De Friesche Hector, een radicale patriot 14 Paul Bron In het artikel over het eerste referendum in Leeuwarden van Jan Folkerts in Leovardia 21, wordt zijdelings de rol van Hector Feugen genoemd. Ook uit andere (wetenschappelijke) publicaties blijkt dat er tot nu toe weinig bekend was over de persoon Feugen. We proberen hierbij, ook vanuit een zekere familietrots, in die leemte te voorzien. Als de grootvader van mijn schoonmoeder, Harmanus Habekotté, op 23 december 1849 in het huwelijk treedt met Geertruida Feugen, heeft hij er waarschijnlijk geen idee van dat hij zich daarmee verbindt met de familie van een rebelse patriot, die ruim tachtig jaar eerder in Leeuwarden werd geboren. Geertruida is de dochter van Pieter Nico- laas Feugen (1796-1865) en de rebelse patriot is diens oom Hector Feugen, die gedurende de laatste jaren van de achttien de eeuw als voorman van de revolutie van zich doet spreken in Friesland en dan met name in Leeuwarden, Dokkum en Kollum. Hector Feugen (1762-1815) Collectie Muse um Het Admiraliteitshuis te Dokkum Geworteld in aristocratie Hector Feugen is ten tijde van deze omwenteling 33 jaar oud, op 20 mei 1762 in Leeuwarden gedoopt als zoon van Nicolaas Daniël Both van Feugen en Walbregtje Moerman. Ter gelegenheid van deze doop 'koopt' Nicolaas voor zich zelf en voor zijn pasgeborene de burger rechten van de stad Leeuwarden. Door het gebruik van beide namen, waardoor de naam Both van Feugen ontstaat, zou men kunnen denken aan een aristocra tisch gezin, maar niets is minder waar, getuige het levensverhaal van Hector Feugen. Overigens is enige aristocratie een eeuw eerder niet vreemd in de familie: Hectors oudoom Caspar van Feugen was majoortitulair, gehuwd met Wick van Eysinga en eigenaar van de prachtige Hottingastate in Pietersbierum. Oudoom Johan Matthijs was ritmeester, gehuwd met Machtelt van Eysinga en bewoonde Siersmastate in Deinum. Als jongen verdeelt Hecor zijn aan dacht tussen het spelen in de buurt van de Jacobijnerkerk en de werkkamer van zijn vader, die kleermaker is en woont aan Bij de Put. Van vader leert hij het kleermakersvak, terwijl de militaire genen afkomstig zullen zijn van zijn opa Christiaan van Feugen. Deze heeft zich opgewerkt van cornet (1708) tot kapitein van het regiment infanterie van F.J.J.K. van Eysinga (1714-1724) en is gelegerd in Leeuwarden. In 1714 was hij in Hoorn gehuwd met Johanna Elisabeth Both, naar verluid dochter van Pieter Janse Both, VOC-schipper op de Assendelft. Hector is de oudste zoon en heeft nog twee zusters, Hester en Johanna Christi na en drie broers, Frans, Christiaan Wil lem en Jasper Johannes. Mogelijk dat Hectors hang naar avontuur wordt beïn vloed door de reisverhalen van zijn tien jaar oudere zwager Frederik Christiaan Voigt, die, begonnen als scheepsarts, nu heelmeester is op Terschelling en met Hectors oudste zus Hester, van beroep vroedvrouw, in Midsland woont. Deserteur duikt onder op Terschelling Het verhaal gaat, dat Hector als jonge man soldaat/kleermaker was in het leger van Willem V, tegen wiens beleid en op treden hij zich steeds sterker verzette. Toen Willem V in 1787 hulp kreeg van de Pruisen zou hij uit het prinselijke leger zijn gedeserteerd en zijn toevlucht hebben gezocht bij zijn zus op Terschelling. Deser tie gold in die tijd als een halszaak. De ontwikkelingen op het politieke podium geven hem wellicht de moed om in de jaren tachtig terug te keren naar Leeu warden, waar hij zich vestigt als meester kleermaker. Daarnaast, of misschien wel in de eerste plaats, is hij officier en later kapitein van de gewapende stedelijke burgermacht van Leeuwarden, evenals zijn jongere vriend en collega, kleermaker Cornelis Godschalk, die, teruggekeerd uit ballingschap in Frankrijk, ook een voor aanstaande rol zal spelen in de plaatselij ke revolutie. De strenge winter van 1794 op 1795 heeft het de Franse troepen, vergezeld van honderden in 1787 verbannen patri otten, mogelijk gemaakt over de bevroren rivieren ons land binnen te rukken en de zo lang verbeide vrijheid met zich mee te brengen. Voor de Leeuwarder revolutie- gezinde burgers wordt deze gebeurtenis, zoals elders in het land, het sein om Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 16