La» it 29 Perkswaltje, dat overigens toen die naam nog niet droeg. De Pijlsteeg had toen ook nog geen naam. De steeg werd afgesloten door een (waarschijnlijk) houten poort die de Jelgerapoort werd genoemd en over de gracht was een brug geslagen die de Ger- kesbrug of Perks Pypke werd genoemd. In die tijd droegen de straten nog geen namen maar werd de plaatsbepa ling ontleend aan een belangrijk gebouw, een kerk of het huis van een aanzienlijk burger der stad. Te denken valt dan aan namen als Achter de Grote Kerk, Mon- nikemuurstraat of Over de Kelders. De Pijlsteeg dankt zijn naam aan een bewo ner uit die tijd, ene Jacop Peylerth. Boven onze huisdeur prijkt de tekst: '1457. Den Steed Deer Jacop Peylerth Pligath Op Toe Wennian.' Dat wil zoveel zeggen als: de plaats waar Jacop Peylerth pleegt te wonen. Deze tekst troffen wij aan in een oud charterboek. Deze Jacop Peylerth is de eigenlijke naamgever van de Pijlsteeg. De naam Peylerthsteeg is gaandeweg ver basterd tot Pijlsteeg. De straten droegen dus lange tijd geen namen, laat staan dat er huisnummers waren. Toen wij ons voor onze woonplek gingen interesseren stuitten we al gauw op een raadsel. Ons huis draagt huisnum mer 6, maar toen het pand in 1920 werd opgeleverd verkreeg het huisnummer 16. Nota bene op een plek waar daarvoor de huizen met de nummers 14 en 16 hadden gestaan. Huizen worden genummerd te beginnen met het laagste nummer gere kend vanuit het centrum van de stad. Het eerste pand aan de noordelijke gevelwand van de Pijlsteeg draagt nu het huisnum mer 2. Vervolgens komt nummer 4 en dan nummer 6 van ons huis. De poort draagt nummer 8, zijnde het huis dat aan het binnenterrein staat. Dan nummer 12 enzovoort. Dat is nu de juiste nummering. Maar in 1920 en jaren daarna was het eerste huisnummer 12 en daarna kwam nummer 16, het kantoorgebouw van de Handelsdrukkerij. De poort droeg geen nummer en het eerstvolgende pand, bij de Handelsdrukkerij in gebruik als opslag en garage, was nummer 18. Verdere num mers waren er niet. Raadsel, waar waren de huisnummers 2 t/m 10 gebleven? De huizen aan de Grote Kerkstraat had den allemaal een ruim achterhuis. Was er misschien sprake van een gloppe en num merden die achterhuizen op de Pijlsteeg? We raadpleegden oude stadskaarten maar er was in de Pijlsteeg geen gloppe te bekennen. Naar het Historisch Centrum Leeuwarden dan maar. Daar zouden ze wel een logische verklaring voor het raad sel hebben. Maar daar kwamen we niet verder dan: 'er werd in die jaren (19e eeuw) soms wel raar met de huisnumme ring omgesprongen.' Na enig speurwerk zijn we er, denk ik, wel uitgekomen. Zou men destijds mogelijk zijn gaan num meren vanaf het Gouverneursplein en de Beijerstraat en de Pijlsteeg gemaks halve maar doorgenummerd hebben tot het Perkswaltje? Aanzienlijke gebouwen nummerden op de belangrijkste straat weten wij. Dus tellen maar. Het pand op de hoek van het Gouverneursplein en de Beijerstraat, thans restaurant De Vier Jaargetijden, nummert aan het Gouver neursplein. De winkel op de hoek van de Muggensteeg draagt nummer 2, het vol gende pand, een kapsalon, nummer 4, de zilversmidwinkel daaraanvolgend num mer 6, de hypotheekwinkel nummer 8 en het café nummer 10. Dan volgt de zijmuur van het voormalig Letterkundig Museum. Dat nummert op de Grote Kerkstraat. Daar tegenover op de hoek van de Grote Kerkstraat en de Pijlsteeg, de vroegere winkel van de Handelsdrukkerij, num mert op de Grote Kerkstraat. De zijgevel van dat pand in de Pijlsteeg droeg des tijds geen huisnummer. Dan volgden dus in de situatie van 1920 de panden met de nummers 12, 14, 16 en 18. Het laat ste pand aan de Pijlsteeg was de zijgevel van de Coöperatieve Verbruiksvereniging Excelsior en dat pand nummerde op het Schoenmakersperk. Dat oude en bouwval lige pand is rond 1980 gesloopt en vervan gen door nieuwbouwwoningen waarvan er een aantal aan de Pijlsteeg nummeren. Sedert dat moment hebben de panden aan de noordzijde van de Pijlsteeg een eigen kloppende nummering, van 2 t/m 16. Voor ons is daarmee het raadsel van de verdwenen huisnummers opgelost. Degene die in de 19e eeuw de nummering van de Beijerstraat en de Pijlsteeg heeft geregeld, heeft waarschijnlijk gedacht dat hij die paar onooglijke woningen aan de Pijlsteeg wel kon doornummeren vanuit de Beijerstraat. En dus had onze zegsman bij het HCL gelijk toen hij stelde: 'er werd in die tijd wel eens raar met de huisnum mering omgesprongen.' De Pijlsteeg en omgeving op de wijkkaart van 1876 met daarop ingetekend de oude en nieuwe huisnummers

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 31