8 Schoorsteenstuk, in 1759 vervaardigd door Rienk Keijert, voorstellend een bijbels tafereel (Samuel 1, hoofdstuk 20). Door eigenaar Nanne Ottema in bruikleen gegeven ter plaat sing in het stadhuis De stedemaagd wordt geflankeerd door twee allegorische figuren: de Kracht (Her cules) met een zware knots en de Voor zichtigheid (Prudential met een slang en een spiegel. De slang gaat terug op het bij belwoord uit Mattheüs 10:16 'Weest dan voorzichtig als slangen' en de spiegel dient voor het verkrijgen van zelfkennis. Daar om is het wat vreemd op het schilderij van Keijert niet het eigen gezicht van Pruden- tia, maar dat van Hercules te zien weer spiegeld. Aan de voeten van de stede maagd zitten drie naakte kinderfiguurtjes, zogenaamde putti. Een van hen heft een symbool op van het recht om te straffen: de gesel. Een tweede draagt een pijlen bundel met daarin een bijl, de zogenaam de fasces. Dit was bij de oude Romeinen het symbool van het recht om te heersen over leven en dood, dus van de overheids macht. Naast het linkerbeen van de maagd ligt een ballotagezak, zoals die bij stemmingen door een stedelijke vroed schap werd gebruikt. Ook zijn er enige uit de zak gerolde penningen afgebeeld. Op de zak is het geborduurde wapen van Leeuwarden te zien. De oorspronkelijke ballotagezak is bewaard gebleven en bevindt zich als bruikleen van de gemeen te Leeuwarden in het Fries Museum. Rienk Keijert De schilder Rienk Keijert werd in Leeu warden geboren en daar op 20 december 1709 in de Westerkerk gedoopt. Zijn vader, Frans Keijert, afkomstig van Bols- ward, werd er in 1720 kamerbewaarder op het Landschapshuis en in deze functie (met recht van inwoning) volgde zijn zoon hem later op. Vanaf omstreeks 1720 moet Rienk Keijert een schildersopleiding hebben gevolgd en een loopbaan hebben afgelegd in Den Haag en wel tot 1732, toen hij weer bij zijn ouders in het Landschapshuis introk. Na zijn huwelijk met Imkje Meek- ma op 15 mei 1740 woonde hij op ver schillende plaatsen in Leeuwarden tot hij zich in 1756 met zijn gezin weer in het Landschapshuis vestigde als kamerbode, de functie die hij voor zijn vader al had waargenomen. Hij overleed op 11 januari 1775. Op de landdagen kwamen de Staten van Friesland in Leeuwarden bijeen in het Landschapshuis. Buiten het vergader seizoen moet de kamerbode wel tijd heb ben gehad voor andere werkzaamheden. Rienk Keijert ontplooide zich in Leeuwar den als schilder, onder andere van por tretten, maar vooral van schoorsteenstuk ken en kamerbehangsels. Er is in Leeuwarden nog redelijk veel werk van zijn hand bewaard gebleven in museale collecties, in particuliere woningen en in het stadhuis van Leeuwarden (grisailles in de grote vroedschapszaal) en veel ander werk van zijn hand is archivalisch aan toonbaar. Dr. A. Wassenbergh schreef over zijn werk in 'De decoratieschilders der 18de eeuw en het stadhuis te Leeuwar den' in Leeuwarden 1435-1935 - Gedenk boek en de chartermeester van het Rijks archief in Friesland, dr. J.G. Avis, publiceerde een schat aan archivalische gegevens in 'Rienk Keijert, portret- en decoratieschilder, tevens kamerbewaar der der Staten van Friesland' in De Vrije Fries XXXVI (1943), maar onderwijl is er nog zoveel meer bekend geworden over werk van Rienk Keijert, dat er wel een nieuwe publicatie aan gewijd zou kunnen worden. Landschapshuis Het meeste werk heeft de schilder gele verd voor het Collegie (thans Provin- sjehüs), waar de Gedeputeerde Staten van Friesland bijeen kwamen en hun secreta rie hadden en verder in het Landschaps huis aan de Turfmarkt, waar nu het Ritske Boelemagasthuis staat. In dit Landschapshuis (een na de Reformatie verbouwd gedeelte van een kloostercom plex van de Minderbroeders) kwamen de Staten van Friesland sinds 1594 bijeen, maar niet in plenaire zitting. De afge vaardigden van de kwartieren van Oostergo, Westergo, Zevenwouden en van de Steden vergaderden afzonderlijk in hun eigen vertrekken en de onderlinge communicatie en de voorbereiding en afronding van de besluitvorming vond (op z'n elfendertigst!) plaats door een afzonderlijk college van de Staten in 't Minder getal. Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 10