Brievenbus/mailbox 32 De redactie van Leovardia reserveert graag ruimte voor brieven van lezers. Zij behoudt zich wel het recht voor brieven in te korten. Ons adres: Grote Kerkstraat 29, 8911 DZ Leeuwarden of e-mail: historischcentrum@leeuwarden.nl Huzumer zwembad Graag geef ik nog een aanvulling op het voortreffelijke artikel over het Huzumer zwembad van de hand van Jesse Wasse naar in Leovardia 20. Het zal velen niet bekend zijn dat het Huzumer zwembad in de nadagen van haar bestaan gedurende de winterperiode een woonbestemming heeft gehad en dat het gebouwtje van de Huzumer Iisbaan, gelegen nabij het zwembad, in die zelfde periode zomers werd bewoond door het zelfde gezin. Het zit namelijk zo: in het begin van de jaren zestig van de vorige eeuw was mijn zwager Lützen Brouwer als bediende werkzaam in de schoenenwinkel van Hoogenbosch aan de Schrans en zijn baas en eigenaar van de winkel was de beken de Huzumer oud-wielrenner 'Peardsje' Postma, die in de jaren twintig samen met Eise van der Meulen triomfen vierde op de houten Leeuwarder wielerbaan. Het was de bedoeling dat Lützen de schoenenzaak van Postma zou overnemen en dan ook samen met zijn verloofde Grietje, nadat zij elkaar het jawoord had den gegeven, in het woonhuis achter de winkel zou gaan wonen nadat de heer en mevrouw Postma elders een geschikte woning hadden gevonden. Dit laatste wil de echter niet snel lukken en daarom werd naar een andere mogelijkheid om gekeken om het jonge paar aan een tijde lijke en betaalbare huisvesting te helpen. Of het nu aan de sportrelaties van Post ma was te danken of aan de contacten die Lützen had met het bestuur van het zwembad en de ijsbaan is niet meer na te gaan, maar op zekere dag in het voorjaar van 1964 kwam plotseling de mogelijk heid los voor de jongelui om gedurende de winterperiode, nadat de Huzumers waren uitgezwommen, in het gebouwtje van het zwembad te wonen en nadat de Huzu mers hun schaatsen weer in het vet had den gezet, hun boeltje te pakken om te verkassen naar het gebouwtje van de ijs baan. Dit heeft zo een paar seizoenen geduurd. Na een paar jaar had de familie Postma een geschikte woning gevonden en het jon ge paar, met hun inmiddels geboren zoon Anton, kon nu zijn intrek nemen in de winkel aan de Schrans. Zeer zeker zal het oprukkende Aldlan voor zowel het bestuur van het zwembad als dat van de ijsclub een belangrijke over weging geweest zijn om in de stille perio des hun onderkomens te laten bewonen om vandalisme aan de gebouwen te voor komen, alhoewel dat woord toen nog niet bestond en gesproken werd van 'vernieling door kwajongens'. Van zowel het zwembad als de ijsbaan is nu niets meer over en met weemoed denk ik nog wel eens terug aan de tijd dat wij op familiebezoek mochten komen op de plaat sen waar zoveel Huzumers hun sportieve verrichtingen hebben gemanifesteerd! Ale M. Kingma, Leeuwarden Pieter Grades Bins, een verdienstelijk journalist en schrijver In Leovardia 19 deed ik een oproep om gegevens te verkrijgen over P.G.Bins. Inmiddels is mij het volgende duidelijk geworden: Pieter Grades Bins werd gebo ren in Rotterdam op 14 juli 1914 als zoon van Willem Dirk Bins en Jansje Pietronel- la Kleinschmidt, beide ook in Rotterdam geboren. In zijn hbs-jaren schreef hij zijn Le0Va.V3tA.1t

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 34