La» it 2 Adam Zelle als vaandrig van de erewacht ter gelegenheid van het bezoek van koning Willem 111 in mei 1873, geportretteerd in de Prinsentuin met op de achtergrond de Tus- senschool. Het schilderij van Albert Martin is door Zelle zelf geschonken aan het Fries Museum en maakt daar nu deel uit van de vaste Mata Hari expositie De Tweede Stads Tussenschool en Bewaarschool 1 Het hart van het nieuwe HCL wordt gevormd door het uit 1841 daterende schoolgebouw, dat eigenlijk in de uiter ste zuidwesthoek van het Tournooiveld, ten noorden van de oorspronkelijke Doe- lentuin is gebouwd. In 1816 waren zowel het Stadsbestuur als de Plaatselijke Schoolcommissie doordrongen van het belang dat de maatschappij heeft bij een goed ingericht schoolwezen. In datzelfde jaar werden dan ook spijkers met kop pen geslagen door de hier reeds bestaan de Franse Kostscholen voor Jongens en Meisjes 'uit haren vervallen staat op te beuren en te ondersteunen', en ook twee nieuwe armenscholen te stichten. Tevens lag het in de bedoeling om tezijnertijd ook tot het oprichten van burgerscholen en tussenscholen over te gaan. Het laatst genoemde schooltype was bedoeld voor kinderen van niet-behoeftige ouders uit de geringe burgerstand. Dit waren meestal kleine zelfstandigen die nog net in staat waren om wekelijks een bedrag van 5 cent schoolgeld te betalen. Het schoolgeld voor onderricht aan de gewone scholen ging hun draagkracht verre te boven. In 1829 werd uiteindelijk besloten tot de bouw van een eerste Stads Tussenschool voor 350 kinderen uit de geringe burgerstand op de plaats van een oude vervallen barak bij de Jacobijnerkerk, die daartoe moest worden afgebroken. Enerzijds door de goede ervaringen, die men na de stichting van de Eerste Stads Tussenschool had opgedaan en ander zijds vanwege het feit, dat nog steeds 400 kinderen in de stad verstoken waren van iedere vorm van onderwijs, werd op 13 september 1838 besloten om nog een Tussenschool op te richten, waarvoor een schoolgeld van 10 cent per week zou worden gevorderd. Op deze wijze kon het gat worden gedicht dat gaapte tussen de Eerste Stads Tussenschool en de Stads Burgerscholen. Nadat eerst het oog was gevallen op een leeg terrein, dat was ontstaan na demping van de trekschippershaven bij de Hoeksterpoort, deed zich een jaar later een unieke gelegenheid voor. De School commissie had namelijk voorgesteld om in Leeuwarden tevens een bewaarschool, later kleuterschool genoemd, op te richten

Historisch Centrum Leeuwarden

Leovardia, 2000-2018 | 2007 | | pagina 4