fout'. Het verzet was in die beginperiode van de oorlog - mei 1940 en de maanden daarna - nog zeer minimaal. Van georga niseerd verzet was er eigenlijk geen spra ke. Een enkeling verzette zich en later in 1941 en vooral in 1942 en later werd er meer in georganiseerde groepen verzet gepleegd. Als mensen beweren dat bij de aanleg van het vliegveld ook materia len en brandstof geleverd werden aan het verzet, dan is dit eigenlijk onmogelijk. Uiteraard kwamen na de oorlog er aller lei verhalen van 'foute' mensen over hun zogenaamde hulp aan het verzet. Soms leek het wel of iedereen in het verzet zat, maar de praktijk was anders. Deze zo genaamde 'meikevers' hebben echter niets gedaan. In november 2005 komt het tweede deel van het werk van Jack Kooistra uit met als inhoud 'wie heeft meegewerkt met de Duitse bezetter'. Dan zal het duidelijker worden hoe de vork in de steel zit. In Leovardia hebben artikelen gestaan over mensen in de periode 1940- 1945 en hun belevenissen. Maar of het de waar heid is die hierin gepubliceerd werd, valt te bezien. Voor publicatie van dergelijke verhalen over zogenaamd verzetswerk is het van groot belang dit aan de waarheid te toetsen. Een en ander is niet gebeurd. Aan 'schoonpraten' hebben we niks. De waarheid is vaak niet leuk, maar moet wel genoemd worden, zeker als er onwaarheden gepubliceerd worden. Slechts weinigen zaten in het verzet in die jaren en een aantal daarvan hebben er zelfs hun leven voor gegeven. Het eerste deel van het boek van Jack Kooistra is een hommage aan hen. Harry Stinis, Leeuwarden Oproep Ik, Fedde Meijer, oud 63 jaar en wonend in Leeuwarden, ben op zoek naar Harm Driessen. Hij is op 24 december 1940 in Leeuwarden geboren en hij is groot gebracht door zijn grootouders Driessen. Zijn vermoedelijke verblijfplaats is Noord- Limburg, omgeving Roermond. Rectificaties In het foto-onderschrift op pagina 25 van Leovardia 17 is een fout geslopen. Het huis dat daar genoemd wordt, heet niet De drie stammen, maar De drie starren. Piet Hagen, biograaf van Pieter Jelles Troelstra, stuurde naar aanleiding van het artikel over Jelle Pieters Troelstra Leo vardia 15) de volgende rectificaties: Brand waarborgmaatschappij Neerlandia is niet opgericht in 1883, maar in 1880; het huis aan Achter de Hoven is niet in 1871 gebouwd, maar in 1876/77. Najaar 1940. R. Rodenburg filmt op de Spanjaardslaan een groep arbeiders op weg naar de vliegbasis Collectie Verzetsmuseum Friesland Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 35