DE SOCIËTEIT WERKT ZUIVER ONDERLING BRANDVERZEKERING 5 o (voorheen te Wirdum en sedert 1889 aan de Schrans bij Leeuwarden) uitsluitend in het aan de voorzijde omschreven gebied (Onder Leeuwarder Klokslag wordt verstaan het gedeelte der stad Leeuwarden, gelegen buiten de stadsgrachten) COULANTE SCHADEREGELING LAGE JAARLIJKSCHE BIJDRAGEN Gedurende meer dan 100 jaren heelt de Sociëteit bewezen, dat bij haar aanmerkelijk goedkooper kan worden ver- stekerd, dan bij de vaste-premie-maatschappijen Op 1 Januari 1927 AANTAL POLISSEN 10.557, VERZEKERD KAPITAAL F 73.427.9S1, RESERVEFONDS F 146.300.— BRAND- en BLIKSEMSCHADE REEDS VERGOED F 915.9B6.S5 GccommiUecrdcn BESTUUR: H, L, HALBESMA, Schrans bij Lceuwirdtn, Ecrc-lid A, PALSMA, Huizum, Prciidcnt.gtcammittccrtle •W, G. DE JONG, Leeuwarden, "B. D, KALMA, Mantguro. B, D. HOOGT ER P. Warga, R, H. SCHAAP. Dcersum, G, U, HOEKSTRA, Stiens, W, G, HE EG. Wommels, I. S. GERBRANDIJ Jr„ Goïngaraicdcn. H* P. HIJLKEMA, Roordahui*um. T, R. HELLINGA. Hijlaard en B. A. BOER SM A, Irnsum. 'Verificateurs, levens vormende het Dagelijkse!) bestuur Secretaris-boekhouderW, KUIPERS, Schrans 57 bij Leeuwarden Kanloorbeamblen J. BOSMA en W. VAN TERWISGA Rechtskundig adviseur: Mr. A. E. STOOP, Leeuwarden Beccdigde taxateurs Boden J. H, GROS, Leeuwarden D. HELLEMA, Wirdum W. BOOMSTRA, Sijbrnndaburcn P, TALSMA, Roordahuizum D, B. GROS, Leeuwarden JOH. ROBIJN, Wommels SLUIT MEN SOLIED EN ZEER VOORDEELIG BIJ DE •'I \s> J-- - Qüadr waasiHS0ag EHIeKiKiaaKissraaiiaia,, Het noorrtelijl'j gedeelte tfan 1üÖiU)!ri!IlSfS0'Ü'SIElrl5iÊ)Ei SmSSu'Ï sn den ILaSOTSaGtiBSS -* Opgericht in 1815. kantoor Schrans 57-S9 bij LEEUWARDEN. 2E. en 2 2 D LI Ex3 L 2: O c L Cd L H O m H 50 P3 P3 2 KANTOORUREN: DAGELIJKS van 9-12 cn 2-5.50 's VRIJDAGS van 9-12 en 2-5 en 's ZATERDAGS van 9-12 Mode] 46 1 Cgöp. G rij Lmij* onlen. Reklamedrukwerk uit 1927 van de Onderlinge Brand-Assurantie Sociëteit (O.B.A.S.), gevestigd aan de Schrans 57-59 bij Leeuwarden

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 40