17 bedelende hannekemaaiers of soldaten en zeelui die schaamteloos over hun hel dendaden opschepten. De 'moffin' deugde nooit, of ze nu een echtgenote, stiefmoe der, grootmoeder of koopvrouw was. Vooral de hannekemaaiers zouden vol gens onze kluchtschrijvers vreselijk heb ben gestonken. Zo laat Thomas Asselijn in 1684 een van zijn personages over de Westfaalse grasmaaiers zeggen: 'ze stin ken of ze in gien zes dagen uit de bolster (beddengoed) benne geweest.' Deze han nekemaaiers kwamen jaarlijks met dui zenden als ongeschoolde seizoenarbeiders uit Duitsland hierheen, vooral uit West- falen. Zij bleven gemiddeld drie maan den en verdienden hun relatief hoge loon voornamelijk met grasmaaien en turfste ken. Omdat grasmaaien zo'n belangrijke plaats innam, werden ze wel hanneke maaiers genoemd, waarbij hanneke een verbastering is van 'Hannes'. Mofmaf, mifmaf of mafmaf Het woord 'mof bevat verschillende ver rassingen. In de eerste plaats is het veel ouder dan menigeen denkt. Veel ouderen menen dat het woord mof uit de tweede wereldoorlog dateert, maar zij zitten er dan ruim 400 jaar naast, want mof is in 1574 voor het eerst opgetekend. Een tweede verrassing is dat wij dit woord uit het Duits hebben overgenomen. Het lijkt een beetje vreemd om een scheldnaam voor een Duitser uit het Duits te lenen, maar toch is het zo. Onder Duitse solda ten was 'muff indertijd een scheldwoord voor knorrepot, mopperaar, iemand die onbeleefd, ongemanierd en zwijgzaam is. Zo iemand noemden zij ook een muff- maff. Wij verbonden deze woorden al snel met de bij uitstek Duitse voornaam Hans, wat combinaties opleverde als Hans Mof, Hans Mofmaf, Hans Mifmaf, Hans Mafmaf en Hans Moefmans, scheldwoor den die eind zestiende, begin zeventiende eeuw reeds in het Nederlands te vinden zijn. Vooroordelen over stipte, gediscipli neerde, hardwerkende en oorlogszuchtige Duitsers dateren pas uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Duitsers wer den in die periode niet alleen uitgemaakt voor mof en hannekemaaier, maar ook voor knoet, (gras)poep, mier, bovenlander, pikmaaier en spekvreter. Werden lutheranen, joden en hugenoten bij het stichten van hun kerk behoorlijk gedwarsboomd, de Duitsers kwamen er niet beter van af. Stinkende Moffen, nar rige Pruisen en hongerlijdende Westfaalse indringers, zo werden de Duitse nieuwko mers in de achttiende eeuw genoemd. Men vond dat Nederland paal en perk moest stellen aan de immigratie, zodat het niet het toevluchtsoord zou worden voor 'de woelzieken en onruststokers, of het alge meen armengesticht voor behoeftigen uit alle oorden der wereld.' Deze negatieve beeldvorming heeft weliswaar hier en daar tot beperkende maatregelen geleid waar mee maaiers, turfgravers, dekenventers en ketellappers werden geweerd, maar er is nooit sprake geweest van grootscheepse of van overheidswege gesteunde discrimi natie. In 1760 riep een Amsterdams spec tatoriaal tijdschrift op de Duitsers net als de joden in een getto onder te brengen, in een speciale 'moffenwijk', iets wat ons nu erg wrang voorkomt. Kwam er dan niets goeds mee uit Duits land? Jazeker wel: Duitse immigranten, eeuwenlang de grootste groep vreem delingen in Nederland, introduceerden het bovengistend bier, zoals we dat nu drinken, de kerstboom, het turnen en het winkelen als vrije tijdsbesteding. In feite lukte het de Duitse immigranten om snel te assimileren. Zij waren geliefde huwelijkspartners en sommigen - zoals Brenninkmeijer, Vroom, Dreesmann en Cloppenburg - hadden veel succes in zaken. En ach, met de nazaten van Funcke en Happekot is het toch ook wel goed gekomen. Kegelclub 'Klein Hamburg' in De Groene Weide bij het 15-jarig bestaan in 1943. De club bestond voor een groot deel uit middenstanders van Westfaalse afkomst. Staan de van links naar rechts: H. Covers, F. Kaller, P. Witteveen, Th. Hofstede, Willemse, J. Schweigmann, E. Oosterbaan, K. Grijpma, W. Voss. Zittend van links naar rechts: M. Dechêsne, D. Vossenberg, Joh. Schweigmann, G. Brenninkmeijer, H. Brenninkmeijer en G. Huigens \dtQV(kviïi4cÊ

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 19