Het raadsel van de verdwenen huisnummers 28 Jan Schenk Toen wij in 1987 aan de Pijlsteeg kwamen wonen wisten wij reeds dat de door ons Christina Tjalsma van de NV Stadsherstel gehuurde woning eens het kantoorpand van de NV v/h De Coöperatieve Handelsdrukkerij van 1874 was geweest. Eind jaren zeventig van de vorige eeuw werd dat bedrijf verplaatst naar het industrieterrein Schenken schans. Het achterblijvende complex van de drukkerij bestond destijds uit een aantal woningen, een technisch bedrijf, dat op het binnenterrein aan de Pijlsteeg was gevestigd en een winkel op de hoek van de Pijlsteeg en de Grote Kerkstraat. Het technisch bedrijf, zeg maar de zette rij en de drukkerij, was gebouwd op het binnenterrein en liep door in de panden met de huisnummers 63 en 65 aan de Grote Kerkstraat. Voor het personeel en de aan- en afvoer van materialen werd de toegang tot het bedrijf verkregen door de monumentale poort in de Pijlsteeg, die in 1886 was opgericht bij de overgang van de drukkerij vanuit de Grote Hoogstraat naar de Grote Kerkstraat. Toen de druk kerij rond 1980 naar het industrieterrein verhuisde vervielen de achtergebleven panden aan de gemeente Leeuwarden die op haar beurt aan de NV Stadsherstel verzocht de panden geschikt te maken als woonhuis en ze hun oorspronkelijk aan zien weer terug te geven. Dat was een groot karwei want de Handelsdrukkerij had alle oorspronkelij ke panden uitgebroken en met elkaar ver bonden. Het was een hele puzzel voor het bedrijf dat de restauratie ter hand nam om van het agglomeraat van kamertjes, trapjes en gangetjes weer enigszins oor spronkelijke woonhuizen te maken. Het was ook een financieel avontuur want de restauratiekosten beliepen circa 3 miljoen guldens, in 1980. Toen alles klaar was had men zeven woningen en een winkel in de aanbieding. Het was de bedoeling dat de woningen verkocht zouden worden maar tegen een gemiddelde prijs van ruim drie ton was daar geen belangstelling voor. Daalders plakje In arren moede is de NV Stadsherstel de woningen toen gaan verhuren. De huurprijs was aan de stevige kant, maar liefhebbers van het wonen in de oude Het complex van de Handelsdrukkerij in de Pijlsteeg in 1968 binnenstad van Leeuwarden hadden dat er wel voor over. Zo ook wij, als tweede stel huurders van het oorspronkelijke kantoorpand, dat was herschapen in een ruime, comfortabele woning met aan de achterzijde een grote gemeenschappelij ke binnentuin. Een daalders plakje! Een tiental jaren na het gereedkomen van de woningen verkocht de NV Stadsherstel haar bezit in het voormalige Handels drukkerijcomplex. Men had het geïnves teerde geld nodig voor andere projecten. De Vereniging van Volkshuisvesting werd de koper en zette het verhuren van de woningen op dezelfde voet voort. Wij als huurders kregen een nieuwe huurbaas en die had gelukkig geld genoeg om het noodzakelijke onderhoud te laten verrich ten. De nieuwe verhuurder was erg trots op het verworven bezit maar realiseerde zich al snel, dat woningen met een huur prijs van tegen de duizend gulden per maand (in 1990) niet tot de doelstelling van een vereniging van volkshuisvesting behoorden. Men besloot om de woningen te koop aan te bieden aan de bewoners van dat moment. Die hapten toe, uiteraard tegen een redelijke prijs. Sinds 1992 zijn wij aldus de trotse eigenaars van het oorspronkelijke kantoorpand aan de Pijlsteeg nummer zes. Geschiedenis Als eigenaren van een historisch pand in de oude binnenstad van Leeuwarden wil den wij wat meer weten over de geschie denis van het pand en de plek waar het staat. Wat betreft de historie kunnen we kort zijn. De Handelsdrukkerij verwierf zich in 1918 een tweetal oude panden aan de Pijl steeg, te weten de nummers 14 en 16 Deze panden werden gesloopt om plaats te maken voor een nieuw te bouwen kan toor. Dat werd in gebruik genomen op 1 mei 1920 en ontving het huisnummer 16. Op die huisnummers komen we later in dit verhaal nog terug. Eerst nog een stuk je geschiedenis. In de 15e eeuw was de Pijlsteeg de noordelijke uitgang van Leeuwarden. De straat liep naar het noorden af van de Grote Kerkstraat naar de brug over de eerste stadsgracht om Leeuwarden, het

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 30