ïeuws van het Historisch Centrum Leeuwarden Leova.'c^LA.It 31 Grote Kerkstraat 29 8911 DZ Leeuwarden, tel. (058) 233 83 99, e-mail historischcentrum@leeuwarden.nl Nieuwe educatieve website HCL gelanceerd Kinderen van basisschool de Oldenije openden samen met wethouder Krol van onderwijs op 10 november de nieuwe edu catieve website van het HCL. Uit de dui zenden strekkende meters aan historisch bronnenmateriaal over Leeuwarden is een selectie gemaakt van honderd bijzon derheden. Het HCL wil deze graag aan een groot publiek laten zien omdat ze zo uniek, oud, mooi, spannend, ontroerend, gek of informatief zijn. De site geeft een indruk van de rijke variatie aan schatten die in de depots van het Historisch Centrum Leeuwarden worden bewaard. Aan de hand van honderd originele bronnen (portretten, schilderijen, pren ten, tekeningen, foto's, boeken, documen ten en voorwerpen) wordt de rijke geschiedenis van Leeuwarden zichtbaar gemaakt. De honderd bijzonderheden staan gegroepeerd onder tien hoofdthe ma's die elk weer uit tien subthema's bestaan. Samen vormen ze honderd bij zonderheden uit de Leeuwarder historie. Op dit moment zijn de volgende hoofd thema's op de site te zien: Bestuur, Sport, Oorlog, Beroemd, Handel, Geloof, Mis daad, Ambachten, Verkeer en Stads gezicht. Er worden echter doorlopend nieuwe thema's toegevoegd, waardoor het de moeite waard is om de site regelmatig te bezoeken. De website biedt de mogelijkheid om op drie verschillende manieren de aangebo den informatie op te zoeken: thematisch (thema's en trefwoorden), chronologisch (tijdbalk) en geografisch (stadsplatte gronden). Bijzonder aan de site is, dat de website uit twee verschillende versies bestaat. De standaard versie is de regulie re site voor volwassenen en de educatieve versie biedt toegang tot een speciale site voor het onderwijs, waaraan ook lesmate riaal is toegevoegd. Het HCL speelt hiermee in op de ontwikkeling in het onderwijs om leerlingen met behulp van cultureel erfgoed in de buurt kennis en inzicht te laten verkrijgen omtrent hun eigen alledaagse woonomgeving. Zie www.10xl01eeuwarden.nl Presentatie belangrijk 17de-eeuws Leeuwarder egodocument Op vrijdag 17 november presenteerde de Fryske Akademy de door haar uitgegeven vertaling van het Diarium Furmerii. Het dagboek van de Friese landshistorieschrij- ver Bernardus Furmerius, 1603-1615. Het dagboek is een egodocument waarin deze landsgeschiedschrijver van Friesland voor zichzelf chronologisch de gebeurtenissen noteerde die in zijn dagelijkse omgeving voorvielen. Omdat Furmerius niet van plan is geweest zijn aantekeningen te publiceren, geeft hij in dit dagboek een fris en persoonlijk commentaar op wat er gebeurde. Zo doet hij onder meer uit de eerste hand verslag van het beruchte Mastoproer op nieuwjaarsdag 1610. Dat maakt het werk tot een levendige bron voor de kennis van een turbulente periode uit de geschiedenis van Leeuwarden. Het in het Latijn geschreven dagboek is van een vertaling in modern Nederlands voor zien. De vertaling en inleiding zijn van de hand van D.W. Kok, het commentaar en de toelichting op de door Furmerius gepresenteerde gegevens zijn van O. Hel- linga. Tijdelijke beperking openingstijden HCL In verband met de naderende verhuizing in de tweede helft van 2007 brengt het HCL tijdelijk de openingstijden terug van af 1 januari 2007. De nieuwe openings tijden in 2007 zijn van dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 17 uur. Daarmee verval len de donderdagavond en de zaterdag openstelling en gaat het HCL 's morgens een uur later open. Opening van de educatieve website in It Aljemint. V.l.n.r. Renee Rijpstra, Hester Postma (HCL), wethouder Krol en Meike de Groot. tfll )flJe*uu/*r,ififn

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 33