16 Nieuwe gisting onder de burgerij In januari 1796 wordt de Leeuwarder burgerij door de gemeenteraad bijeenge roepen om gecommitteerden te benoemen, die over de bewaking van de stedelijke rechten kunnen besluiten. Deze oproerige stap maakt de verbolgenheid van de pro vinciale representanten onmiddellijk gaande en al de volgende dag verbieden dezen dan ook aan de burgers van Leeu warden om aan de oproep van de gemeen teraad gehoor te geven. Omdat de gemeenteraad haar oproep handhaaft, besluit het Hof met geweld een eind te maken aan de strubbelingen door de raadsleden gevangen te nemen. Het merendeel van hen heeft echter reeds een goed heenkomen gezocht, zodat op 10 januari slechts enkele leden op het Blok huis kunnen worden ingesloten, waar zich dan ook nog steeds Feugen bevindt. Dit is olie op het vuur. Op de avond van zondag 24 januari 1796 begeeft een com missie uit de burgerij zich naar de voor zitter van de provinciale representanten met het verzoek, met spoed een vergade ring te beleggen. De commissie overhan digt hem acht punten, waarop zij voor maandagmorgen acht uur een antwoord verlangt. Geëist wordt de vrijlating van de gevangen genomen burgers en herstel van de uitgeweken en gevangen genomen gemeenteraadsleden in hun posten zon der verdere vervolging. Ten dele wordt aan de eisen voldaan, maar de gevange nen worden niet vrijgelaten. Nu is een gewapend optreden van de Leeuwarder burgers niet meer te keren. In de nacht van 25 en 26 januari gaat de gehele burgerij met stukken geschut naar het Blokhuis om de gevangenen te bevrij den. In een vergadering van de provincia le representanten wordt daarop volgend een besluit genomen, waarbij geprotes teerd wordt tegen het loslaten van de gevangenen. Nieuwe gisting onder de bur gerij, die de poorten sluit en de bruggen ophaalt. Men heeft de handen vrij, want zowel de Franse als de Bataafse soldaten hebben de stad verlaten. Op de avond van 26 januari begeeft het Leeuwarder Comité Revolutionair, vergezeld van enige schutters, zich naar het Landschapshuis. De toegangen worden afgezet. Aan de pro vinciale representanten, voor zover de heren nog niet gevlucht zijn, worden de namen meegedeeld van degenen 'die het vertrouwen der natie hebben verloren' en daarom op het Blokhuis zullen worden gevangen gezet, terwijl andere leden de vergadering wordt ontzegd, met het ver bod zich uit Leeuwarden te verwijderen 'op poene des doods'. Nieuwe afgevaardigden worden benoemd, maar lang zal de macht van de nieuwe heren niet duren. Op bevel van de Staten- Generaal trekt op 11 februari een troe penmacht van 600 man vanuit Groningen naar Leeuwarden en de nieuwe represen tantenvergadering wordt uiteengeslagen. Twee dagen later lopen de zaken echter weer mis. De Franse gezant Noël in Den Haag, die opdracht van de Franse rege ring heeft gekregen om in Nederland, desnoods door geweld en het aanstoken van een revolutie, een Nationale Conven tie tot stand te brengen, gaat zich met de zaken in Leeuwarden bemoeien. In over leg met hem zenden de Hollandse clubs een aantal vertrouwde revolutionairen naar Leeuwarden, waarna op 25 februari 1796 met behulp van gewapende boeren een beslissende contrarevolutie uitbreekt ten gunste van de voorstanders van een Nationale Conventie. De tegenstanders moeten nu weer het veld ruimen en verlaten zelfs de provincie. Meer dan 500 personen verlaten de stad. De machthebbers laten veel aanzienlijke regenten, waaronder tal van grijsaards, die niet meer zo snel de wijk hadden kun nen nemen, gevangen nemen en in de ake lige kelderholen van het Blokhuis op sluiten. De Leeuwarder sociëteit en de gewapende burgerwacht, met het Comité Revolutionair verbonden, hebben einde lijk met geweld gezegevierd. De eerder genoemde Michael Witbols zorgt er voor dat Hector Feugen op zijn voorpraak wordt benoemd tot dis trictscommies en commandant van de burgerwacht van Dokkum. Uit erkente lijkheid laat Feugen zijn oudste zoon, die op 16 juni 1796 in Dokkum wordt geboren, dopen als Michael Henricus Wit bols Feugen. De achternaam Witbols Feu gen blijft tot de dag van vandaag bestaan als de familienaam voor het nageslacht van Michael Henricus. Het Kollumer Oproer Overal voeren nu de patriotten de boven toon. Een enkele keer komt het nog tot een uitbarsting tussen Oranjegezinden en de nieuwe machthebbers. Zo ook in Kol- lum, waar Abele Reitzes, een jonge kerel en notoire herrieschopper uit Burum, zich op het rechtshuis als soldaat voor de patriotten moet laten inschrijven. 'Wel voor Oranje, niet voor de patriotten', schreeuwt hij zo hard hij kan. Reden genoeg om Abele in de toren op te sluiten, maar ook om heel Kollumerland in opstand te laten komen. Ongeveer 2000 man, onder aanvoering van Jan Binnes van Oudwoude, gewapend met zeisen, Het grote huis rechts van de Waag stond ooit bekend als de Fraterniteit dat sedert 30 maart 1795 het officiële onderkomen was van de Leeuwarder volkssociëteit Collectie Fries Museum Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 18