Lcqvclïï Inhoud iét> Leovardia, historisch tijdschrift voor Leeuwarden en omgeving is een uitgave van de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd en het Historisch Centrum Leeuwarden. Het blad verschijnt drie keer per jaar. Losse nummers 6 Redactie Paul Bron, Harry Drent, Jan Faber, Anneke Hellinga, Piet Tuik, Klaas Zandberg Medewerkers aan dit nummer Wim Dolk, Johannes Faber, Pietie Grimm-Nicolai, Hans Jorna, Jan Schenk en Christina Tjalsma, Fred van der Schuit Adviseur Hendrik ten Hoeve Redactiesecretariaat Groeneweg 1 8911 EH Leeuwarden tel. (058) 233 83 99 fax (058) 233 23 15 e-mail: redactieleovardia@aedlevwerd.nl Lidmaatschap/abonnement 18,- per jaar, over te maken op rekening nummer 8456576 t.n.v. LHV Aed Levwerd in Leeuwarden. Telefoon penningmeester: 058-2881123 Ledenadministratie Postbus 6027 8902 HA Leeuwarden, tel. (058) 267 20 72, e-mail ledenlevwerd@lycosmail.nl Opzeggingen uitsluitend schriftelijk of per e-mail één maand vóór aanvang van het nieuwe kalenderjaar. Opmaak en druk Hellinga Grafische Specialisten Illustraties, tenzij anders vermeld: Historisch Centrum Leeuwarden ISSN 1568-4288 Oplage 1700 ex nummer 24 september 2007 Nieuw HCL een schot in de roos 1 Een kalanderij op het Assepoestersland II 7 Het Stadsziekenhuis aan het Blokhuisplein 11 Stinkende moffen en ander schuijm van menschen 14 De Oude Begraafplaats, rustplaats van Lourens Zandstra 18 Een lastige Leeuwarder in roerige tijd 20 Georgius Henderikus van der Meulen, een vergeten schilder 24 Het raadsel van de verdwenen huisnummers 28 Nieuws Historische Vereniging Aed Levwerd 30 Historisch Centrum Leeuwarden 31 Brievenbus/mailbox 33 Prijsvraag 34 Het volgende nummer van Leovardia verschijnt in januari 2008 Sluitingsdatum kopij 20 oktober 2007 Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd Veel mensen koesteren belangstelling voor de lange en rijke geschiedenis van Leeuwar den. De historische vereniging Aed Levwerd stelt zich ten doel de kennis over het verle den van de stad te vergroten en toegankelijk te maken. Zij doet dat door de uitgave van Leovardia, het organiseren van lezingen, excursies, de Liwwadderdag, de jaarlijkse Open Monumentendag en andere activiteiten. Foto omslag voorzijde: Brand in een pand aan de Gedempte Keizersgracht, 1934 Niets van deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of open baar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de redactie.

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 2