Nieuws van Aed Levwerd 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail aedlevwerd@planet.nl Open Monumentendag 2006 De Open Monumentendag begon met de 'Opmaatavond' van 5 september. De reac ties van de bezoekers van deze avond in de raadszaal van ons prachtige stadhuis waren zeer positief. Men heeft het cen traal stellen van de vorstenportretten bui tengewoon informatief en boeiend gevon den en er waren lovende woorden voor de bijdragen van de heren Cazemier en Elias. Jammer alleen dat de techniek ons in de steek liet bij het lanceren van de website van Aed Levwerd. De Open Monumentendag zelf op 7 sep tember was weer ouderwets geslaagd! Het weer kon niet mooier (hebben we natuurlijk geen invloed op maar het draagt wel bij tot de beleving van zo'n dag) en daarnaast spreekt een betrekke lijk onbekend fenomeen als het Sint Anthony Gasthuis het publiek buitenge woon aan. De 'Living History' voorstelling van de mensen uit Hoorn werd hogelijk gewaardeerd, voogden en personeel en niet te vergeten de bewoners van het Sint Anthoon waren aangenaam verrast door de publieke belangstelling. De grote belangstelling blijkt ook wel uit het feit dat er significant méér boekjes verkocht zijn dan in voorgaande jaren. Daarnaast paste ook de deelname van het stadhuis prima in het programma. De inzet van het Stadhouderlijk Hof is ook erg op prijs gesteld en de medewerking van de N.V. Stadsherstel mag zeker niet onvermeld blijven. Het aantal bezoekers is geschat op ruim 4000 wat erg goed genoemd mag worden, zeker gezien de 'concurrentie' op de dag van onder andere braderieën, Noorder licht en Harmonie. Op zondag 8 september volgde de Boer derijendag. Opnieuw kunnen we spreken van een fraaie dag, die als epiloog van Open Monumentendag georganiseerd was door het HCL en waarbij een tocht was uitgezet langs verschillende boerderijen van het Sint Anthoon in de omgeving van Leeuwarden. Alle gedrukte fietsroutes (500 stuks) zijn uitgereikt zodat we kun nen vaststellen dat de tocht door tenmin ste 500 personen gereden is. Hiermee lijkt het experiment om naast de zaterdag ook de zondag te benutten, geslaagd. Verschijningdata Leovardia U bent gewend om het eerste nummer van een nieuw kalenderjaar in maart te ontvangen. Met ingang van 2007 ver schijnt Leovardia evenwel in de maanden januari, mei en september. Daarmee bereiken we een evenwichtige verdeling van de uitgaven over het gehele jaar en zijn we in de gelegenheid om tegelijk met die nummers afzonderlijke mailing van uit het bestuur en het HCL mee te stu ren, hetgeen, naar we hopen, kostenbe sparend zal werken. Living history, uitgebeeld tijdens de laatste Open Monumentendag in de tuin van het Nieuw Sint Anthoon aan het Perkswaltje Foto: Jesse Fahner Le0Va.V3tA.1t ■ij'JW?

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 32