16 De eerste werkplaats van de orgelbouwers in de Bagijnestraat 45 In 1913 verhuist de zaak naar de Kleine Kerkstraat 25, waar de firma nog steeds is gevestigd. Tot 1901, het jaar dat Fokke Bakker na precies 21 jaar de firma verlaat, zijn er zo'n zestig nieuwe en acht gebruikte in strumenten geleverd. Van de nieuwe orgels waren er achttien met twee klavie ren. Het grootste hiervan (27 registers) werd in 1892 geleverd aan de gerefor meerde Nieuwe Westerkerk in de Ammanstraat te Rotterdam. Het ging in de meidagen van 1940 jammerlijk verlo ren. In Leeuwarden werd in deze periode (1894) het orgel voor de Noorderkerk aan de Grote Kerkstraat (thans It Aljemint) vervaardigd. Het front werd ontworpen door architect W.C. de Groot. Het instru ment is in 2004 overgeplaatst naar de nieuwe kerk de Morgenster aan het Vrij heidsplein. De vennoten Bakker en Timmenga Fokke Bakker werd op 12 juli 1842 gebo ren te Leeuwarden. Zijn ouders waren Pieter Bakker en Elisabeth Riethorst. Hij huwde op 11 juli 1868 met Catharina Eli sabeth Ferwerda en stierf op 31 juli 1904 te Leeuwarden. Voor zover bekend bleven zij kinderloos. Vanaf het Raadhuisstraatje 10 (nu Auckamastraatje) verhuisde het echtpaar Bakker in 1882 naar het adres Bagijnestraat 45b. Op 10 maart 1902, nadat Fokke zich had teruggetrokken uit de zaak, verhuisden zij naar de deftige Spanjaardslaan 19, waar de weduwe later bleef wonen. Arjen Timmenga werd op 4 februari 1854 geboren uit het huwelijk van Jelle Arjens Timminga en Geertje Jacobus Engelsma. Hij huwde op 30 juli 1885 met Antje Posthumus die toen 22 jaar oud was en overleed op 16 november 1920 in Leeuwarden. Hun zoon Bernard Tim menga (1889-1971) trouwt op 24 juli 1917 in de gemeente Leeuwarderadeel met Pietje de Jong die toen 24 jaar was. Arjen Timmenga woonde achtereenvolgens in de Bagijnestraat 45 (1882), Schoolstraat 3 (1887), Harlingersingel 3 (1892), Turf markt 12 ben. (1893), Bagijnestraat 42 (1900), Bagijnestraat 45 (1902), Kleine Kerkstraat 25 (1913) en in 1917 in de Harlingerstraat 12 waar hij woonde met Bokje Gietema, weduwe van zijn zwager Berend Posthumus. Zoon Bernard Timmenga woonde vanaf zijn huwelijk in de Kleine Kerkstraat 25. Op 12 juli 1941 verhuisde hij naar het adres Noorder singel 50. Soepele betalingsregeling In de periode 1901-1919, als Arjen Tim menga de zaak alleen leidt, worden er behalve een vijftal gebruikte, 57 nieuwe instrumenten geleverd. Delfshaven (1904) en Rotterdam Kralingen (1909) waren hiervan de grootste met 21 stemmen op 2 klavieren en vrij pedaal. De meeste nieuwe instrumenten von den hun bestemming in gereformeerde kerkgebouwen. Niet zo vreemd natuur lijk, want na de Doleantie in 1886 en de oprichting van de Gereformeerde Kerken in Nederland in 1892 werden er overal door de 'kleine luyden' nieuwe kerkgebou wen gesticht. Ook het feit dat de firma Bakker Timmenga een soepele be talingsregeling hanteerde, zal daar niet vreemd aan zijn geweest. Vanaf 1919 leidt zoon Bernard de orgel makerij. Onder diens leiding zijn er tot de overname van de firma in 1960 ongeveer 30 nieuwe en 15 gebruikte orgels geleverd aan diverse kerkgenootschappen. Onder andere bouwde hij in 1928 een bescheiden instrument voor de vrijmetselaarsloge Friese Trouw aan Bij de Put. Overzien we de gehele werklijst van de firma vanaf het jaar van oprichting (1880) tot de overname in 1960 dan blijkt dat ongeveer 250 kerkbesturen klant zijn geweest van de firma Bakker Timmen ga. Hiervan waren er 167 Nederlands her vormd, 52 gereformeerd en 32 doopsge zind. De aanwezigheid van de (roomse) orgelmakers Adema zal de oorzaak zijn geweest dat de rooms-katholieke kerkbe sturen in het klantenbestand ontbreken. Jonge firmanten Vanwege het feit dat Bernard Timmenga geen opvolger had, werd de zaak in 1960 overgedaan aan WopkeYedema (1928-1998) en Harm Pieter Dam (1935-1998). Eerstgenoemde had het vak geleerd bij Verschueren te Heythuizen en Mense Ruiter in Groningen. Bij laatstgenoemde werkte ook H.P Dam. De jonge firmanten namen met de zaak ook de enige werkne mer, de heer Sj. van Dijk over. Onder hun leiding zijn er nieuwe in strumenten vervaardigd voor onder ande re de hervormde kerk van Opende in Gro ningen (1966), de Opstandingskerk te Leeuwarden (1966), de Ichtuskerk te Sneek (1968), de Marcuskerk te 's Gra- venhage (1968), de hervormde kweek school Mariënburg in Leeuwarden (1968 en thans in het stiltecentrum van de CHN), de gereformeerde kerk te Leek (1969), de Kurioskerk te Leeuwarden (1973), de hervormde kerk in Harich (1982) en de hervormde kerk te Surhuis- terveen (1982). Over het algemeen is de firma bekend door het vele restauratiewerk dat zij voor al in Noordnederland heeft verricht. De restauraties van de Van Damorgels te Witmarsum (1964), Langweer (1966) en Aldeboarn in 1968, brachten de jonge orgelmakers bekendheid. Vanaf 1960 tot op heden zijn er zo'n 190 orgels gerestau reerd. Als hoogtepunten kunnen worden beschouwd de restauraties van de instru menten van de Bovenkerk te Kampen (1975), de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden (1978) en de Martinikerken te Sneek (1988) en Franeker (1996). In 1985 werd het compagnonschap ont bonden en ging de orgelmakerij verder onder leiding van Wop Yedema. Vanaf 1991 is het in handen van zijn zoon Bert Yedema. Het bedrijf heeft sinds jaar en dag een personeelsbezetting van zo'n vijf personen en heeft onlangs de restauratie van het orgel te Roden (A.A. Hinsz, 1780) voltooid. Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 18