Leeiwardcn-liFoniiigeiL 2 DU Ll\\ LElL nifibk Y~ti RIN I ïtiEül WIIRDT r. JIM J ÏODU HET I'LEIIEK OPKYfcESIÏLD. Pg d<T Tnin'ii jil wrMHH flls TOlgt: Vin limillfiFif hut t;rk. H rIrU|i II ïniücfcw. D/LI.Ptjp IIli nnni ■LcmvaHKUL Ibrirfj#!^ 11"* V<|i|<rD^1kL ZiHIhfd. PT ilPHUKLM. Luck i ■■«if urk E Hi "TnT" c- ■3.Mi 4.i i.l* 3.53 J][ E*t i, t.H 11.J. I-H S 43 II.3 15 E-.Ï? 10.U.JJ 114 z.ii 10.1+ II 3.EÜ LJ.t* II 13.» H.I? 15.15 l!« U.il II i? lUl -II H,U 1 ill. II ik- t#i iwn J 11 u^riTivlm Dt jucI it* iiniitr-lui^iiilr ïlrtfi 1.31 43 T.« T.W V.I UftUHJAUKX n.r A n Ll-VlrESf. Xnldbwn Vrl| J J-trt un .irnfiiKi ttri?i*lra itili" jriFlj.f' Lrrnvuiln rw4i.u...f; tj-iULLrr i *Hlr. ImiL riiifa l| ur> )lU4 il H'lirll tHis. I LLIf S vn3JQ.ic.it 1.1.1.11 V üi M lnni.^11 kr.S it, YELIJDhtV. THik. Ill III 9.1 $-11 «.44' l-ft 3. IS 7.ti i.u EE T hi" YY- f LB 'J.fc 7.11 ■i.ÉO 10. lfl.il B.W J 11.31 Lï.lL I in i ..ÏL; Tr H, 5L ii.i 1Ï.LS 3 1 31 3.33 1.13 t.ll I.B 9.11 1.Ï *,1» IJl l-.ll 4 ii i ii i Si 4 4! 5 L3 I.II I .IL 5 51 II I. ft I. IT I 35 UL I.— 1 II 7.n 1.1? I 41 t.a m nmiif.Tii] Aankondiging van de ingebruikneming van de spoorlijn Leeuwarden-Groningen op 1 juni 1866, alsmede de dienstregeling op het traject Harlingen-Groningen v.v. De lijn Heerenveen-Leeuwarden zou lopen via Aldeboarn, Grou, Aegum en Tearns en met een fraaie boog ter hoogte van de hui dige Oostergoweg aansluiten op de lijn Leeuwarden-Groningen. De latere spoor lijn Leeuwarden-Staveren was op deze kaart van 1848 nog niet ingetekend. Avenue den Wirdumerdyk Tegelijkertijd werden in de noordelijke provincies enthousiast plannen gemaakt voor de spoorverbinding Harlingen-Ham- burg. In 1857 besloot de gemeenteraad van Harlingen voor dat doel 300.000 gul den te voteren. Harlingen zou dé transito haven worden tussen Engeland en Duits land. Intussen gebeurde er niets, totdat de regering op 18 augustus 1860 een wet aannam, waarin vastgelegd werd dat de staat de aanleg en exploitatie van de spoorwegen ter hand zou nemen. In het zelfde jaar kwam de Maatschappij tot Exploitatie van de Staatsspoorwegen tot stand. Deze stelde zich voortvarend op achter de reeds bestaande plannen voor de aanleg van de spoorlijnen Harlingen- Leeuwarden-Groningen en Arnhem-Zwol- le-Leeuwarden In onze stad moesten nog twee proble men opgelost worden: moet de spoorlijn ten noorden of ten zuiden van Leeuwar den worden aangelegd en moet het station bij het Rengerspark of bij de Groninger straatweg gebouwd worden of op de plaats die ingenieur Conrad in 1846 al aangewe zen had? Tenslotte werd de zuidkant gekozen. Conrad had zijn plan al zo mooi geformuleerd: 'in het Woudboersland, nabij hare groote Avenue, den Wirdumerdyk'. Het tweede probleem was de vraag of de lijn uit het zuiden, ten oosten of ten wes ten van de stad aangelegd zou worden. Conrad had voor de oostkant gekozen. De spoorwegen, toen de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM), besliste voor de westelijke oplossing. De oostelijke route had het nadeel dat daar veel terpen lagen en dat daar veel water was. De westkant werd aangelegd door de vroege re Middelzee, it Nylan; daar was niet veel water en daar bevonden zich geen dorpen. Er stond hoogstens een boerderij, die gehalveerd moest worden, zoals toen bij Barrahüs gebeurd is. Wonen boven de stationshal Het station van Leeuwarden werd ont worpen door de architecten Edelman en Akkeringa. Aannemer/timmerman Keij- ser begon met de bouw in 1863 en was daarmee een jaar later klaar. Dat hield in dat het station nog niet gereed was toen de spoorlijn Harlingen-Leeuwarden op 14 oktober 1863 feestelijk geopend werd. Men behielp zich zolang met een houten noodgebouw aan de Hollanderdijk. Het station kostte 53.900 gulden. De station chef woonde met zijn gezin boven de sta tionshal. Aan de buitenkant ziet het sta tion er nog ongeveer zo uit als in 1864. Zoals gezegd, werd de lijn Leeuwarden- Harlingen op 14 oktober geopend. Twee weken later ving de gewone dienst aan. Het feest begon met het luiden van de kerkklokken van acht tot negen uur. Van tien tot elf uur speelde het carillon en de hele stad was versierd met vlaggen en bloemen. De hoogwaardigheidsbekleders hadden zich intussen verzameld in socië teit Amicitia. Om elf uur vertrok men in optocht naar het in aanbouw zijnde sta tion met de muziek van het achtste regi ment infanterie voorop. De feestelijk ver sierde trein stond reeds klaar. Ongeveer 400 passagiers stapten in de door twee stoomlocomotieven getrokken trein, die om kwart voor twaalf onder gejuich van de menigte en het spelen van de muziek korpsen van de schutterij en van het gar nizoen, vertrok. Een uur later kwam men in Harlingen aan en ook daar werd de aankomst van de eerste personentrein uitbundig gevierd. Op 1 juni 1866 werd de lijn van Leeu warden naar Groningen geopend. Ook toen was er veel feestgedruis. De trein stopte in Hurdegaryp, Veenwouden, Bui tenpost, Grijpskerk en Zuidhorn. De rit duurde toen anderhalf uur. De treinreis van onze stad naar Harlingen nam vijftig minuten in beslag. De trein stopte in Dei- num, Dronryp en Franeker. Er reden aan vankelijk zes treinen per dag tussen Harlingen en Groningen; drie waren per sonentreinen en drie waren gemengde treinen. De toevloed van reizigers was zo Le0Va.V3tA.lt

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 4