22 diende declaratie van Heerbeis wordt met een 'afslag' uitbetaald. Heerbeis schrijft nu een request, waarin hij de raadsheer Vegelin en ook de procureur generaal Wielandt van samenzwering beticht. Dit kan het Hof niet toestaan. Op 19 en 20 januari 1792 wordt Heerbeis hierover onderhouden. Op 9 februari wordt geëist dat hij excuus aanbiedt aan Wielandt en Vegelin. Pieter weigert echter. Een laat ste kans wordt hem gegeven, op straffe van onmiddellijke 'cassatie'. Maar Heer- bels antwoordt: 'ik blijv bij mijn woord, ik doe het niet.' Hiermee was het lot van de substituut beslist. Toch ging het ontslag niet zo eenvoudig. Er wordt in de Staten van Friesland flink over geruzied. Uiteindelijk komt na meer dan een jaar op 8 juli 1793 de beslissing van de 'Heere Prince Ervstadhouder'. Op 15 juli 1793 wordt Pieter ontslagen met tot die datum behoud van tractement. Bataafse Republiek Een nieuwe tijd breekt aan in 1795. Na een inval van het Franse leger zijn nu de patriotten aan de macht gekomen. Op 5 maart wordt in de Burgersociëteit een brief van Pieter Heerbeis voorgele zen. Hierin uit hij zijn bezwaren tegen het komende sociëteitslidmaatschap van zijn oude tegenstander de heer Assuerus Vegelin. Men vindt echter dat er geen enkele reden is om burger Vegelin het lid maatschap van de sociëteit te ontzeggen. Hoe durft zo iemand als Heerbeis dergelij ke aantijgingen te beweren! Hij zelf is een verachtelijk persoon, het is toch bekend 'welke wreedheeden door hem Heerbeis, de beste en Vaderlandslievende onder de Burgers zijn aangedaan, vooral in en zedert den jaare 1787.' Een radicale patriot uit de burgersocië teit, Abraham Staal, vindt dat de voorma lige substituut Heerbeis gevangen moet worden genomen. Op zondag 8 maart heb ben 'enkele oplettende Burgers' gemerkt dat Heerbeis zich al buiten de poorten van Leeuwarden bevindt, namelijk in het Nieuw Blauwhuis. Staal en zijn mannen vinden het nu echt nodig om Heerbeis in bewaring te stellen. Op dezelfde dag voert de commandant van de Schutterij, de burger Rom, dit uit, met voorkennis van de Franse generaal Thierry, die in Leeuwarden garnizoen houdt. Heerbeis l UEQUESTEN VAN DEN BURGER P. HEERBELS, tEVAPCEN nr BIT CtlhE'M'OLliE E Uil BUOIJlin* tuuw^BiNt IÏEH HOVE VAN VF.IEEL.lND .UClLiVSItB D»n 1^0" {Kium Ifji tjf rp»« jAir-L'-AiT 1^57- fit EAtll vm 1KT ÏECLISEïm BEF CU* BAACSBf A- STAAL A.R.FINK* int Dl fuut tx V*H EEflSELS Tr' 1 TSV Tt IllTU. DOM IjEU Z ELVEN UITGEGEVEN. Request van Heerbeis Collectie Tresoar wordt opgesloten in zijn huis met een sol daat voor de deur. Het Hof van Justitie ziet echter geen noodzaak om Heerbeis op te pakken. Het huisarrest wordt opgeheven, maar de representanten vinden dat hij wel een straf moet hebben: Pieter wordt ontsla gen van de post van Keurmeester van de Brandewijn! Samenzweringen Pieter is er de persoon niet naar om in deze roerige tijd als toeschouwer te funge ren. In juni en december 1795 is hij deel nemer aan geheime plannen. Hij maakt er zelfs reizen voor naar Den Haag en Bremen. De laatste om te zien hoe groot het leger is van prins Frederik, de zoon van de gevluchte Willem V. Dat leger zou vanuit Duitsland de Republiek moeten binnen trekken en met de prins aan het hoofd zouden Patriotten en Oranjevrien den zich moeten verenigen. Oude en nieu we bewindhebbers zouden aan de kant moeten worden gezet. Van deze plannen kwam niets terecht, maar ze zouden wel ernstige gevolgen voor Pieter krijgen. 's Nachts, 8 juni 1796, wordt Heerbeis van zijn bed gelicht en geboeid naar het Blokhuis overgebracht. Een bewaker komt voor zijn huis te staan en de vol gende dag wordt zijn huis doorzocht op papieren. Zijn vrouw, Susanna Dillingh, en de twee kinderen mogen voorlopig het huis niet verlaten. Na dertien dagen 'zware incarceratie' - hij mag zich zelfs niet scheren - wordt Heerbeis pas verhoord door de procureur generaal, Nicolaas Scheltema, en hoort hij welke de aanklacht is. Hij zou zich heb ben schuldig gemaakt aan samenzwering tegen de Bataafse Republiek! Getuigen verklaren dat hij bij twee geheime bijeen komsten is geweest. Pieter heeft de pech dat hij een oude bekende als rechter en tegenstander tegenover zich heeft staan, namelijk Abraham Staal. Deze was erin geslaagd, dank zij het radicale bewind dat heerste sinds februari 1796, samen met enkele andere niet-juridisch geschoolden de oude raadsheren aan het Hof van Justitie te vervangen. Pieter Heerbeis moet lang wachten voor hij zijn berechting krijgt. Pas op 19 mei 1797 krijgt hij te horen dat hij, op beschuldiging het Oranjehuis weer invloed in de Republiek te hebben gege ven, veroordeeld wordt tot vijfjaar tucht huisstraf. Voor het zover is bijt Heerbeis flink van zich af. In het Blokhuis schrijft hij reques- ten waarin hij zijn rechters onbevoegd acht om over hem te oordelen vanwege hun juridische onkunde. Wanneer deze worden geseponeerd laat hij ze drukken en worden ze vanaf januari 1797 als pam fletten in de stad en elders verspreid. Na zijn veroordeling is Pieter nog niet monddood. Twee anonieme ingezonden stukken tegen de procureur generaal gericht, verschijnen in een krant. Het Hof neemt na een onderzoek aan dat Pieter de auteur is. Het gevolg is dat hij nog maals veroordeeld wordt. Op 19 mei 1798 krijgt hij te horen dat hem na de tucht huisstraf een verbanning van vijf jaar uit de Bataafse Republiek staat te wachten en dat hij bovendien geen pen en papier meer tot zijn beschikking mag hebben in de gevangenis. Pieter weet daar wel wat op, want zijn klachten laat hij nu schrijven door zijn vrouw. Hij kan slecht opschieten met de administrator Wybe de Vries, die een leidende rol in het Tuchthuis had. Deze

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 24