Talamini, een Italiaanse ijscoman in Leeuwarden 4 Kees Siccama Als een enkele maal aan Antonio Annibale (klemtoon op de i) werd gevraagd of hij na zoveel jaren niet een Nederlands paspoort zou willen hebben antwoordde hij: 'nee, want dan zou ik nergens meer thuishoren.' Hij bleef een Italiaan in Leeuwar den ondanks zijn Nederlandse vrouw en de Nederlandse opvoeding van zijn acht kinderen. Zelf sprak hij met een sterk accent, maar stak genoeg kennis op om zijn middenstandsdiploma te halen. Hij was overigens geen uitbundige prater. Alleen bij toevallige ontmoetingen met Italianen kwam hij los. Hij was en voelde zich een Italiaan uit het noorden van dat land. Tussen het noorden en het zuiden bestaan grote verschillen, waarbij met enige argwaan naar elkaar wordt gekeken. Annibale Talamini werd op 16 januari 1911 geboren in een klein dorp in de Dolo mieten als zevende kind uit een gezin dat Annibale rond 1940 met zelfgemaakte kar voor het verkooppunt in de Minnema- straat, waarvoor een zogenaamde Verlof B-vergunning was afgegeven. De naam 'La Venezia' was toen al in gebruik Collectie Antonia Talamini uiteindelijk tien kinderen zou tellen. Over zijn jeugd is weinig te vertellen. We ken nen de namen van zijn ouders en zijn schoolopleiding volgde hij in het vier kilo meter verder gelegen Borca. Na zijn diensttijd verlaat hij het dorp voorgoed. Als enige uit zijn gezin keert hij de armoe de de rug toe die hem wachtte met een bestaan op de schrale landbouwgronden. De namen van enkele Italiaanse families neemt hij mee als oriëntatie voor onder weg naar de rijkere streken van Europa. Naast zijn durf nam hij zijn handen, zijn werklust en in zijn achterhoofd de kennis van de ijsbereiding mee. In Vodo di Cado- re weet men al generaties alles over de bereiding van consumptie-ijs. Vergelijk baar met de kennis van de lakennijver heid in Vlaanderen in de middeleeuwen of de (nu eveneens verdwenen) kennis van het leer en van het schoenmaken in de Langstraat in Brabant of van het kaas maken in Alkmaar. Zwervend volkje Hij was niet de eerste of de enige Italiaan die vertrok. Zijn landgenoten zwierven al voor het begin van de twintigste eeuw door Europa. Het was een zwervend volk je dat als muzikant, schoorsteenveger, tegelzetter, beeldenmaker en poppenspe ler overal te vinden was in Oost en West. De makers van heiligenbeelden kwamen uit Toscane en vestigden zich rond Amsterdam, waar ook de poppenspeler Cabalt optrad. In Leeuwarden waren de Fazzi's bekend als beeldenmakers (zie Leovardia no. 14). Al deze donkere Medi terranen werden gezien als exoten. Ze kwamen als eenlingen en niet in groe pen zoals de gastarbeiders in de loop van de jaren zestig van de vorige eeuw. Annibale Talamini reisde via België, waar hij betonvlechter was, deed een Ita liaans gezin in Rotterdam aan en nie mand weet door welke oorzaken of gebeurtenissen hij nu precies in Friesland belandde en in Leeuwarden neerstreek. Hij startte zijn werkzame leven hier met het maken van gipsen tuinbeelden, een kunstje dat hij niet geleerd kan hebben in zijn geboortedorp, maar zich onderweg eigen moet hebben gemaakt. Het begin was moeilijk, de acceptatie door de Frie zen gering. Bergbewoners zijn echter gewend door te zetten en nog voor 1940 slaagde hij erin zijn handmatig vervaar digde ijs aan 'het kind' te brengen. In de Minnemastraat in een oud pandje zette hij de naam 'La Venezia' op het raam en ging de concurrentie aan met andere Leeuwarder ijscomakers zoals Van den Akker en Frisia. Het was straatverkoop Reclame drukwerk La Venezia, 1948 Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2006 | | pagina 6