Nieuws van Aed Levwerd 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail aedlevwerd@planet.nl Liwwadderdag Wat een middag in muziekcentrum Schaaf! Naar schatting duizend mensen hebben we mogen begroeten. De werk groep Liwwadderdag had een afwisselend programma samengesteld over Huzum. Het hoogtepunt van de middag was de uit reiking van het eerste exemplaar van een boek over de Schrans aan de wethouder van cultuur Tom van Mourik door de schrijver Johan Dalstra. Het boek is in eigen beheer uitgegeven in een oplage van 500 exemplaren (thans in herdruk). Het bestuur van Aed Levwerd spreekt zijn waardering uit voor dit particulier initiatief! Uiteraard was er ruim aandacht voor per soonlijke verhalen van bekende Liwwad- ders over Huzum. De laatste spreker was Ynte Botke, opgegroeid tussen de tuinde rijen aan de Hempenserweg. Op zijn eigen humoristische wijze bracht hij een stukje Huzumer geschiedenis tot leven. Je zou bijna jaloers worden op zijn geheugen, zoveel namen van mensen, straten en gebeurtenissen wist hij ons te vertellen. Het publiek reageerde enthousiast op zijn verhaal. Een waardige afsluiting van een succesvolle dag. Het bestuur van Aed Levwerd bedankt de werkgroep Liwwadders en de medewer kers van het HCL! Namens het bestuur, Saakje Zijlstra - secretaris Open Monumentendag 2006 Zaterdag 9 september is er voor de 20e keer de Open Monumentendag in Leeu warden. Centraal staat dit jaar het Sint Anthony Gasthuis, de oudste liefdadige instelling in Leeuwarden. Naast de open stelling van delen van het Nieuw Sint Anthoon met de prachtige tuinen zullen ook een deel van het Oud Sint Anthoon, de voogdenkamer, het oude bestuurshuis etc. toegankelijk zijn. Bovendien is er mede- Le0Va.V3tA.lt Een impressie van de drukbezochte Liwwadderdag Foto: Ad Fahner werking van het Stadhouderlijk Hof. Ook de gemeente Leeuwarden haakt bij deze dag aan door het stadhuis open te stellen, waarbij de nadruk zal komen te liggen op de schilderijen van de Oranjes die door het St. Anthoon geschonken zijn. Nieuw is dit jaar dat er ook op de zondag activiteiten georganiseerd worden. Dit betreft dan het uitzetten van een route langs een aantal boerderijen van het St. Anthoon. Het volledige programma zal begin sep tember uitgebreid in de pers belicht wor den. Namens de werkgroep Open Monumen tendag, Jesse Wagenaar. Bestuurskamer van het Sint Anthoon, begin 20e eeuw

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 32