La» it 10 der kon uitblazen na deelname aan het Cassino-offensief. De militairen vertrok ken al weer spoedig; het dansorkestje noemde zich De Amalfï's, nog tientallen jaren een veel gevraagd dans-, amuse ments- en revueorkest. Sipke en zijn zoon Marten Castelein adverteerden in 1948 met 'frisse hotelkamers, zeer bekende keuken, iedere avond muziek', vier jaar later accepteerden zij een gunstig bod van het ernaast kantoorhoudende Friesch Rundvee Stamboek (bijeengebracht door een omslag van ƒ3,- per geregi streerd rund) en sloten zij het bedrijf. Tot de sloop in 1989 bleven de ruimten in gebruik bij het 'Stamboekhuis'; drie jaar daarna opende ter plaatse een bank instelling haar deuren. In de Klanderij slaagde Oebele de Vries er inderdaad in om door het bieden van attracties meer publiek te trekken, zij het niet in die mate als zijn overbuurman. In 1931 noemde hij als kenmerken van zijn onderneming '55 luchtige kamers, alle met stroomend warm en koud water; badkamers; groote moderne garage (40 wagens); logies met ontbijt vanaf 3,-, lunch 1,75, diner vanaf 2,50.' Blijkens een in 1973 opgestelde inventarislijst telde het bedrijf in dat jaar 45 hotelka mers en -kamertjes, met 71 slaapplaat sen en één bad. In de crisisjaren kon De Vries de exploitatie toch niet volhouden en de zaak kwam in 1935 in handen van een met steun van de Heineken brouwe rij opgerichte naamloze vennootschap. Directeur Binnert Bontekoe van deze N.V. Grand Hotel Café Restaurant De Klande rij gelukte het de onderneming door de oorlogsjaren met verduistering, dansver- boden en Sperrzeit, te loodsen. Er kwam nog een tijdelijk beheerder aan te pas (Marten, zoon van Sipke Castelein), maar de bedrijfsresultaten ontwikkelden zich onbevredigend: de "betere' hotelgasten werden opgevolgd door minder te beste den hebbende handelsreizigers. In 1949 is er een eigen conversatiezaaltje voor de logé's ingericht; de biljarttafels moesten daarvoor wijken. De laatste directeur, Bert Blankestijn, afkomstig uit het in 1960 gesloopte hotel De Nieuwe Doelen, deed nog verwoede pogingen het tij te keren, onder andere met een eersterangs keukenbrigade en met populaire zange resjes en een driemansstrijkje tijdens thee- en borreluren. De daardoor stijgen de opbrengst van het café-restaurant kon de daling van de hotelomzet en van de zaalverhuur niet goed maken. De zaal, die zich goed had geleend voor dansavonden - waarvoor de belangstelling sterk afnam - werd vooral door de gehorigheid van het pand steeds minder verhuurd voor lezingen en vergaderingen. Toen twee Leeuwarder aannemers interesse toon den, is het hotel in december 1972 aan hen verkocht. Eind januari daaraanvolgend vergde de openbare verkoping van de halfsleet se inventaris drie dagen. Opvallend was de opbrengst, 5.000,-, van een reeks gebrandschilderde glas-in-lood pane len in de stijl van de jaren dertig, gesig neerd door ene Jan Wijkmans. Tegen de afbraak van het gebouw werd van vele kanten protest aangetekend, het is zelfs nog korte tijd bezet geweest. Zonder resultaat: in 1975 volgde de sloop, het volgend jaar kwam er op die plaats een kantoorgebouw gereed, eveneens Klande rij genoemd. Nadat ook de huisjes in de Klanderij straat en -dwarsstraten waren 'weggesaneerd', verrees er in 1989 op de voormalige gasthuisbleek nog een Klan derij, een parkeergarage. Conclusie van het onderzoek (zie vorig nummer moet wel zijn, dat de tekeningen van de kalanderij De Hoop geen betrek king kunnen hebben op de Leeuwarder Klanderij. Verder valt te constateren, dat elke herinnering aan de locale kalan dernijverheid - het bedrijf bij de Arends straat floreerde langer dan 160 jaar - is weggevaagd, maar dat de naam van een 18e-eeuws glanspersje, dat hooguit twee jaar ter plaatse in werking was, na eeu wen nog voortleeft. Naast de voor de hand liggende litera tuur en primaire bronnen is er voor dit onderzoek dankbaar gebruik gemaakt van de aanwijzingen van de heren M.H.H. Engels, J. Faber, S. ten Hoeve, H. Olij en A. Toornstra. Het café van de Klanderij in de jaren twintig Collectie Hendrik ten Hoeve

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 12