17 Nationaal feest en zinnebeeldige optocht op de Langepijp op 19 mei 1798 ter gelegenheid van het aannemen van de Staatsregeling voor het Bataafse Volk Tekening naar het origineel van P. Groenia hakmessen, stokken en bijlen, bevrijden Abele uit zijn gevangenschap. Al snel zijn ook de autoriteiten in Dok- kum door reizigers uit de trekschuit gealarmeerd over de gebeurtenissen. De commandant van de Dokkumer schutte rij, Hector Feugen laat terstond een krijgsraad beleggen. Zijn handen jeuken en hij wil meteen op Kollum afgaan: 'Dit alles kwam Burger Hector Feugen, Com mandant der gewapende magt in die Stad, zoo belangrijk voor, dat hij aan stonds het Gerecht verzogt te Vergaderen, en Krijgsraad liet beleggen. De Leden der laatste ontvlamden op de maare hun aan gekondigd in edele woede, en waren van oordeel dat men een Detachement Schut ters met een Veldstuk (een kanon, een zgn. drieponder) voorzien, in allerijl na Collum moest afzenden; dan het Gerecht, hoe zeer de goede zaak ook toegedaan, vreesde om deszelfs braave Medeburgers, zoo lang men geene nadere omstandighe den kende, en dus het gevaar niet bere- kennen konde, aan losgelaatene Aterlin gen bloot te stellen; het geduchte plengen van dierbaar Burgerbloed, en kwam der- halven, niet dan naa ernstige overwee ging, tot het Cordaat besluit om 56 Schut ters, met een Veldstuk, onder het Opperbevel van Hunnen Stads Comman dant, den onverschrokken Feugen, te stel len, en na Collum te doen uittrekken. Dit detachement kwam te Collum des nagts tusschen 2 en 3 uuren, alwaar de Com mandant, in het Dorp de Wacht deed betrekken door één Officier en agt man, laatende op het Collumer Verlaat een Voorpost van één Sergeant en twaalf man, terwijl, naa dat het overige van den nacht vrij rustig was doorgebragt, de overige Manschap gebilletteerd wierd'. Hoewel de Dokkumer burgerwachters 'alle vol vuur waaren' als ze Kollum bin nentrekken, realiseren ze zich niet, zoals de leden van het gerecht dat wel deden, dat ze niet sterk genoeg zijn 'om de van alle kanten optrekkende gewaapende benden te kunnen wederstaan'. Hector Feugen en zijn mannen trekken zich na enkele dagen tactisch terug, waarna een vijftigtal schutters uit Leeuwarden wordt uitgezonden om een eind aan het oproer te maken. Ze worden op de vlucht gejaagd. Eigendommen van anderen worden nu vernield en huizen in brand gestoken. Troepen uit Leeuwarden en Groningen rukken op naar Kollum. De troep van Jan Binnes wordt verslagen en hijzelf gevan gen genomen. Op 18 februari 1797 eindigt hij zijn leven op het schavot, dat opgericht staat op De Brol in Leeuwarden. Op 1 mei 1798 wordt een nieuwe staats regeling uitgevaardigd, waarbij bepaald wordt, dat 'de ene en ondeelbare Bataafse Republiek' zal bestaan uit acht departe menten. Friesland wordt met Groningen verenigd onder de naam van het departe ment van de Eems. Feestelijk wordt dit feit op 19 mei in Leeuwarden herdacht. De een- en ondeelbaarheid, voorgesteld door een maagd, met de akte van Staats regeling in de hand, rijdt op een triomf wagen door de stad. Op de Lange Pijp waar de 'tempel der Vrijheid' opgericht staat, bevindt zich een troon, waarop de maagd plaatsneemt. Nadat nog enige per sonen, voorstellende de 'rechten van de mens', de 'gelijkheid' en de 'broederschap', naast haar hebben plaats genomen, wor den zeven houten poppen, voorstellende de zeven gewesten van de oude Republiek, op een brandstapel, onder uitbundig ge juich van de toeschouwers, verbrand. Broe derlijk dansen Friezen en Fransen daarna om de vrijheidsboom op de Nieuwestad. De patriot is vrij, zelfs in den kerker Hector Feugen, martelaar van de revolutie, is in Dokkum inmiddels druk doende als districtscommies met het fiscale toezicht, als 'commies der middelen van consumptie' over het vroegere Oostergo en, zoals we zagen, als commandant van de schutterij. Hij overleeft in 1806 ook de hervormingen en de herindeling en wordt benoemd tot ontvanger der stedelijke belastingen. Als zijn vrouw Anna in 1808 overlijdt, blijft Hector achter met zijn jonge kinderen, die nog steeds jong zijn als Hector zelf op 6 juni 1815 op 53-jarige leeftijd sterft. In Dokkum bevindt zich in het Admirali teitshuis het door de patriottische schilder P. Groenia vervaardigde portret van Feu gen. Het is gemaakt direct na zijn bevrij ding uit het Blokhuis in februari 1796 en toont Hector met een schrijven in zijn hand, bevattende de tekst: 'de ware dap perheid is zichzelve altoos gelijk vader- landschen trouw'. Een lint boven zijn por tret heeft als tekst: 'de patriot is vrij, zelfs in den kerker'. Rechtsonder bevindt zich een blok met de tekst 'Dwang 1795 9 octo- bris', de datum van zijn gevangenneming. Hoe vergaat het de naar Witbols genoemde Michael Henricus? Hij vertrekt naar Batavia, waar hij trouwt met Catha- rina Josina Braune, geboren in Japara. Hij is secretaris van de Algemene Rekenkamer van Nederlands-Indië. Als Catharina in 1845 sterft, verlangt hij terug naar Dok kum. Daar trouwt de weduwnaar in 1850 met de veel jongere Lolkje van der Werf, die hem nog drie kinderen schenkt: Isaak, Sophia en Jaenetta. Leova.'c^tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 19