Waaraan ontleent de Grote Kerkstraat haar naam? Leova.'c^LA.It 17 Bernhard van Haersma Buma Gedurende de afgelopen maanden was in het Historisch Centrum Leeuwarden een interessante tentoonstelling te zien over de bouw- en bewonersgeschiedenis van de Grote Kerkstraat. Een vraag die naar aanleiding van die tentoonstelling opkomt, is: waar is de Grote Kerkstraat, een van de oudste en aanzienlijkste straten van Leeuwarden, eigenlijk naar genoemd? Dat lijkt vragen naar de bekende weg, want voor vrijwel iedereen is duidelijk, dat de Grote Kerkstraat zijn naam aan de Grote- of Jacobijnerkerk ontleent. Maar er zijn ook andere geluiden. Zo zegt W. Dolk in zijn onvolprezen boek Leeuwarder Straatnamen, dat de naam Grote Kerk straat is afgeleid van de vroegere Onze Lieve Vrouwekerk, die op de hoek van het Jacobijnerkerkhof en de Grote Kerkstraat heeft gestaan, op de plaats van de latere Sint Elisabethschool. J.R.G. Schuur daar entegen verbond in zijn Leeuwarden voor 1435 de naam impliciet met de vroegere kerk op de terp van Oldehove. Verder valt al dadelijk op te merken, dat de naam Grote Kerkstraat vanaf het midden van de zestiende eeuw (1552) voorkomt, ter wijl de Jacobijnerkerk de naam Grote Kerk op zijn vroegst rond 1600 kan heb ben gekregen, toen de grootste kerk van Leeuwarden, de Sint Vitus van Oldehove, was afgebroken. Eerder werd de Grote Kerkstraat kortweg Kerkstraat genoemd. Veelheid aan kerkstraten In het volgende zal aan de hand van ver gelijking met andere Friese steden wor den getracht nader licht op de oorsprong van de naam te werpen. Vrijwel alle ste den en veel grotere dorpen in Friesland hebben een Kerkstraat. Wanneer gaat een straat zo heten? Er kunnen zich in princi pe twee gevallen voordoen: het is een straat die naar een kerk leidt, of het is een straat, waaraan een kerk staat of die langs een kerk loopt. In de Friese steden met hun tot de mid deleeuwen terugreikend stratenpatroon is de huidige situatie als volgt: van de elf steden zijn er drie (Leeuwarden, Sneek en Harlingen) die twee Kerkstraten hebben, een Grote Kerkstraat en een Kleine Kerk straat. Dan zijn er vier met één Kerk straat (Bolsward, Dokkum en Hindeloopen) of Kerksteeg (Sloten). De overige steden hebben er geen. Sommige hebben vroeger een Kerkstraat gehad (Stavoren, IJlst), andere nooit (Franeker, Workum). In de laatste twee gevallen staat de kerk zo duidelijk 'in het midden', dat er kennelijk geen behoefte was aan een Kerkstraat. Kijken we nu eerst naar de steden met twee Kerkstraten. De toevoegingen groot en klein kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen verwijzen naar ver schillende kerken of ze kunnen een toe voeging zijn om onderscheid te maken tussen twee straten. Het eerste geval doet zich voor in Sneek, het tweede in Harlin gen. In Sneek gaat het om twee zijstraten ter weerszijden van de Marktstraat, vanouds de centrale ruimte van de stad. De Grote Kerkstraat vormt de verbinding van de Marktstraat met de Grote Kerk. Ook de Kleine Kerkstraat leidde naar een kerk, de omstreeks 1840 afgebroken Kleine Kerk, het restant van het vroegere Kruis herenklooster. Het is duidelijk dat beide straten hun naam aan de kerken ontle nen. De naam Grote Kerkstraat dateert hier overigens van later tijd dan in Leeuwarden. De straat dankt haar ont staan aan een 17e-eeuwse doorbraak en De Grote Kerkstraat ter hoogte van het Princessenhof rond 1785 op een gravure van D. de Jong naar een tekening van J. Verstege

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 19