Hoe verging het de zusters Peppingh? 5 George Schepperle In Leovardia 17 van juni 2005 staat een artikel over Geertruyt Zichelhoorn; daarin komen de zusters Peppingh voor. Zij werden door buurtgenoten beschuldigd van oneerbaar gedrag, dat echter niet ongestraft bleef, zoals blijkt uit onderstaande fragmentarische getuigenverklaringen. knecht van Ale Clasen Brouwer en meer andere; doch zij ontkent dat zij ooit enig ontuchtig huis gehouden heeft, veel minder dat zij haer selve daartoe soude hebben laten gebruycken. Tussen ver leden zaterdag en zondag hebben Sixtus Clock, Petrus van Denemarcken, Jan Floris zoon van een piepbacker, Douwe Danser en twee soldaten van de guarde hoerenliedjes gezongen. Catharina Peppingh geboortig van Gro ningen old 18 jaer heeft sedert christtijd van verleden jaar 1703 bij de cere moniemeester van Haer Hooghheid de Princesse Douairière van Nassau als dienstmaeght gewoond, is voor omtrent 9 weken bij haar zuster in de Kleine Kerkstraat in komen wonen. Zij bekent dat bij late avond en in de nacht verscheidene manspersonen aan haar zusters huis kwa men om jenever te drinken en tabak te roken hetgeen dikwijls tot in de morgen stond duurde. Zij ontkent dat er ooit enige vrouwspersonen zijn geweest of ontucht bij haar gepleegd is hoewel zij daertoe van de presente manspersonen meermalen met aenbiedinge van geld is versocht geworden. Elisabeth Maria Peppingh tot Groningen trouwde te Leeuwarden op donderdag avond 18 januari 1703 in de Galileër Kerk Jan van Keulen meester kabinetwerker van Leeuwarden. Zij hertrouwde te Leeu warden op 16 december 1703 Jacob Wasse, soldaat onder de compagnie van de capi- tain Pielacq. Zij komen ook voor in het trouwboek van de Jansenisten. Blijkbaar was Jacobus Wazé (Versé) lid van de Jansenistenkerk, De betoonde onschuld van beide zusters mocht niet baten: Lijs- beth Peppingh werd op 2 september 1703 van 5 tot 6 uijren op de kaeck gesteld en voorts uyt de stadt geleydt. Leova.'c^tA.lt Het Leeuwarder Stadhuis met rechts de kaak alwaar Lijsbeth Peppingh op 2 september 1703 te pronk werd gesteld, tekening uit 1742 van Cornelis Pronk Op 1 september 1704 zijn beide zusters op den raadhuise gedetineerd. Lijsbeth Peppingh, huisvrouw van Jacobus Versé, soldaat, geboortig van Groningen is verle den mei voor 5 jaar vandaar gekomen en heeft een jaar bij de heer Eringa tot Gou- tum als 'werckmeijdt' gewoond. Daarna in de Schrans met speldewerken omtrent 2 jaar lang haar erneert hebbende voor ruijm 2 jaar in deze stad in de Grote Hoogstraat, Speelmansstraat en sedert mei laatstleden in de Kleine Kerkstraat en omtrent Kristtijd van verleden jaar in de echte staat begeven. Sedert verleden mei zijn bij late avond enige mans personen bij haar aan huis gekomen onder andere de procureur Sixtus Clock, Wijnholt le Clercq alias Swijn Wijnholt, de

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2005 | | pagina 7