De Oude Begraafplaats, rustplaats van Lourens Zandstra LiCOVtil 18 Pietie Grimm-Nicolai Dit was bovenal spijtig omdat er reeds een erkenning als monument van de kant van het Rijk was verkregen en er ook een subsidie in het vooruitzicht was gesteld. Ik heb er toen bij raadsleden op aange drongen om zich sterk te maken voor inpassing in het programma voor monu mentenzorg van de gemeente. Als dit een taak zou worden die particulier vorm moest krijgen, verwachtte ik hiervan weinig resultaat en dreigde het een uit zichtloze zaak te worden. Excelsior, exponent van de rode familie De Oude Begraafplaats heeft in mijn leven een bepaalde plaats gekregen door dat hier in het voorjaar van 1923 Lourens Zandstra werd begraven, een man die in de socialistische beweging in Leeuwarden een bijzondere plaats heeft ingenomen. Hij was de ziel van de gebruikerscoöpera tie Excelsior, die in tal van opzichten voor de arbeidersbevolking in deze stad zegen rijk werk heeft verricht. Deze organisatie werd in haar gloriejaren gedragen door idealisme en de wil om voor de werkende mensen te komen tot een betere samen leving. Mijn ouders hebben mee aan de wieg gestaan van deze ontwikkeling en Zandstra nam in hun leven gevoelsmatig een belangrijke plaats in. De verbruikers coöperatie was meer dan een winkel: het was een stuk praktisch idealisme! Het was een belangrijke exponent van de rode familie: SDAP, NW, VARA en geheelont houding. Hun onderlinge verbondenheid en verwevenheid maakte, dat ze principi eel coöperatoren waren en aan dat proces gaf Lourens Zandstra krachtig leiding. De bedrijfspanden in de Groningerstraat stonden ten dienste van partij, vakbewe De begrafenis van Lourens Zandstra op de Algemene Begraafplaats in 1923 Het was in 2002 dat ik met gevoelens van spijt kennis nam van het feit, dat de stichting die zich beijverde voor renovatie van de Oude Begraafplaats, haar werk zaamheden had stopgezet. De gemeente Leeuwarden had de verantwoordelijkheid voor een renovatieplan doorgeschoven naar het particulier initiatief. ging en culturele organisaties. Als jong meisje was ik lid van de zang vereniging Jong Excelsior. De kinderen van de leden van de verbruikerscoöpera tie werden in hun twaalfde levensjaar in de gelegenheid gesteld tegen een mini mum bedrag een week vakantie door te brengen in het eigen vakantiecentrum op Ameland. Velen van hen bewaren daar aan tot op de huidige dag de dierbaarste herinneringen. Tal van hen waren daar voor nog nooit met vakantie geweest, laat staan aan zee. Een onvergetelijke erva ring! Begrafenis Lourens Zandstra Ik ben op 19 maart 1916 geboren uit het huwelijk van Cornelis Nicolai en Antje Tromp. Er was een vier jaar oudere zus ter, die inmiddels is overleden. Zij en haar man hebben in de SDAP, de latere Par tij van de Arbeid, en in de vakbeweging lokaal in de voorhoede gestaan. Lourens Zandstra omstreeks 1920

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 20