Brievenbus/mailbox 32 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl De in 2000 opnieuw aangebrachte muur schildering op de achterzijde van het voorma lige poeliersbedrijfDe Jong aan het Klokplein Muurtaai en kennis Sinds 1998 is in Leeuwarden de Stichting Muurtaai actief en dat is te zien in de stad. Op een zevental locaties werden oude, (bijna) verloren gegane reclame- schilderingen in de oude luister hersteld.* Muurtaai wil zich niet beperken tot alleen het restaureren van oude muurreclames. Ook op andere wijze wil ze bijdragen aan het kijkgenot in de openbare ruimte. Het eerste project in dat kader is de handwij zer op de Westerpijp, een ontwerp van beeldend kunstenaar Machiel Braaksma. De handwijzer helpt niet de goede richting te vinden, maar bevat de welbekende regel uit het lied De Dodenrit van Drs. P.: 't Is avond in Siberië en nergens is een leeuw.' Allemaal successen voor Muurtaai. Er is echter ook een aantal projecten, die maar niet tot ontwikkeling komen. De reden daarvan is gebrek aan kennis. Hoewel het bestuur van Muurtaai een paar kenners van Leeuwarden en haar geschiedenis bij uitstek telt, zijn er enkele reclameschilderingen, waarvan we te wei nig weten omdat er geen of slechts ondui delijke afbeeldingen van bestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval met het pand van De Faam aan de Wortelhaven. Ooit was het voorzien van een muurschildering, maar wat stond er precies op? Een vrouw die de was ophangt? Voor welk product werd reclame gemaakt? Op de Wirdumerdijk bevond zich vroe ger Foto Modern; op de zijgevel was een grote Agfa-reclame aangebracht. De afbeelding waarover Muurtaai beschikt is onduidelijk. Een dame zwaait met haar arm, meer is er niet te zien. Welke kleuren werden hier gebruikt? Heeft ze iets in haar hand? Het aanbrengen van een muurreclame is vakwerk. Vroeger waren er specialisten op dat gebied. Helaas zijn hun namen in veel gevallen in het vergeetboek geraakt. Wel weten we dat de schildering op het vroegere pand van poelier De Jong (Klokplein) door G.J. Adema werd gemaakt. Wie bovengenoemde Agfa- en Faamschilderingen maakten is onbekend. Evenmin weten we wie de prachtige letters PSB (jaren '30) op het pand van P.S. Bakker aan de Nieuwestad heeft aanbracht (nu Zeeman). Muurtaai hoopt nieuwe bronnen aan te boren. Bent U zo'n bron? Liggen er ergens in uw geheugen beelden van Leeuwarder muurschilderingen? Beschikt u over foto's of andere afbeeldingen die onze kennis- kloof kunnen dichten, dan horen wij dat graag. Gerealiseerd zijn: Klokplein, poelier De Jong Oostergrachtswal, kachelsmid Korfmakersstraat, bakker Potmargewal, Steensma Bakkerijgrond stoffen De Weerd/Bagijnestraat, Gerbenzon Eewal, Jaspers' kippenvoer Opschrift Monnikemuurstraat Stichting Muurtaai Leeuwarden Tonnen in de Mozartstraat Naar aanleiding van de ingezonden brief van de heer Homan uit Heerenveen Leo vardia 19) kan ik jullie verzekeren dat de tonnenman in 1962 nog wel degelijk in de Mozartstraat kwam. Wij woonden des tijds (1958 tot 1966) in de Sweelinckstraat (aan het plantsoen) en ik kan me de ton- nenmannen nog wel herinneren. Mis schien is de foto genomen in de Handel- straat, een zijstraat van de Mozartstraat, een straat met wat kleinere huizen. Ineke Hiemstra, Leeuwarden Reactie op twee artikelen in nummer 19 Kees Siccama schrijft in 'De Hofschool in perspectief' (waarin ik mij als binnen stadbewoner van 1941 tot 1958 zeer veel herkende), dat een krantenverkoper op de Amelandspijp op maandag zijn waar stond aan te prijzen met 'Sporrelt, spor- relt' een verbastering van 'Sport en Sport wereld' volgens hem. Naar mijn idee heet te die maandagskrant echter Sportwereld, dus zonder de voorvoeging Sport. Overi gens verkocht deze kreupele, oudere man die woonachtig was in de Oosterbuurt, tij dens de Tour de France-weken iedere dag aan het eind van de middag/begin van de avond een Tour de France krant onder de kreet 'Tour de Francé' met de klemtoon dus op de e van France. Wat betreft het dansen/de dansles bij Huub Adema heb ik vanaf 1956 (eerst nog van de 'oude' Huub) les gekregen in de benedenzaal (Mercuriuskant) van de Beurs en waren er op gezette tijden in de bovenzaal dansavonden in het kader van lusthofavonden (en soms ook dansen op 4 Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 34