Leova.'c^LA.It 3 groot, dat het station al in 1867 vergroot moest worden. Voor 46.000 gulden werden de beide zijvleugels verlengd tot de huidi ge omvang. Vertraagde aanleg Heeren veen-Leeuwarden Pas op 7 september 1868 werd de spoor lijn van Heerenveen naar Leeuwarden geopend. Dat een en ander zo lang geduurd had, lag niet aan de onteige ningsprocedures. Deze verliepen in de noordelijke provincies heel soepel, van daar dat in Fryslan, Groningen en Dren the de spoorwegen bijna kaarsrecht aan gelegd konden worden. De oorzaak van de vertraging lag aan het metersdikke laag- veen in het gebied tussen Heerenveen en Akkrum. Deze moest met de schop wor den uitgegraven, waarna de diepe sleuf gevuld moest worden met eindeloze hoe veelheden zand. Dat werd voornamelijk van de Lemelerberg gehaald, per schip, met paard en wagen en tenslotte per spoor. Ook de aanleg van de fundamenten voor de brug over het latere Prinses Mar grietkanaal veroorzaakte veel hoofdbre kens. Tenslotte kwam toch de eerste rit in september 1868 tot stand. De stad was in feesttooi. Er werd een harddraverij gehou den met als hoofdprijs de Gouden Zweep. Deze was beschikbaar gesteld door de kroonrins. Het stedelijk muziekcorps onder leiding van de heer P. Wedemeyer speelde de hele dag voor het paleis van justitie en 's avonds kon men genieten van een groots vuurwerk. De belangstelling voor de treinen overtrof alle verwachtin gen. Er moesten extra eenheden worden ingezet, zelfs met goederen- en veewa gens, om alle liefhebbers te vervoeren. Men schat het aantal mensen, dat op die dag een retourtje Heerenveen nam, op ongeveer 20.000. Ter gelegenheid van het feest reden er die dag ook enkele treinen naar Arnhem en terug, wat wel een lange reis was. De locomotieven reden nog niet zo hard, gemiddeld 60 kilometer per uur en de haltes onderweg waren vele. Tussen Leeuwarden en Heerenveen stopte men in Wirdum, Idaerd/Reduzum, Grou en Akkrum. In oktober 1912 kwam Stobbe gat, het latere Vegelinsoord, er nog bij. Alle spoorwegen waren in die tijd nog enkelsporig. Pas in 1929 werd het tracé tussen Leeuwarden en Heerenveen dub- belsporig gemaakt. Aanvankelijk reden er drie treinen per dag heen en weer naar het zuiden. Tot 1870 was het daggemiddelde van Leeuwarden 424 vertrekkende en 312 aankomende reizigers. Tot dat jaar moes- Het Stationsgebouw na de uitbreiding van 1867 op een foto uit 1871 Collectie Fries Museum

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 5