Nieuws van Aed Levwerd 30 Secretariaat: Postbus 2574, 8901 AB Leeuwarden, e-mail aedlevwerd@planet.nl aan: zolang de voorraad strekt! Extraatjes (eveneens te koop in de muse umwinkel van het Princessehof): Frysk taalspultsje, waarbij vragen over het boek Spegelspreuk moeten worden beantwoord. CD met liedjes over Spegelspreuk van Nanne Kalma en Ankie van der Meer. Stadswandeling met opdrachten voor kinderen en volwassenen langs de plek jes waar Lodelakei en Prins Willem hun avonturen beleefden. Cultuurtoeristische wandelroute Op woensdag 12 september 2007 is de eerste cultuurtoeristische wandelroute in Leeuwarden, die in het teken staat van de Friese Nassaus, gepresenteerd in de Grote Kerk. De openingshandeling werd verricht door Jeroen Snel, presentator van het tv-programma 'Blauw Bloed'. Bij het project cultuurtoeristische wan delroute horen: informatieborden bij de objecten in het Nederlands en Engels en met illustraties; een plattegrond van de te lopen route in een heel bijzondere ver pakking; een mp-3-speler met het verhaal van Nassau-kenner Beam Bilker (eventu eel ook te downloaden op uw eigen mp-3- speler van www.aedlevwerd.nl). De Stichting Nassau en Friesland heeft enthousiast en intensief met Aed Levwerd samengewerkt om deze route te realise ren. Heel veel dank zijn wij verschuldigd aan Hieke Joustra en Beam Bilker. Intus sen wordt hard gewerkt aan de realisatie van de routes II, III en IV, langs achter eenvolgens topmonumenten, woonhuizen van bekende Leeuwarders en schepen in de Museumhaven. De projectgroep van deze route bestaat uit: Beam Bilker (Stichting Nassau en Friesland), Jan Folkerts (HCL), Leo van der Laan (Monumentenzorg gemeente Leeuwarden), Germain Sandberg van Oudshoorn (Lions Leeuwarden), Ineke Hogenhuis (VW-Leeuwarden), Henk Mulder (Aed Levwerd), Thom Zomerschoe Spegelspreuk Spiegelspreuk Historische roman over Leeuwarden in de 18e eeuw. Het eerste exemplaar van dit oorspronkelijk Friestalige jeugdboek (Aed Levwerd rige nümer 1), is gepresen teerd op donderdag 30 augustus 2007 in het Stadhouderlijk Hof door Lodelakei en Prins Willem, beide hoofdrolspelers in het boek. De jonge prins werd gespeeld door Kristian van Zadelhoff. Medio oktober, tij dens de Week van de Geschiedenis, ver schijnt de Nederlandstalige versie. Het boek is voor leden van Aed Levwerd te koop voor een speciale prijs 3,50 voor de Friestalige versie en 10,- voor de Neder landstalige versie); echter uitsluitend in de museumwinkel van Keramiekmuseum Princessehof tegen inlevering van de bon op de activiteitenlijst die meegestuurd wordt met deze Leovardia. Denkt u er Omslag van de door Aed Levwerd uitge geven historische roman Spegelspreuk (Aed Levwerd) en Saakje Zijlstra (Aed Levwerd). Bericht van de penningmeester Verreweg de meeste leden hebben de con tributie 2007 al voldaan. Willen degenen die nog niet hebben betaald dit alsnog doen? Vergeet u dan niet uw lidmaatschaps nummer te vermelden bij betaling. Dit nummer vindt u op de enveloppe waarin u deze Leovardia kreeg toegestuurd, naast uw naam en adresgegevens. Hartelijk dank! Plechtige onthulling van het gerestau reerde Oranjepoortje in de Grote Kerk door Commissaris van de Koningin H.P. Linthorst Homan, 4 september 1948 Bij het Oranjepoortje is inmiddels een infor matiebord geplaatst Foto Frans Popken/LC

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 32